SPIS RZECZY:

 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
 • Program Wydziału Ogólnego:
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  Kronika z roku akademickiego 1932/33.

  J. M. Rektorem na r. ak. 1932/33 wybrany został przez Ogólne Zebranie Profesorów dnia 4 czerwca 1932 r. Prof. Inż. Kazimierz Zipser.

  Inauguracja.

  J. M. Rektor Prof. Inż. Kazimierz Zipser objął urzędowanie dnia 2 września 1932 r., poczem dnia 3 października 1932 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego.

  Inaugurację rozpoczęła uroczysta Msza św. w Kościele Parafjalnym im. Marji Magdaleny, celebrowana przez Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Prof. Dra Franciszka Lisowskiego; podczas Mszy św. śpiewał Lwowski Chór Technicki.

  Dalszy ciąg uroczystości odbył się w Auli Uczelni i objął sprawozdanie Prorektora, Prof. Inż. Gabrjela Sokolnickiego z działalności Szkoły w r. ak. 1931/32, przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora, Prof. Inż. Kazimierza Zipsera, wykład inauguracyjny Prof. Dr. Inż. Tadeusza Kuczyńskiego p. t.: „Rozwój technologii chemicznej", produkcje Lwowskiego Chóru Technickiego.

  Prace szkolne rozpoczęły się normalnie dnia 4 października 1932 r.

  Sprawy organizacji studjów.
  1. W roku sprawozdawczym sprawą reformy studjów na Oddziale Mierniczym Wydziału Inż. ląd. i wodn. i przystosowaniem programu do potrzeb życia praktycznego zajmowała się: Komisja reformy studjów wyłoniona przez Radę Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej w składzie: Prof. Inż. Wł. Wojtana i Prof. Dr. L. Grabowskiego pod przewodnictwem Prof. Dr. Inż. K. Weigla.
  2. Rada Wydziału Architektonicznego zajmowała się sprawą reorganizacji studjów na Wydziale Architektonicznym. Odnośny projekt przesłano Ministerstwu W. R. i O. P. do zatwierdzenia. Zmiana obejmuje między innemi wprowadzenie 9-go półrocza.
  3. Komisja dla usprawnienia studjów politechnicznych ukończyła swą pracę, która objęła kwestję należytego przygotowania nowowstępujących kandydatów (szkolnictwo średnie), sprawę selekcji studentów, sprawy programów studjów, oraz rygorów.
  4. W roku sprawozdawczym odbył się przy Wydziale Rolniczo-lasowym, pod kierownictwem zast. Prof. Dr. Inż. Aleksandra Tychowskiego, III. Zawodowy Państwowy Kurs Gorzelniczy w Dublanach, który ukończyło 15 uczestników.
  5. W roku sprawozdawczym prowadzone było na Wydziale Mechanicznym P. L. ukonstytuowane w roku akademickim 1931/32 Studjum lotnicze, zawdzięczające swe istnienie głównie subsydjum Zarządu Głównego LOPP. Studjum lotnicze korzystało z pomieszczeń i urządzeń b. szkoły mechaników lotniczych ofiarowanych przez LOPP. w celu przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z silników lotniczych. Ponadto Laboratorjum Aerodynamiczne będące podstawą Studjum, otrzymywało subwencje od Ministerstwa Komunikacji. Politechnika Lwowska składa na tem miejscu gorące podziękowanie Ministerstwu Komunikacji i Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej za udzielone subwencje oraz P. Prezesowi Lwowskiego Komitetu Wojewódzkiego Ligi, Inż. Stanisławowi Rybickiemu, za owocne trudy i starania w tej sprawie.
  6. Instytut techniki szybownictwa założony w roku zeszłym prowadził działalność dzięki subwencji Zarządu Głównego LOPP. Instytut korzystał z urządzeń Laboratorjum Aerodynamicznego i pomieszczeń po byłej szkole mechaników lotniczych oraz z współpracy Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a także pomocy Głównej Wojskowej Stacji Meteorologicznej i Państwowego Instytutu Meteorologicznego. Instytut ten pod naczelnem kierownictwem Prof. Inż. Stanisława Łukasiewicza, prowadził badania aerodynamiczne (kierownik Dr. Inż. Zygmunt Fuchs) badania w locie, konstruktorskie i aeronawigacyjne oraz przy pomocy i kierownictwie Prof. U. J. K. Dra H. Arctowskiego badania meteorologiczne.
  7. Działalność w Laboratorjum Budowlano-drogowem rozwijała się, podobnie jak w latach ubiegłych w kierunku naukowym, dydaktycznym, jak również współpracy z przemysłem. Odnośnie do kierunku naukowego przeprowadzono cały szereg doświadczeń z dziedziny cementu i betonu, które obecnie znajdują się w naukowem opracowaniu. Dla celów dydaktycznych urządzono pokazy badania materjałów dla studentów Wydziału Inżynierji Lądowej i Wodnej, niestety silne obciążenie studentów stoi na przeszkodzie indywidualnemu zajęciu ich powyższemi badaniami. Co do prób i badań dla celów przemysłowych, to wykonano je w następujących ilościach:
   1. Cement 714,
   2. Beton 701,
   3. Kamień 96,
   4. Cegła 23,
   5. Różne 72.
   Inwentarz Laboratorjum powiększył się w dziale przyrządów o 4 pozycje, w dziale książek o 20 pozycyj. Laboratorjum nie jest dotowane przez Ministerstwo W. R. i O. P. i pokrywa swoje wydatki z opłat uzyskanych za wykonanie badań dla przemysłu. Z uwagi jednak na obecny kryzys materjalny, wpływy Laboratorjum bardzo silnie zmalały, co w rezultacie odbija się ujemnie na jego działalności naukowej.

  Sprawy rozbudowy.

  Z powodu braku jakichkolwiek na ten cel kredytów, sprawa rozbudowy gmachów uczelni nie postąpiła w roku sprawozdawczym ani o krok naprzód. Odbija się to między innemi dotkliwie na stosunkach panujących w dotychczasowem pomieszczeniu bibljoteki głównej, podczas gdy nowy gmach bibljoteki stoi dotąd pustką z powodu braku niewielkiej już stosunkowo kwoty na doprowadzenie go do stanu używalności. Również sprawa objęcia budynku gimnazjum im. J. Długosza pozostaje nadal w zawieszeniu.

  Zmiany w składzie osobowym.

  Z zaszłych w roku sprawozdawczym zmian w składzie osobowym Uczelni notujemy następujące:

  profesorem nadzwyczajnym został mianowany:

 • Dr. Inż. Zygmunt Suchecki , na Katedrze Hodowli lasu na Wydziale Rolniczo-lasowym (postanowieniem P. Prezydenta Rzeczypospolitej P. z dnia 1 września 1932 r.).

  Opuścili Politechnikę Lwowską wskutek zamianowania profesorami innych wyższych uczelni:

 • Prof. nadzw. Dr. Bogdan Kamieński , mianowany profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (postanowieniem P. Prezydenta Rzp. P. z dnia 1 września 1932 r.).
 • Prof. zwycz. Dr. Juljan Tokarski, mianowany profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (postanowieniem P. Prezydenta Rzp. z dnia 22 grudnia 1932 r.).

  Przesłano Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wnioski na zatwierdzenie następujących habilitacyj :

 • Dra Włodzimierza Burzyńskiego, zastępcy profesora P. L., z dziedziny mechaniki kontinuów,
 • Dra Władysława Nikliborca, docenta matematyki, z mechaniki teoretycznej,
 • Dra Marjana Kamieńskiego z zakresu mineralogji i petrografji,
 • Dra Antoniego Szayny z zakresu technologji nafty,
 • Dra Bogusława Bobrańskiego z zakresu chemji organicznej,
 • Dra Arkadjusza Musierowicza z zakresu chemji rolnej i gleboznawstwa.

  Przeszli w stan spoczynku :

 • Adam Link, asesor Politechniki Lwowskiej z dniem 30 listopada 1932 r.
 • Jan Samborski, niższy funkcjonarjusz Politechniki Lwowskiej z dniem 31 grudnia 1932 r.
 • Mikołaj Szeremeta, niższy funkcjonarjusz Politechniki Lwowskiej z dniem 31 grudnia 1932 r.

  Zwolnieni ze służby państwowej:

 • Marja Orliczowa, rejestratorka Politechniki Lwowskiej, z dniem 30 kwietnia 1933 r.
 • Jan Ostafijczuk, kontraktowy niższy funkcjonarjusz z dniem 5 lipca 1933 r.

  Zmarli:

  • Ś. p. Mr. Jan Żółciński, zwyczajny profesor chemji rolniczej i gleboznawstwa na Wydziale Rolniczo-lasowym, zmarł w Dublanach, dnia 21 listopada 1932 r.

   Urodzony w r. 1862 w Marjampolu, ziemi suwalskie], po ukończeniu szkoły średniej studjował na Wydziale przyrodniczym fizyko-matematycznego fakultetu w Moskwie, poczem pracował przy Katedrze gleboznawstwa i chemji rolniczej w Moskwie i w roku 1890 został asystentem przy laboratorjum agronomicznem.
   W r. 1900 pracuje u Mendeljewa w Petersburgu. Delegowany w r. 1903 przez Uniwersytet w Moskwie na studja zagraniczne, udał się do Getyngi, gdzie studjował chemję rolniczą u prof. Tollensa. Po powrocie z zagranicy w latach 1903—1905 współdziałał przy budowie Instytutu agronomicznego w Moskwie przy organizacji i urządzeniu tego Instytutu.
   W latach 1908—1912 z ramienia Uniwersytetu prowadzi badania gleboznawcze w guberniach Tomkowskiej, Astrachańskiej, Czernichowskiej, w ziemi gruzińskiej, wileńskiej i suwalskiej.
   Od r. 1912 pracuje jako docent Uniwersytetu w Moskwie, gdzie wreszcie w roku 1918/19 zostaje profesorem a od r. 1920 także kierównikiem Instytutu agronomicznego. — W r. 1924 obejmuje katedrę chemji rolniczej i gleboznawstwa w Politechnice Lwowskiej z początku jako profesor kontraktowy od 1 kwietnia 1924 a od 1 lipca 1924 jako profesor zwyczajny. Ogłosił cały szereg prac głównie z dziedziny gleboznawstwa i chemji rolniczej. Od chwili objęcia katedry w Politechnice Lwowskiej pracował z całym zapałem niestrudzenie i gorliwie w umiłowanej przez Siebie specjalności i zachęcił cały szereg uczniów Swoich do prac naukowych w. tej tak ważnej dla rolnictwa gałęzi wiedzy. Mimo podeszłego wieku do ostatnich chwil nie ustawał w pracy i odznaczał się ogromną pracowitością i sumiennem wypełnianiem swych obowiązków profesorskich, w czem był tak gorliwy, że nie zważając na postępy rozwijającej się choroby, ostatnio niejednokrotnie w stanie podniesionej temperatury odbywał bez względu na pogodę uciążliwe dla Jego wieku i zdrowia podróże z Dublan do Lwowa i z powrotem, dla odbycia wykładów. Zmarły cieszył się wielką sympatją Swych Kolegów i ogólną czcią uczniów.

  • Ś. p. Dr. Inż. Tadeusz Fiedler, emerytowany zwyczajny profesor Politechniki Lwowskiej, profesor honorowy P. L. doktor nauk technicznych h. c. P. L., zmarł w Mościcach dnia 7 czerwca 1933 r.
   Ś. p. Prof. Fiedler urodził się w 1858 r. w Sanoku. Po ukończeniu szkół średnich wstępuje w r. 1876 na naszą Politechnikę, gdzie uczęszcza z początku przez dwa lata na Wydział Chemiczny, a następnie przenosi się na Wydział Mechaniczny, gdzie też uzyskał dyplom inżyniera. W latach 1881 — 1883 był asystentem przy Katedrze Technologji Mechanicznej i wówczas już ogłosił drukiem prace: „O stanie młynarstwa w Galicji", „O wyrobach oczkowych", „O uprawie lnu", „O znaczeniu narzędzi w rozwoju drobnego przemysłu".
   W r. 1884 ś. p. Prof. Fiedler wyjeżdża do Poli, gdzie pracuje przez szereg lat jako inżynier marynarki. W r. 1892/93 studjuje matematykę w Berlinie.
   Gdy z końcem roku naukowego 1892 ustąpił z Katedry Prof. Franke, Kolegjum Profesorów postanowiło powołać na opróżnioną Katedrę mechaniki i budowy maszyn i t. p. Inż. Fiedlera, który już z początkiem roku naukowego 1893/4 obejmuje wykłady, a w r. 1894, 1 marca zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w r. 1896 profesorem zwyczajnym.
   W r. 1896/7 był Dziekanem, a w r. 1902/3 i 1911/12 sprawował urząd Rektora.
   Ś. p. Prof. Fiedler oddawał się stale niezmordowanie pracy naukowej i pedagogicznej, ogłosił szereg prac fachowych: „O postępie w budowie kół wodnych", „O wilgoceniu powietrza w mieszkaniach", „Pogląd na obecny stan próbowania materjałów budowlanych i konstrukcyjnych", „Zastosowanie metody refregacyjnej do badania żelaza i stali", „O regeneracji ciepła w maszynach parowych", „O badaniu materjałów budowlanych i konstrukcyjnych", „Badanie gipsu palonego", „O palnikach gazowych nieświecących", „Postępy w zakresie gospodarki cieplnej", „O regeneracji ciepła w zastosowaniu do palenisk kotłowych" i kilka referatów odnoszących się do organizacji studjów i egzaminów na politechnikach. Wreszcie w r. 1932 ukazał się podręcznik „Teorja maszyn cieplnych" Część I, str. 174, opracowany już w Mościcach.
   Dzięki Jego staraniom głównie powstaje przy Politechnice naszej Mechaniczna Stacja Doświadczalna, której był wieloletnim kierownikiem, Laboratorjum kalorymetryczne i Laboratorjum Maszynowe.
   Żywe zajęcie i owocna działalność, jaką rozwija w zakresie reprezentowanych przez siebie na Politechnice naszej specjalności z dziedziny mechanicznej, nie wystarcza jednak Jego żywemu umysłowi, gdyż nadto zajmuje się chemją, do której miał specjalne zamiłowanie, i botaniką. Poza temi umiłowaniami człowieka nauki, znajduje jeszcze czas, aby zająć się także sprawami społecznemi. Przez dłuższy czas zasiadał w Radzie miejskiej a w czasie wojny sprawował przez pewien okres czasu obowiązki Komisarza rządowego naszego miasta. Był członkiem Rady szkolnej, przez szereg lat redaktorem „Czasopisma Technicznego" i gorliwym członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, które też w uznaniu zasług jego na polu naukowem i około Towarzystwa mianowało Go w r. 1905 swoim Członkiem Honorowym.
   Ś. p. Prof. Fiedler pracował gorliwie w naszej szkole, serdecznie ją kochał i żywo się nią interesował.Toteż Szkoła nasza w pełnem uznaniu Jego zasług dała Mu jeszcze w czasie, gdy był wśród nas, wszystko, co tylko Mu dać mogła. Na wniosek Szkoły otrzymał Komandorję Orderu Polonia Restituta i szkoła obdarzyła Go stopniem Doktora Honoris Causa, a gdy wreszcie przed niespełna czterema laty postanowił ustąpić z Katedry, Szkoła nasza postarała się o mianowanie Go Profesorem Honorowym.
   Zasłużył się dobrze Ojczyźnie, Nauce i Szkole. Toteż działalność Jego i Jego Osoba pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

  • Ś. p. Dr. Inż. Stanisław Jamróz, Kierownik Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej, zmarł we Lwowie, dnia 5 grudnia 1932 r.

   Urodzony w r. 1902 w Kosowie w Małopolsce ukończył szkoły średnie w Krośnie. Dyplom inżyniera mechanika uzyskał w r. 1924, stopień doktora nauk technicznych w r. 1926. W maju roku 1927 organizuje kontrolę materjałów w kopalnictwie naftowem, tworząc przy Mechanicznej Stacji Doświadczalnej P. Lw. Oddział Naftowy. W r. 1928 zostaje Kierownikiem tejże Stacji. Z uzyskanych wpływów tworzy w Stacji laboratorjum metalograficzne i chemiczne, oraz uzupełnia urządzenia laboratorium wytrzymałościowego, umożliwiając w ten sposób wszechstronne badania metali. Róqnocześnie tworzy nowe placówki badawczo-odbiorcze w Borysławiu i na Górnym Śląsku przy hutach. Oddział na Śląsku rozwiją się bardzo szybko. Zaufanie sfer przemysłowych do Stacji i Jej Kierownika jest duże, tak, że poza przemysłem naftowym i inne, jak przemysł kotłowy i wogóle maszynowy zaczynają zlecać Mech. Stacji Dośw. nietylko odbiory ale i całkowitą zamawianych w hutach śląskich.
   W ten sposób zostaje nawiązany instytucją reprezentującą Politechnikę w dziale badań produkcji metali a hutami — inżynierowie Stacji pogłębiają i uzupełniają swe teoretyczne wiadomości fachowemi, praktycznemi.
   Zorganizowana przez ś. p. Kierownika Stacji naukowa współpraca z hutami nad polepszeniem produkcji materjałów dała nader pomyślne rezultaty tak, że w wielu wypadkach materjał zagraniczny dotychczas wyłącznie używany, został wyparty przez równej, a nieraz lepszej jakości materjał krajowy.
   Kierownik Stacji brał udział we wszystkich ważniejszych posiedzeniach komisyj dla spraw materjałowych, reprezentując najbogatszy w Polsce materjał doświadczalny, jaki posiada Stacja.
   Za zasługi na polu przemysłu wojennego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
   Śmierć zastała Go w pełni rozwoju stworzonej przez Niego Instytucji w chwili, kiedy wyszła z druku Jego praca p. t. „Zagadnienie dopuszczalnych naprężeń dla blach kotłowych z uwzględnieniem wpływu temperatury", pierwsza z cyklu pracr wykonanych przez M. S. D. w ciągu czteroletniej żmudnej pracy w przemyśle metalowym.
   Zmarł w 31 roku życia.

  • Ś. p. Inż. Stefan Wiktor, prezes Dyrekcji Kolei Państwowych we Lwowie, długoletni oddany Szkole wykładowca utrzymania kolei żelaznych, zmarł we Lwowie, dnia 13 kwietnia 1933 r.

  • Ś. p. Inż. Bronisław Nowak, starszy asystent przy Katedrze Chemji rolniczej i gleboznawstwa na Wydziale Rolniczo-Lasowym Poi. Lw. zmarł w Krośnie, dnia 18 marca 1933 r.

  • Ś. p. Roman Jaworski, zastępca asystenta przy Katedrze uprawy roli i roślin na Wydziale Rolniczo - Lasowym P. L„ zmarł w Dublanach, dnia 18 maja 1933 r.

  • Ś. p. Dr. Julja Sokolska, starsza asystentka przy Katedrze Botaniki Ogólnej i Fizjologji Roślin na Wydziale Rolniczo-Lasowym P. L., zmarła w Warszawie, dnia 6 maja 1933 r.

  • Ś. p. Józef Czerwiński, kontraktowy niższy funkcjonarjusz techniczny, zmarł dnia 17 listopada 1932 r.

  • Ś. p. Mikołaj Diaków, prow. niższy funkcjonarjusz P. L. zmarł we Lwowie, dnia 23 grudnia 1932 r.

  • Ś. p. Paweł Kiszek, emer. niższy funkcjonarjusz techniczny P. L., zmarł dnia 8 lutego 1933 r.

  • Ś. p. Ignacy Starzewski, emer. niższy funkcjonarjusz P. L., zmarł we Lwowie, dnia 6 kwietnia 1933 r.

   Cześć Ich pamięci!


  Wykaz ogłoszonych prac.

  Z prac naukowych, konstrukcyjnych i fachowych, wykonanych przez Profesorów, Docentów, Zastępców profesorów, Wykładających i Pomocnicze Siły Naukowe Uczelni, a opublikowanych w roku sprawozdawczym, notujemy następujące, zgłoszone Rektoratowi do dnia 31 lipca 1933 r.:

  Na Wydziale Inżynierji Lądowej i Wodnej;

  Kat. Rolnictwa:

 • Zast. prof. Dr. Zygmunt Golonka:
  1. „Studja nad niektóremi czynnikami produkcyjności pastwisk trwałych". Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom XXIX. 1933.
  2. „Czy azotniak nadaje się do wiosennego nawożenia pastwisk"? Nawozy Sztuczne 4. 1933.
  3. „Przyczynek do oceny metody oznaczania potrzeb nawozowych łąk względem fosforu i potasu drogą analizy plonów". Doświadczalnictwo Rolnicze (w druku).
  4. „Doświadczenia nad wartością superfosfatu i tomasyny w nawożeniu łąk". Doświadczalnictwo Rolnicze (w druku).
 • St. asystent Dr. Zdzisław Paciorkowski:
  1. „Doświadczenia nad wartością kainitu stebnickiego i wysokoprocentowych soli potasowych, oraz wpływem pory wysiewu nawozów fosforowo-potasowych na plon siana łąkowego". Rolnik 1932.
  2. „Działanie nawozów pomocniczych na plony siana łąkowego". Rolnik 1933.

  Kat. Miernictwa:

 • Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel:
  1. „Triangulacja bez pomiarów kątowych". Czasopismo Techn. 1932, zeszyt 21 i 22.
  2. „Beitrag zum Problem der Verbindung mehrerer selbst-standig fur sich berechneten Triangulierungssysteme". Praca wygłoszona na IV Zjeździe Geodezyjnego Komitetu Bałtyckiego 1932.
  3. „Zasada optyczna lunety z soczewką ogniskującą jako odległownicy". Praca własna wygłoszona w Towarzystwie Nau-owem we Lwowie i na I. Zjeździe Inżynierji mierniczej Politechniki Lwowskiej.
  4. „Przyczynek do metody obserwowania kątów we wszystkich kombinacjach" (Schreibera) w druku. Praca własna wygłoszona w Towarzystwie Naukowem we Lwowie.
  5. „Przestrzenne wcinanie wstecz mierniczą kamerą lotniczą, sprowadzone do zagadnienia przecięcia ostrosłupa wedle trójkąta o danym kształcie". Praca własna wygłoszona w Towarzystwie Naukowem we Lwowie.
  6. „Prace triangulacyjne w Polsce w latach 1928—1931". Referat na IV Zjeździe Geodezyjnego Komitetu Bałtyckiego 1932.
 • Adjunkt Dr. Inż. Edmund Wilczkiewicz:
  1. „Wypływ zakrzywienia ziemi i refrakcji na przeprowadzenie triangulacji fotogrametrycznej". Przegląd Fotogrametryczny, Warszawa 1932.
  2. „Zastosowanie zdjęć fotogrametrycznych przy wykonaniu planów w skali 1 :2000 do 1 :5000". Referat na I Zjeździe Inżynierów mierniczych wychowanków Politechniki Lwowskiej.
 • St. asystent Inż. Karol Marszałek:
  1. „Kryzys strukturalny zawodu mierniczego". Referat na I. Zjeździe Inżynierów mierniczych wychowanków Politechniki Lwowskiej.

  Kat. Astronomji Sferycznej i Geodezji Wyższej:

 • Prof. Dr. Lucjan Grabowski:
  1. „Uwagi o kilku nowszych w Polsce ogłoszonych rozprawach z zakresu geodezji wyższej". Warszawa, Wiad. Służby Geogr. 1932.
  2. „O wyrażeniach spółrzędnych prostokątnych odwzorowania Gaussowskiego (hannowerskiego) jako funkcyj spółrzędnych geograficznych". Lwów, Czasop. Techn. 1932.
  3. (W druku) „Die Gleichung der Orthodrome auf dem Umdrehungsellipsoid" odczyt wygłoszony na VI. Zjeździe Komitetu Geodezyjnego Państw Bałtyckich w Warszawie w r. 1932.
  4. (W druku) „Über die Richtungsreduktionen bei der Gaussschen konformen Abbildung des Erdellipsoids in der Ebene". Obserwatorjum astronomiczno - meteorologiczne wydawało w roku sprawozdawczym w dalszym ciągu drukowaną publikację miesięczną „Spostrzeżenia meteorologiczne w Obserwatorjum Politechniki we Lwowie" i roczną „Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych, dokonanych w Obserwatorjum Politechniki we Lwowie".

  Stacja Sejsmograficzna wydawała regularnie w dalszym ciągu litografowane raporty „Seismische Aufzeichnungen".

  II. Kat. Budowy Mostów:

 • Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła:
  1. „Le nouveau pont-route a charpente soudée de Lowicz" (Pologne) Genie Civil, 1932.
  2. „Pierwszy Kongres Zastosowań stali" (wspólnie z Prof. Kunickim). Budownictwo stalowe (Czasopismo Techniczne 1932. również w Hutniku 1932).
  3. „Kwestja spawania na I. Kongresie Mostownictwa i Budownictwa Inżynierskiego w Paryżu". Spawanie i Cięcie metali 1932 r.
  4. „Elektrisch geschweisste Brucken". Elektroschweissung,
  5. „Wzory uproszczone, dotyczące połączeń nitowanych wzmocnionych przy pomocy spawania" (wspólnie z Dr. Chmielowcem). Czasopismo Techniczne, 1932 r.
  6. „Budowa 16 piątrowego gmachu Tow. Prudential w Warszawie". Przegląd Budowlany, 1932.
  7. „Projekt przepisów dotyczących obliczeń i wykonania robót betonowych i żelbetowych" (wspólnie z Prof. Paszkowskim). Cement, 1932.
  8. "Drugi svarivani most kod Łowicza". Tehnićki List, 1932.
  9. „Wytrzymałość spoin bocznych na ścinanie". Czasopismo Techniczne, 1933.
  10. „Wpływ kierunku siły na dowolną wielkość mechaniczną". Przegląd Techniczny, 1933.
  11. „Elektrisch geschweisster Stahlskelettbau". Elektroschweissung, 1933.
  12. „Przekroje rurowe w dzisiejszych konstrukcjach stalowych". Czasopismo Techniczne, 1933.
  13. „Nowy gmach Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie o szkielecie spawanym". Przegląd Techniczny, 1933.
  14. „Description du bâtiment a ossature metallique soudée". Arcos, 1933.
  15. „Le batiment de la Societe d'Assurances Prudential a Varsovie". Ossature metallique, 1933.
  16. „Le batiment de la Chambre Fiscale a Katowice, Pologne". Ossature metalique, 1933.
  17. „Wzmocnienie wieży wyciągowej w kopalni „Wujek«. Przegląd Budowlany, 1933.
 • Kostruktor Doc. Inż. Dr. Alfons Chmielowiec:
  1. „Rozwiązanie równań kwadratowych przy pomocy suwaka logarytmicznego". Czasopismo Techniczne, 1932.
  2. „W sprawie obliczania prętów ściskanych". Czasopismo Techniczne, 1932.
  3. „W sprawie reformy studjów w politechnikach". Czasopismo Techniczne, 1932.
  4. „Wzory uproszczone dotyczące połączeń nitowanych wzmocnionych przy pomocy spawania" (wspólnie z Prof. Dr. Stefanem Bryłą). Czasopismo Techniczne, 1932.

  I. Kat. Budownictwa wodnego::

 • Prof. Dr. Maksymiljan Matakiewicz:
  1. „Ustawa o ustroju szkolnictwa". Czasopismo Techniczne lwowskie 1932 i osobna odbitka.
  2. „Cele studjum politechnicznego". Czasopismo Techniczne lwowskie 1932 i osobna odbitka.
  3. „Bilans spadku łożysk przyrodzonych. Przyczynek do badań ruchu zmiennego w rzekach". Akademja Nauk Technicznych, Warszawa 1933.
  4. „Ogólny kształt i równanie pionowej krzywej prędkości dla rzek, wyznaczone na zasadzie empirycznej". Towarzystwo Naukowe Lwowskie, Lwów 1933.
  5. „Neuere Untersuchungen über die Geschwindigkeitsformel für naturliche Flussbetten". IV. Konferencja hydrologiczna państw bałtyckich, Leningrad 1933.
 • Konstruktor Inż. Dr. Michał Mazur ogłosił swą dysertację doktorską p. t.: „Opadanie ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników". Czasop. Techniczne lwowskie 1932 i osobna odbitka.
 • Asystent Inż. Wiktor Mamak kontynuował pracę nad oczyszczeniem wód z ropy naftowej i jej odpadków.

  Kat. Budowy Dróg i Tunelów:

 • Prof. Inż. Emil Bratro:
  1. „Zagadnienia drogowe na tle obecnego kryzysu gospodarczego". Autobus Nr. 2, 1932,
  2. „Nawierzchnia drogowa z rusztu stalowego". Czasopismo Techniczne Nr. 8, 1933 r,
  3. Obręcze samochodów ciężarowych i ich wpływ na nawierzchnię drogową". Wiadomości drogowe Nr. 73, 1933 r.
  4. „Inżynier i Architekt". Czasopismo Techniczne Nr. 10, 1933 r.

  I. Katedra Mechaniki:

 • Zast. Prof. Inż. Dr. Włodzimierz Burzyński:
  1. „O rozwinięciu potencjału sprężystości i zastosowaniach". Str. 131. Nakładem Akademji Nauk Technicznych. Warszawa.
  2. „O dwóch twierdzeniach minimalnych teorji sprężystości i zastosowaniu ich do rozwiązań przybliżonych". Czasopismo Techniczne, Lwów.

  Kat. Nauk Prawniczych:

 • Prof. Dr. Antoni Wereszczyński:
  1. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem", wyd. X. Lwów, 1932 r.
  2. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem", wyd. XI. Lwów, 1932 r. (rozszerzone).


  Na Wydziale Architektonicznym:

  Kat. Statyki:

 • Prof. Dr. Inż. Adam Kuryłło:
  1. „Die Eisenbetonkonstruktionen der Kathedrale in Katowice", Berlin, Beton u. Eisen 1932.
  2. "Żelbetowe konstrukcje szkieletowe w budowie wysokich domów", Lwów, Czasopismo Techniczne, 1932.
  3. „Charakterystyka udźwigu żelbetowych prętów uzwojonych, ciśnionych osiowo", Lwów, Czasopismo Techn., 1933.

  Kat. Budownictwa Ogólnego:

 • Zast. Prof. Inż. Kazimierz Bartoszewicz:
  1. Budownictwo inżynierskie na terenie miast", Czasopismo Techniczne, 1932.
  2. Oficerski dom wypoczynkowy w Krynicy — rekonstrukcja stropów, filarów i fundamentów — wykonano z polecenia Ministerstwa Spraw Wojskowych Dep. Bud.

  I. Kat. Geometrji Wykreślnej:

 • Prof. Dr. Inż. Kazimierz Bartel:
  1. „Kotierte Projektionen", B. G. Teubner Leipzig—Berlin, 1933.


  Na Wydziale Mechanicznym:

  I. Kat. Budowy Maszyn:

 • Prof. Inż. Edwin Hauswald:
  1. „Metody oceny obrotów handlowych z zagranicą". Księga zbiorowa Polsk. Tow. Ekonomicznego p. t. „Życie gospodarcze a ekonomika społeczna".
  2. „Wystawa prac studentów Wydziału Mechanicznego". Czasopismo Techniczne, r. 1932.
  3. „Światowy kongres racjonalnej organizacji". Czasopismo Techniczne, kwiecień r. 1933.
  4. „Światowy zjazd racjonalnej organizacji w Amsterdamie". Czasopismo Techniczne r. 1933,

  IV. Kat. Budowy Maszyn:

 • Konstruktor Dr. Inż. Witold Aulich:
  1. „Wpływ walcowego kształtu łopatek kierowniczych na wybór podstawowych założeń przy konstrukcji szybkobieżnych biegunów Francisa". Czasopismo Techniczne, r. 1933.
  2. „Na pograniczu między chemją a budową maszyn". Czasopismo Techniczne, 1933.

  VI. Kat. Budowy Maszyn (Maszyn i Turbin Parowych):

 • Prof. Dr. Inż. Wilhelm Borowicz:
  1. „Turbiny parowe". Podręcznik dla inżynierów i studentów. (Gotowe do druku).

  II. Kat. Mechaniki:

 • Prof. Dr. Inż. Wilhelm Borowicz:
  1. Mechanika techniczna część I. Mechanika Ogólna,
  2. Mechanika techniczna część II. Wytrzymałość materjałów,
  3. Mechanika techniczna część III. Statyka wykreślna,
  4. Mechanika techniczna część IV. Hydromechanika,
  5. Mechanika techniczna część V. Dynamika
  nakładem Towarzystwa Wydawniczego Ars Technica.

  Kat. Pomiarów Maszynowych:

 • Ś. p. Dr. Inż. Stanisław Jamróz: „Zagadnienie dopuszczalnych naprężeń dla blach kotłowych, z uwzględnieniem wpływu temperatury". Czasopismo Techniczne r. 1932.
 • Prof. Dr. Inż. Roman Witkiewicz: 1. „Ś. p. Dr. Inż. Stanisław Jamróz". Czasopismo Techniczne, r. 1933. 2. „O nauce pomiarów technicznych dla chemików". Czasopismo Techniczne, czerwiec 1933.
 • Adjunkt Inż. Stanisław Ochęduszko:
  1. „Wartość opałowa gazów z teoretycznego punktu widzenia". Czasopismo Techniczne, r. 1933.
  2. „Wpływ warunków pomiarowych na ciepło spalenia gazów". Czasopismo Techniczne, czerwiec 1933 r.
 • St. asyst. Inż. Adam Wiciński: „Bezikorbowa silniko-sprężarka o dwu swobodnych tłokach przeciwbieżnych", Przegląd Techniczny, maj 1933 r.
 • St. asyst. Rajmund Huculak: „O wyrobie i własnościach stałego bezwodnika węglowego dla celów chłodniczych", Przegląd Techniczny, czerwiec 1933 r.
 • St. asyst. Inż. Zdzisław Ziółkowski: „Problem chemicznej przeróbki gazu ziemnego w przemyśle", Czasopismo Techniczne, czerwiec 1933 r.

  II. Kat. Geometrji wykreślnej:

 • Prof. Dr. Antoni Plamitzer: „Erzeugnisse einer Klasse Cremonascher Verwandschaften n. Grades zwischen Grundgebilden zweiter Stufe", (praca przyjęta do czasopisma Journal für d. reine u. angew. Mathematik, Bd, 169).

  Kat. Maszynoznawstwa:

 • Adjunkt Inż. Stefan Błażyński:
  1. „Szczegółowy program nauczania rysunków maszynowych w szkołach zawodowo-dokształcających".
  2. „Rysunki maszynowe" (opracowane do druku).
  3. „Dźwignice", podręcznik dla szkół technicznych (w opracowaniu).

  Kat. Pomiarów Elektrotechnicznych:

 • Prof. Dr. Inż. Włodzimierz Krukowski: „Dokładność przy pomiarach fizycznych i technicznych w szczególności elektrotechnicznych", Przegląd Elektrotechniczny 1933, Nr. 10.

  Kat. Elektrotechniki Ogólnej:

 • Prof. Dr. Inż. Stanisław Fryze: 1. „Wirk-, Blind- und Scheinleistung in elektrischen Stromkreisen mit nichtsinusformigen Verlauf von Strom u. Spannung", Elektrotechn. Zeitschrift. 53 Jahrg. 1932. Heft 25, 26 u. 29. 2. „Jednostki fizykalne i techniczne" (praca przygotowana do druku). 3. „Ogólna teorja transfiguracji" (praca przygotowana do druku).

  Publikacje Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej pod redakcją Dr. Inż. St. Jamroza 24—28/32.

 • 24. Inż. W. Kołodziej: „Uszczelnienie labiryntowe w zastosowaniu do głowic szybów tłokowanych". 25. Inż. Z. Dettloff: „Gazomierz „Rotary" w przemyśle gazu ziemnego". 26. Inż. K. Morski: „Wpływ rodzaju smaru na skręcanie rur wiertniczych". 27. Inż. Z. Ziółkowski: „Wpływ wody na pomiar gazu zwężeniem przekroju". 28. Inż. W. Kołodziej: „Błędy w oznaczaniu powietrza w gazie ziemnym z próbek pobranych aspiratorem".

  II. Kat. Matematyki:

 • Prof. Dr. Antoni Łomnicki: 1. „Pojęcie kresu górnego w matematyce elementarnej". Czasopismo Parametr (w druku). 2. Podręcznik: „Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb techników i przyrodników". (Ukończony I tom. Z powodu trudności wydawniczych druk tego podręcznika nie rozpoczął się. W opracowaniu znajduje się tom II). St. asystent Doc. Dr. Stefan Kaczmarz. 1. „Axioms for Arithmetics", Journal of London Math. Society 1932. 2. „On the divergence of certain Jintegrals" J. of L. M. S. 1932. 3. „On„some classes of Fourier series" J. of L. M. S. 1933. w druku: 4. „Sur les multiplicateurs" Studia mathematica t. IV. 5. „On the homeomorphy of certain spaces" Buli Ac. Pot 1933.

  St. asystent Dr. Władysław Orlicz:

 • 1. „Quelques theoremes sur les series orthogonales". C. R. de l'Ac. des Sc. 1932. 2. „Beitrage zur Theorie der Orthogonalentwicklungen" (III). Buli. Ac. Pol. 1932. 3. „Über eine gewisse Klasse von Räumen vom Typus B." Bull. Ac. Pol. 1932. 4. „Zur Theorie der Differentialgleichung" Bull. Ac. Pol. 1932. 5. (Wspólnie z Dr. S. Mazurem) „Sur les methodes lineares de sommafion". C. R. de l'Ac. des Sc. 1933. 6. „Über die Divergenz von allgemeinen Orthogonalreihen". Studia Math. 4. 1933. 7. „Über unbedingte Konvergenz in Funktionenraumen". I. Teil, II. Teil, Studia Math. 4. 1933.

  Laboratorjum Aerodynamiczne:

 • Kierownik Dr. Inż. Zygmunt Fuchs: 1. „Mikromanometr o stałej dokładności odczytu". Czasopismo Lotnicze, 1933, Nr. 1. 2. „Pomiar rozkładu ciśnień wzdłuż powierzchni przy pomocy sondy ciśnień statycznych", Czasopismo Lotnicze, 1933, Nr. 1. 3. „Rozkład ciśnień i wyporu na skrzydle quassi - trapezowem, uzyskany przy pomocy sondy ciśnień statycznych", Czasopismo Lotnicze 1933, Nr. 2. 4. „Pomiary usterzeń poziomych", Czasopismo Lotnicze 1933, Nr. 3. 5. Skrzydło pomiarowe do wyznaczenia kąta natarcia w locie", Czasopismo Lotnicze 1933, Nr. 3.


  Docentura Księgowości i Bilansów:

 • Dr. Franciszek Tomanek: 1. „Zarys metodyki nauczania rachunkowości podwójnej", Warszawa 1933, nakład S. A. Książnica - Atlas. 2. „Wartość w ekonomice a w bilansach". Księga zbiorowa p. t. „Życie gospodarcze a ekonomika społeczna". Tom II. Bibljoteki Polskiego Tow. Ekonomicznego we Lwowie, 1933 r. 3. „Wartość wychowawcza rachunkowości", Lwów, 1933 r. 4. „Organizacja pracy w szkole zawodowej", Lwów 1933, nakład Tow. Szkoły Handlowej we Lwowie. Docentura ustaw przemysłowych i robotniczych:

  Dr. Inż. Stanisław Bieńkowski: „Granice rentowności mechanizacji pracy i koncentracji przemysłowej", Przegląd Organizacji, r. 1933.


  Studjum lotnicze:

 • W. Czerwiński: 1. Wpływ własności profilu i wydłużenia na prędkość opadania szybowca. 2. Opis konstrukcji szybowca CW 5. 3. Niemieckie szybowce odznaczone i nowe celniejsze konstrukcje szybowców niemieckich na zawodach Rhon 1932 r.

  A. Nowotny: 1. Możliwości taniego i ekonomicznego samolotu sportowego. 2. Własności szybowców i wyczyny w locie żaglowym i program wypróbowania szybowców różnych typów.

  A. Nowotny i S. Łukasiewicz: 1. Przyczynek do aeronawigacji żaglowej w związku z wytyczaniem tras przelotów w Bezmiechowej.

  A. Kochański: 1. Warunki meteorologiczne szybowiska w Bezmiechowej. W komunikatach Instytutu Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu J. K. we Lwowie: (Nr. 69 z 1933 r.).

  A. Kochański: O prądach występujących na szybowisku w Bezmiechowej, na podstawie pomiarów w r. 1932. Prace naukowe i konstrukcyjne. Prof. Eberman wykonał przy współpracy konstruktora inż. Adolfa Polaka, asystenta inż. Jana Łazoryka i asystenta Zdzisława Hankiewicza konstrukcję i rysunki warstatowe silnika spirytusowego 8 KMe dla zużytkowania surówki spirytusowej w rolnictwie.


  Na Wydziale Chemicznym:

  Katedra Chemji Nieorganicznej:

 • W. Trzebiatowski:
  1. „O naprężeniach wewnętrznych w metalach poddanych zgniotowi" Hutnik IV, 162—167 (1932).
  2. „Rekristallisationserscheinungen an synthetischen Metall-korpern" Die Naturwissenschaften 21, 205 (1933).
 • W. F. Jakób i M. Reżnar:
  1. „O wpływie tworzenia kompleksów na ustalenie się równowag w niektórych układach oksydacyjno-redukcyjnych" Chemicky listy XXVI, c. 20 (1933).
  2. „Influence of complex formation on the attainment of eąuilibrium in some oxidation-reduction systems" Collection des travaux chemiąues de Tchecoslovaquie V, 93 — 102 (1933).
 • W. F. Jakób i B. Jeżowska: „Über die Elektroreduktion der Perrhenatsaure" Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 66, 461/62 (1933).

  Kat. Technologii Chemicznej Przemysłu Rolniczego:

 • Dr. Inż. Stanisław Moliński: 1. „O rozpuszczalności niektórych soli wapniowych w alkalicznych roztworach sacharozy". Gazeta Cukrownicza t. 71, str. 324, 1932.

  Laboratorjum Technologii Nafty:

  1. A. Luft: „Zur Kenntnis der Reaktion von Charitschkoff". Petroleum Nr. 24 (1932) Str. 16,
  2. L. Müller und D. Wandycz: "Über eine neue Methode der Paraffinbestimmung in Asphalten". Asphalt u. Teer, Strassenbautechnik Nr. 36 (1932) Str. 708—711 i „Przemysł Naftowy" Nr. 15 (1932) Str. 356-359.
  3. St. Pilat und J. Reyman: „Über Naphtensauren aus Erdoel". Liebigs Annalen 499 (1932) Str. 76-83.
  4. A. Szayna: „Katalityczna hydrogenacja węglowodorów i olejów naftowych". Przemysł Chemiczny" Nr. 16 (1932) Str. 221 i 229.
  5. St. Piłat, J. Sereda i W. Szankowski: Über Mineraloel-sulfo-Petroleum Nr. 3 (1933) Str. 1 — 11.


  Na Wydziale Rolniczo-lasowym:

  Katedra i Instytut Technologji Rolniczej:

  Zast. Prof. Dr. Inż. Aleksander Tychowski: „O docukrzaniu skrobi" Przemysł Chemiczny, kwiecień 1933. Starszy Asystent Inż. Zdzisław Sokalski:

  1. „Bakterjologiczne badanie powietrza w mleczarni". Tygodnik Mleczarski, Poznań 1932, Nr. 39.
  2. „O działalności niektórych bakteryj kwasu mlekowego". Tygodnik Mleczarski, Poznań 1932, Nr. 45.
  3. „Katalaza jako miara hygjenicznej wartości mleka". Tygodnik Mleczarski, Poznań 1932, Nr. 47.
  4. „O enzymach redukujących w mleku". Tygodnik Mleczarski, Poznań 1933, Nr. 19 i 20.

  Wilhelm Kamienobrodzki: 1. „O kwasowości fermentującego zacieru w gorzelni". Przemysł Chemiczny, grudzień 1932. 2. „Wpływ sączenia na wyniki badania odfermentowanego zacieru gorzelniczego". Przemysł Chemiczny, grudzień 1932.

  Katedra Użytkowania Lasu:

  St. asyst. Inż. Mieczysław Janiczek:

  1. „O racjonalnem utrzymaniu w sprawności pił tracznych". Sylwan 1933.
  2. „Drogi lodowe jako środek eksploatacji lasów syberyjskich (w druku).
  3. „Próby zastosowania wzoru Hufnagla do obliczania sprawności traków szybkobieżnych" (przygotowana do druku).

  Katedra Botaniki Ogólnej i Fizjologji roślin:

  Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz:

  1. „Observations biometriąues". I—III. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. 9. 1932, 353—364.
  2. „Badania ekologiczne". I—III. — Kosmos, Serja A. Vol. 57, 1932, 1-27.
  3. „Uwagi w sprawie rzekomo grożącego przesuszenia Polesia". — Sprawozdanie z czynności Biura Projektu Meljoracji Polesia za lata 1931 i 1932. Brześć nad Bugiem 1933.
  4. „Oznaczanie potrzeb nawozowych torfów metodą wazonową". (Wspólnie z dr. B. Świętochowskim). W tem samem wydawnictwie.

  Katedra Hodowli Lasu:

  • Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki: „Wpływ wieku drzew na wartość użytkową nasion sosnowych". — Sylwan 1933.
  • Lichota Edmund: Doświadczenia nad wpływem próchnicy na rozwój siewek sosnowych.

  Instytut Chemji rolniczej i Gleboznawstwa:

  • ś. p. Prof. J. Żółciński: 1. „Über deluviale Bodenprozesse (Journal fur Landwirtschaft)".
  • Adjunkt Dr. A. Musierowicz:
   1. Znaczenie torfu dla zużytkowania krajowych mączek fosforytowych. Część II (Doświadczalnictwo Rolnicze. Tom VIII Cz. IV. Rok VIII, 1932).
   2. O efekcie suspenzyjnym (G. Wiegner, H. Pallmann, A. Musierowicz i J. Albareda). Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych T. XXVIII. R. 1932).
   3. Absorpcyjne własności torfów (Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych T. XXIX. R. 1933).

  III. Katedra Fizyki.

  Prof. Dr. Tadeusz Malarski:

  1. W stulecie urodzin J. C. Maxwella. (Czasopismo techniczne Nr. 9. 10/V 1931).
  2. Marjan Smoluchowski — w 15 rocznicę zgonu. (Mathesis Polska tom VII, Nr. 7-8. 1932).
  3. Z. Wróblewski i K. Olszewski. W 50 roczn. skroplenia powietrza przez uczonych krakowskich. (Oddano do druku: Kosmos B 1933).

  Prof. Dr. T. Malarski i Dr. K. Gostkowski: Über den Einfluss der Elektrolyte auf die Elektrisierung des durch ein Kapillarrohr gepressten Wassers. (Acta Physica Polonica tom I, zesz. 4— 1932).

  St. asystent dr. K. Gostkowski: Über den Zusammenhang zwischen dem elektrokinetischen Poteńtial und dem Aquivalentleitvermogen. (Acta Physica Polonica tom I, zesz. 4, 1932).

  Kat. Ochrony Lasu i Entomologji Lasowej:

 • Starszy asystent Dr. R. Kuntze: Wyniki badań nad fauną chrząszczy Podola w latach 1930—1932. Kosmos Tom 57. 1932. Współpracownik Zakładu Inż. St. Prochownik: Szkodliwe chrząszcze w uszkodzonych przez mrozy drzewostanach bukowych. Sylwan. Rocznik 50. 1932.

  Kat. Inżynierji Lasowej:

 • Prof. Inż. Stanisław Hubicki:
  1. Tyczenie tras ze specjalnem uwzględnieniem tyczenia łuków kołowych. Sylwan 1933.
  2. Krytyka zabudowania potoku Kocierza. Czasopismo techniczne 1933.

  Kat. Nauki Ekonomji Społecznej i Nauk Prawniczych:

 • Prof. Dr. Leopold Caro:
  1. „Współczesne prądy gospodarcze a spółdzielczość" (odczyt na zjeździe Małopol. Tow. Zarobk. i Gospod, wygłoszony 28 czerwca 1932) nakładem Związku Stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych we Lwowie. Lwów, 1933.
  2. „Uwaga z powodu dnia oszczędności w Polsce" (odczyt wygłoszony 22 października 1932 w sali ratuszowej we Lwowie w dniu oszczędności) odbitka nakładem Komitetu dnia oszczędności p. t. Czy i kiedy mamy oszczędzać. Praca uzupełniona nowemi datami w „Przeglądzie ekonomicznym", zeszyt IX. Lwów, 1933.
  3. „Równość i wolność w XX wieku". Prawdziwe znaczenie wielkich haseł (Księga zbiorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie p. t. „Życie gospodarcze a ekonomika społeczna". Lwów, 1933) i osobna odbitka.
  4. „Poglądy gospodarcze Romana Rybarskiego" (Przegląd ekonomiczny, zeszyt IX. 1933) i osobna odbitka.
  5. „Reformy gospodarcze i społeczne faszyzmu". (Spółdzielczy Przegląd Naukowy. Warszawa, marzec 1933) i osobna odbitka.
  6. Przedmowa do dzieła Władysława Jennera „Ekonomika ruchu spółdzielczego". (T. I. Bibljoteka Pol. Tow. Ekonomicznego).
  7. Przedmowa do dzieła Henryka Korowicza. „Polityka agrarna", Lwów 1933.
  8. Przedmowa do księgi zbiorowej p. t. „Życie gospodarcze a ekonomika społeczna". (Tom II. Bibljoteka Pol. Tow. Ekonomicznego).
  9. Ocena dzieła Romana Dmowskiego: „Świat powojenny i Polska" (Przegląd ekonomiczny, zeszyt IX).
  10. Ocena dzieła ks. Jana Piwowarczyka: „Kryzys gospodarczy w świetle katolickich zasad" (tamże).
  11. Ocena dzieła Gabrjela Czechowicza: „„Nowe drogi gospodarcze" (tamże).
  12. Ocena dzieła Henryka Kołodziejskiego: „Wnioski z kryzysu" (tamże).

  Docentura Pszczelnictwa: Prof. Inż. Aleksander Kozikowski:
  „Czy matka pszczela może być zapłodniona w ulu?" Bartnik Postępowy XXX. 1932, oraz kilka komunikatów odnoszących się do chorób pszczelich zbadanych w zakładzie.


  Na Wydziale Ogólnym: Katedra Fizyki Teoretycznej:

 • Prof Dr. Wojciech Rubinowicz wspólnie z Dr. J. Blatonem: Die Quadrupolstrahlung" (Ergebnisse d. ex. Naturwissenschaften, tom XI, str. 176-

  Kat. Rysunków Figuralnych:

 • Prof. Jan Rosen: Wykonanie fresku w Varese (północne Włochy) i projektów do polichromji kaplicy prywatnej Ojca Świętego Piusa XI w Castel Gandolfo".

  Starszy asystent Stanisław Teisseyre: Projekt ikonostasu do cerkwi w Łożenie.

  III. Kat. Matematyki:

  Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski:

  1. „Sur le probleme de la mesuralite des ensembles defi-nissables, C. R. du Congres Int. des Math." Zürich 1932.
  2. „Sur un theoreme fondamental concernant les nerfs d'un systeme d'ensembles", Fundamenta Mathematicae 20 (1933).
  3. Sur les transformations les spheres en surfaces spheri-ques, ibid.
  4. (Łącznie z dr. Ulamem) „Sur un coefficient lie aux transformations continues d'ensembles", ibid.
  5. „Sur la propriete de Baire dans les groupes metriques" Studia Mathematica 4. (1933),


  Stopnie akademickie uzyskali:

  Stopień doktora nauk technicznych:
  • Na Wydziale inżynierji lądowej i wodnej:
   Inż. Michał Mazur z Chorostkowa, konstruktor I Katedry Budownictwa wodnego na podstawie rozprawy p. t. „Prędkość opadania ziarn piasku w wodzie i jej znaczenie przy konstrukcji osadników".

   Inż. Edmund Wilczkiewicz z Krakowa, adjunkt I. Katedry Miernictwa na podstawie rozprawy p. t. „Wyznaczenie elementów orjentacji wzajemnej stereogramów na podstawie pomierzonych współrzędnych tłowych lub kątów".

   Inż. Mieczysław Leon Bessaga z Malejowej, na podstawie rozprawy p. t. „Zastosowanie zasady Castigliana do obliczania ram wieloprzęsłowych".

  • Na Wydziale Chemicznym:
   Inż. Jan Władysław Pająk, starszy asystent Katedry Technologji Chem. III. na podstawie rozprawy: „O chinonie linearnego dwunaftoakrydonu".

   Inż. Stanisław Andrzej Antoni Moliński, adjunkt Katedry Technologji Chemicznej Przemysłu Rolniczego, na podstawie rozprawy: „Rozpuszczalność niektórych soli wapniowych w alkalicznych roztworach sacharozy".

  • Na Wydziale Rolniczo-Lasowym:
   Inż. Jan Jerzy Karpiński z Piotrkowa Trybunalskiego, na podstawie rozprawy p. t. „Fauna korników puszczy Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów".

  • Na Wydziale Ogólnym:
   Stopień doktora nauk matematycznych: Mr. Stanisław Marcin Ulam, ze Lwowa, na podstawie rozprawy p. t. „O teorji miary w ogólnej teorji mnogości".

  Stopień doktora nauk fizycznych:
  • Mr. Jan Blaton z Sporysza, na podstawie rozprawy p. t. „O dyspersji światła w otoczeniu linij kwadrupolowych".

  Egzamin dyplomowy złożyli i na tej podstawie uzyskali dyplom :
  1. Inżyniera dróg i mostów:

   Altbauer Józef Dawid z Przemyśla, Bogucki Władysław Marjan z Tarnowa, Drecki Zbigniew Władysław z Łodzi, Dzida Ferdynand z Pragi (Czechosłowacja), Gąsiorek Zenobjusz Leonard z Brzezin w. łódzkie, Knitko Sergjusz ze Zdołbunowa Kosacz Adam Tadeusz z Kałusza, Kuszko Leon Mirosław z Przemyśla, Lau Marceli ze Lwowa, Lewicki Korneljusz Jan z Rożniatowa, Litwińczuk Mikołaj z Kalenicz Wiel. p. Zastaw, Mianowski Wiesław Felicjan ze Stanisławowa, Müller Alfred Ludwik Antoni ze Lwowa, Nawarski Mieczysław Edward Szczepan ze Lwowa, Olszewski Bolesław z Ławaryszek w. Wileńskie, Orell Karol Ferdynand Jan ze Lwowa, Pastor Joachim Benjamin ze Lwowa, Reiss Henryk z Krakowa, Rożański Henryk z Włocławka, Seidel Izak Ignacy ze Szczawnego pow. Sanok, Seidenwerg Erwin z Jarosławia, Strzelecki Adam Karol Witold ze Lwowa, Strzyżewski Hipolit Wiktor ze Stanisławowa, Szyndlar Sebastjan z Kraczkowej, p. Łańcut, Thau Hersch Chaim z Kopyczyniec, Walawender Marcin z Rakszawy, p. Łańcut, Więckowski Czesław Tadeusz ze Sandomierza, Woźniacki Florjan Ludwik ze Strzyżowa, Urbanek Stanisław Edmund ze Lwowa, Żeńczykowski Bohdan z Wilna.

   Nostryfikacyę dyplomu zagranicznego uzyskał: Fuchs Blinem z Politechniki we Wiedniu, złożył egzamin uzupełniający dyplomowy w celach nostryfikacji dyplomu zagranicznego.

  2. Inżyniera - hydrotechnika:

   Aksamit Ignacy z Sosnowca, Barański Stanisław z Przygłowa, ziemi Piotrkowskiej, Gabryszewski Tadeusz z Jasła, Juniewicz Stanisław z Samuelowa (Litwa Kowieńska), Kozdęba Karol z Dębów woj. Lwowskie, Łukaszkiewicz Kazim. ze Lwowa, Michalik Stanisław z Nowego Sącza, Przewłocki Olgerd z Rewla w Estonji, Pukanów Aleksander z Kut, woj. Lwowskie, Rochacz Kazimierz z Grodźca woj. Kieleckie, Schwarzenberg-Czerny Stanisław ze Lwowa, Sijak Włodzimierz z Leszczatowa, woj. Lwowskie, Sikora Piotr z Balic, woj. Krakowskie, Ulrich Herman z Bielska, woj. Śląskie, Zacharko Mieczysław ze Stryja.

   Nostryfikację dyplomu zagranicznego uzyskał: Na podstawie egzaminu uzupełniającego w celu nostryfikacji dyplomu zagranicznego uzyskał tytuł inżyniera - hydrotechnika w roku naukowym 1932/33 na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej Politechniki Lwowskiej: Sachs Bernard z Przemyśla.

  3. Inżyniera mierniczego:

   Bausmer Jan ze Lwowa, Błoński Jan z Huty, Butkiewicz Kazimierz z Łomży, Czerwiński Tomasz z Jurgielan, Cywiński Wiktor z Tyflisu, Donsaftówna Krystyna z Rymanowa, Dziewałtowski Gintowt Stanisław z Budziłowa, Hajdukiewicz Jarosław z Jakimowic, Kamela Czesław z Dzierzkowic, Klejber Paweł z Wilna, Kosterski Władysław z Leningradu, Wiśniewski Zygmunt z Częstochowy, Żmiejewski Konstanty z Pokrowia, Żółkiewicz Stefan z Leśniówki, Żuk Michał ze Lwowa.

  4. Inżyniera-architekta:

   Majewski Alfred Ludwik z Kozic pow. Lwów, Wzorek Zbigniew Antoni z Nowego Sącza, Łobos Antoni Michał z Wielopola woj. krakowskie, Pilarz Czesław Władysław Leon z Sokołowa, Gawlińska Antonina z Brodów, Mieszkiniec Leonard z Wilna, Zdanowicz Michał z Nowozybkowa (ziemia Czernihowska), Rzepecki Jerzy Paweł z Podwołoczysk, Domosławski Adam Teofil ze Lwowa, Skrabek Romuald Andrzej ze Lwowa, Knobloch Stanisław z Gródka Jagiellońskiego.

  5. Inżyniera-mechanika:

   a) na oddziale maszynowym:

   Bachman Ernest Albert z Pogorzeliska, Boglewski Antoni Hubert z Częstochowy, Bohtiss Beharfalva Aleksander z Jarosławia, Borowski Władysław z Zurichu, Bydliński Kazimierz Szymon z Żywca, Czapliński Stefan Andrzej z Dąbrowy, Cząstka Jan Józef z Krościenka Niżnego, Czort Władysław Andrzej z Krakowa, Dębicki Mieczysław Daniel z Warszawy, Feuerstein Bronisław ze Lwowa, Fliessar Edward ze Lwowa, Gruszczyński Mieczysław Jan ze Skawiny, Grzebieniowski Tadeusz Józef ze Lwowa, Haczewski Władysław Benedykt z Kołomyji, Halpern Chaim Izak ze Słobódki, Hillar Jan Leonard z Hammeru, Horoszkiewicz Władysław Marjan z Krakowa, Hroboni Stanisław Florjan ze Stryja, Jabłoński - Dziewota Jacek Stanisław z Nowego Sącza, Jarek Stanisław Tytus z Rozwadowa, Kaczyński Kazimierz z Rozwadowa, Kliem Adolf Tomasz z Warszawy, Komorn Zygmunt Henryk ze Lwowa, Konieczny Eugenjusz Tadeusz ze Lwowa, Kozłowski Tadeusz z Kamiennej, Kranz Jan ze Lwowa, Krochmal Józef Juljan z Żółkwi, Kuziw Eugenjusz Józef z Horodyszcza, Lakser Izak z Bóbrki, Lieber Fryderyk Maksymiljan ze Lwowa, Mager Herzog ze Stryja, Michałowski Adam Zygmunt z Krakowa, Mogilnicki Kazimierz Zygmunt z Kołomyji, Neustein Bernard ze Stryja, Pauls Aleksander z Wańkowej, Pawluk Bolesław Wincenty z Brzeżan, Pecha Franciszek Tadeusz z Zabłocia, Popiel Marjan Alexander ze Śniatyna, Potoczniak Michał ze Stryja, Rapaczyński Eugenjusz Antoni z Tyczyna, Reich Samuel ze Stryja, Ryba Kazimierz Jan z Glin Małych, Sarnowicz Jerzy Stefan z Radomia, Specht Tadeusz Stanisław ze Stanisławowa, Stępiński Władysław z Warszawy, Strzelecki Leszek Roman ze Lwowa, Suchorzewski Franciszek z Warszawy, Tumidajowicz Wiktor Emanuel ze Stanisławowa, Wilczyński Marjan Hieronim z Pobocza, Benedek Bolesław z Łodzi.

   b) na oddziale naftowym:

   Fenc Bolesław Teofil ze Sambora, Marecki Franciszek ze Schodnicy, Mercik Leon Czesław ze Zrencina pow. Krosno, Gawliński Piotr Antoni z Brodów, Stacker Marjan Andrzej z Cięciny pow. Żywiec, Litwiński Jerzy Edward z Warszawy,

  6. Inżyniera elektryka:

   Arbesbauer Antoni z Metanówki (Podole ros.), Kutten Józef z Knihinina (Stanisławów), Asler Roman Tadeusz ze Lwowa, Biegeleisen Maksymiljan Józef ze Stanisławowa, Bohnalik Kazimierz Stanisław ze Lwowa, Dressler Bruno Henryk Krystjan ze Lwowa, Henner Jakób Karol z Przemyśla, Jugend Józef ze Lwowa, Kapellner Ignacy z Trzcinicy (pow. Jasło), Karcz Andrzej Mieczysław z Krakowa, Kestenberg Józef z Zamościa, Kohn Czesław Teodor z Ostrzeszowa, Ligowski Bolesław z Warszawy, Łuczkiewicz Włodzimierz Marjan Alojzy ze Lwowa, Mantorski Kazimierz z Radomia, Pazdro Kazimierz Bronisław ze Lwowa, Poznańska Pesa z Radomia, Rułka Józef Jan ze Stryja, Sławomirski Jarosław Izydor Józef z Glinian ad Przemyślany, Szymanowicz Stefan Antoni z Zakliczyna (pow. Brzesko), Wailoni Władysław Józef Karol z Sokołowa ad Kolbuszowa, Zimmerman Roman Seweryn ze Lwowa.

   Na podstawie egzaminu uzupełniającego w celu nostryfikacji dyplomu zagranicznego z Ecole Superieure d'Electricite w Paryżu, uzyskał tytuł inżyniera-elektryka (w r. naukowym 1932/33 na Wydziale Mechanicznym) Tadeusz Kazimierz Pęcherski z Krzyworzeki (powiat Wieluń).

  7. Inżyniera-chemika:

   Anczarski Władysław z Parysowa woj. Lubelskie, Bielski Michał z Kijowa — Rosja, Hołuj Stefan Franciszek z Suchej woj Krakowskie, Balicki Mikołaj z Chodorowa woj. Lwowskie, Jaremkiewicz Roman Jarosław ze Szkła woj. Lwowskie, Dylla Stanisław Tadeusz z Dąbrowy Górniczej woj. Kieleckie, Janiec Jan z Mirca woj, Kieleckie, Jonasówna Łucja Janina ze Stanisławowa, Karpiński Tadeusz Ignacy ze Lwowa, Kleinman Maurycy Leon ze Lwowa, Kling Henryk z Kołomyji woj. Stanisławowskie, Komarski Tadeusz Wincenty z Krechowic woj. Stanisławowskie, Krupski Stanisław Józef ze Zborowa woj. Tarnopolskie, Krzesz Zygmunt Józef ze Złoczowa woj. Stanisławowskie, Kwiecińska Ewa Marja z Chodorowa woj. Lwowskie Lang Jan Zbigniew Leon z Ustrzyk dolnych woj. Lwowskie, Lorentowicz Zygmunt z Pabjanic woj. Łódzkie, Lubiński Kazimierz ze Sobolówki Podole, Mazurkiewicz Adam Grzegorz ze Lwowa, Meraviglia-Crivelli Aleksander Rudolf Jan Marja ze Lwowa, Myronowicz Marjan Józef z Nowego Sącza woj. Krakowskie, Nowak Władysław z Poznania, Obara Alojzy z Grodziska, woj. Lwowskie, Pakos Władysław z Zastowa, woj. Lubelskie, Perczyński Bazyli z Rajtarowie, woj. Lwowskie, Robak Emil z Mostów Wielkich, woj. Lwowskie, Reiss Józef z Dolinian, wojew. Lwowskie, Rosenkranz Franciszek ze Lwowa, Rosół Tadeusz Stan. z Ottynji, woj. Stanisławowskie, Rybarz Józef z Ryczowa, woj. Krakowskie, Rzeszoś Romuald Leon, ze Lwowa, Sawicki Tadeusz Aleksander z Żółkwi, woj. Lwowskie, Sekler Juljusz Leon ze Lwowa, Skrowaczewska Zofja Jadwiga z Kamionki Strumiłowej, woj. Tarnopolskie, Stańko Stefan Józef Stanisław ze Suchowoli, woj. Tarnopolskie, Środulski Kazimierz Józef z Nowego Sącza, woj. Krakowskie, Wernerówna recte Diller Hania Lea ze Stryja, woj. Stanisławowskie, Wójcik Władysław Józef z Krakowa, Wydra Kazimierz Władysław Wit ze Stryja, woj. Stanisławowskie, Zagórski Tadeusz Stanisław ze Lwowa, Zembal Czesław Franciszek z Dąbrowy Górniczej, woj. Kieleckie. Altheim Leon z Delawy, pow. Andermann Bernard ze Stanisławowa, Jurczakiewicz Jarosław z Czarnego, woj. Krakowskie.

  8. Inżyniera-rolnika:

   Berezowski Władysław ze Lwowa, Błaszkiewicz Albin z Sambora, Czerteżyński Jerzy z Bóbrki nad Sanem, Dobrzański Bohdan ze Strutynki (Rosja), Feigel Roman z Nowie, Filiński Bohdan z Tarnopola, Golczewski Marjan ze Sanoka, Hawlik Jerzy ze Sokala, Hołod Roman z Dmytrowa, Horodyski Jan ze Lwowa, Jałbrzykowska Janina z Krakowa, Jakubowski August ze Star. Brodów, Karczewski Edward z Wilna, Kudelski Władysław z Trembowli, Lekczyński Kazimierz ze Lwowa, Linscheid Eugenjusz z Olszanicy Ładomirski Józef z Markowiec Malski Adam z Panikowic, Marinczew Mikołaj z Lom (Bułgarja), Mazaraki Jan ze Lwowa, Milowicz Michał z Modryniec, Onyszczuk Stefan z Wołkowa, Rembiszewski Stanisław z Warszawy, Salmonowicz Leon z Podziśnia, Tabin Stanisław z Majdanu Oolczańskiego, Tomalski Jerzy z Nowosielec, Truskolaski Władysław z Białej, Wiśniowski Kazimierz z Rokitnicy, Kąsiński Zbigniew z Wielunia,

  9. Inżyniera - leśnika :

   Brodkiewicz Zygmunt z Tarnobrzegu, Chrzanowski Lesław ze Lwowa, Czuryło Juljan z Pnikuta, Oobrzański Bohdan z Radymna, Uutka Jarosław z Zagórza, Gawroński Leon z Demycza, Goebel Adam z Kosowa, Gwózdź Bronisław z Dobrej, Madeyski-Poraj Jan z Parchacza, Malik Mieczysław z Biłki, Markowski Stanisław z Kosowa, Moskal Marcin z Tuszymy, Müller Władysław ze Skałatu, Orzelski Ludwik z Rohatyna, Piaseckyj Piotr z Chrosna Starego,Prochownik Stanisław z Posady Sanockiej, Reguła Michał z Miechocina, Rędowicz Marjan ze Lwowa, Schauderna Rudolf z Bielska, Stachowski Mieczysław z Czarnej, Stasiów Benedykt z Ceniawy Szwabowski Wojciech z Przemyśla, Szymusik Eugenjusz z Liska Teodorowicz Tadeusz ze Lwowa Wąsowicz Mieczysław z Lubaczowa, Winnicki Adam z Buska Własak Jan z Maliny, Wysocki Marjan z Domaszowa,

  Na podstawie egzaminu uzupełniającego w celu nostryfikacji dyplomu zagranicznego uzyskali tytuł inżyniera - chemika w roku naukowym 1932/33 na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej:

  Magistra:

  a) w grupie matematycznej:

  Choncel Józef z Wielunia, Otto Edward Arnold ze Lwowa, Posament Tadeusz ze Lwowa, Ulam Stanisław Marcin ze Lwowa, Żukowski Władysław z Czerniowiec (Rumunja),

  b) w grupie fizyki i chemji:

  Bodnar Zygmunt Teofil z Januszówki, Gorzechowski Wiesław Jan ze Słupcy, Miliańczuk Bazyli z Dobrowódki, Przesławski Eugenjusz z Jekaterynosławia (Rosja), Spiessbach Gedalje Hersch z Zadwórza,

  c) w grupie rysunkowej:

  Gebusówna Stefanja Helena z Przemyśla, Brykowycz Irena z Tarnopola, Monastyrska Olga ze Lwowa, Rafałowska Aniela Leopoldyna ze Lwowa, Stachy Paulina Zofja ze Stanisławowa,


  Sprawozdanie Bibljoteki za rok 1932.

  Frekwencja w Bibljotece. Według uwzględnionych zapotrzebowań korzystało w r. 1932 w czytelni 35.981 osób z 53.995 tomów, a w wypożyczalni 14.416 osób z 15.961 tomów. Zgłoszeń nieuwzględnionych z powodu braku w danej chwili żądanego dzieła było 14.932.

  Czytelnia była czynna w ciągu r. 1932 przez 2.124 godzin, a wypożyczalnia przez 1605 godzin.

  Nowych dzieł przybyło 753, w tem darów 605, kupionych zaś 148.

  Ilość dzieł księgozbioru z końcem roku 1932 wynosiła 31.872 tomów, zaś wraz z dubletami około 77.800.

  Dary otrzymała Bibljoteka:

  1. od wydawnictw, oraz różnych instytucyj krajowych i zagranicznych - 417 dzieł
  2. jako spuścizna po ś. p. Inż. M. Małaczyńskim - 66 dzieł
  3. od P. P. Profesorów i Wykładających Politechniki Lwowskiej- 42 dzieł
  4. egzemplarzy autorskich - 80 dzieł
  Prac własnych ofiarowali Bibljotece PP. Profesorowie Politechniki Lwowskiej: Inż. E. Bratro 4, Dr. Inż. S. Bryła 12, Inż. E. T. Geisler 1, Inż. E. Hauswald 1, Inż. S. Hubicki 1, Dr. Inż. A. Joszt 4, Dr. K. Kuratowski 6, Dr. Inż. J. Łopuszański 2, Dr. Inż. M. Matakiewicz 4, ś. p. Dr. Inż. T. Obmiński 1, Dr. Inż. K. Weigel 5.

  Wykładający Dr. K. Zgórski ofiarował 60 egzemplarzy swego podręcznika hygjeny.

  Wszystkim ofiarodawcom składa Politechnika na tem miejscu gorące podziękowanie.

  Czasopism otrzymała Bibljoteka ogółem 415, z czego:

  • polskich w prenum. 32, darów 109
  • angielskich i amer. w prenum. 43, darów 14
  • belgijskich w prenum. 1, darów 1
  • czeskich w prenum. 6, darów —
  • francuskich w prenum. 32, darów 13
  • greckich w prenum. - darów 1
  • japońskich (po ang.)w prenum. — darów 4
  • łotewskich w prenum. — darów 1
  • niemieckich i austr.w prenum. 142, darów 7
  • rumuńskich w prenum. 1, darów 3
  • włoskich w prenum. 4, darów 1

  Dochody i wydatki:

  Dotacyj rządowych otrzymała Bibljoteka w r. 1932 zł. 5.75700

  Pozostałość funduszu opłat studenckich z r. 1931 zł. 15.54037

  Wpływ opłat studenckich zł. 13.422 09

  Razem zł. 34.71946

  Wydano na:
  • kupno nowych książek zł. 7.611,96
  • prenumeratę czasopism zł. 18.274,08
  • uzupełnienie dawnych braków zł. 264,04
  • oprawę zł.3.544,70
  • urządzenia zł. 88,10
  • wydatki kanc, druki, telefon, utrzymanie czystości zł.552,70
  • Razem . zł. 30.335,58

  Pozostałość funduszu opłat studenckich na rok 1933 zł. 4.383-88. Wpływy z opłat studenckich w półroczu zimowem 1932/33 nie były oddane Bibljotece do dyspozycji w r. 1932, lecz dopiero w r. 1933, dlatego zapłata wielu rachunków musiała być odłożona na r. 1933.


  Dary i subwencje pozabudżetowe.

  Poza kredytami budżetowemi otrzymała Uczelnia w roku sprawozdawczym następujące subwencje:

  • od Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego : na urządzenie pracowni mechanika precyzyjnego dla Katedry Astronomji Sferycznej i Geodezji Wyższej oraz Miernictwa I. i II. 12.000 zł.
  • od Ministerstwa Komunikacji: - dla Laboratorjum Aerodynamicznego na Wydziale Mechanicznym 17.500 zł.
  • od Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Państwa, dzięki staraniom Prezesa Lwowskiego Komitetu Wojewódzkiego Ligi, Inż. Stanisława Rybickiego: a) 25.600 zł. na studjum lotnicze, b) 25.000 zł. na Instytut Techniki Szybownictwa,
  • od Naukowej Organizacji Gorzelnictwa : dla Instytutu Technologji Rolniczej 14.000 zł. na inwestycje w Gorzelni Doświadczalnej w Dublanach,
  • z Funduszu Kultury Narodowej przy Prezydjum Rady Ministrów : dla Zakładu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Ogólnym 1300 zł. na zakup pierwszych 35-ciu tomów „Zeitschnft für Physik",
  • od Komisji Współpracy w doświadczalnictwie przy Min. Rolnictwa i R. R.: dla Katedry Rolnictwa na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej 300 zł. na doświadczenia uprawowe łąkowe,
  • od Państwowych Zakładów Tele- i Radjotechnicznych w Warszawie : dla Laboratorjum Radjotechnicznego na Wydziale Mechanicznym 2.000 zł. na prace nad falami krótkiemi,
  • od Syndykatu Przemysłu Naftowego: dla Laboratorjum Technologji Nafty na Wydziale Chemicznym 5000 zł. na naukowe techniczne badania w zakresie technologji nafty,
  • od „Tespy" S-ki Akcyjnej dla eksploatacji soli potasowych: dla Instytutu Technologji Przemysłu Solnego na Wydziale Chemicznym 5400 zł.
  • Z darów w roku sprawozdawczym notujemy następujące: P. Stanisław Kłobski, architekt w Warszawie, ofiarował 10 dolarów amer. w złocie na cele pomocy dla niezamożnej młodzieży technickiej. Dr. Kazimierz Zgórski, em. Naczelnik Wydziału Sanitarnego Dyr. Kolei Państw, we Lwowie, ofiarował Książeczkę M. K. O. na 2000 zł., od której to sumy procent ma być użyty na pomoc "dia niezamożnych studentów P. L.
  • Obserwatorjum Astronomiczne i Stacja Sejsmograficzna na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej otrzymały w darze od różnych instytucyj naukowych, zwłaszcza astronomicznych, meteorologicznych, geodezyjnych i sejsmologicznych, przeważnie z zagranicy, kilkadziesiąt tomów różnych publikacyj.

  Laboratorjum Elektrotechniczne na Wydziale Mechanicznym otrzymało:

  1. Od firmy W. Dzień. Biała-Bielsko: kartotekę „Karto-Index".
  2. Od Elektrowni w Stanisławowie: dwa motory elektryczne, oraz 6 przyrządów.
  3. Od Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Twa Akc. oraz Polminu: przetwory z ropy naftowej.
  4. Od firmy „Kontakt" Lwów : 60 m przewodnika izolowanego o większym przekroju.
  5. Od Łódzkiego Twa Elektrycznego w Łodzi: szereg przyrządów pomiarowych, wyłączników, liczników oraz innych przyrządów, razem 48 pozycyj.
  6. Od firmy „Marciniak" w Warszawie: 1 lampa biurowa.
  7. Od Polskich Zakładów Siemens w Warszawie: baterja akumulatorowa z 10 ogniw i 27 różnych przyrządów.
  8. Od firmy Siemens - Schuckertwerke w Norymberdze: 24 różnych liczników elektrycznych starszych typów, 6 regulatorów oraz 1 przesuwnik faz.
  9. Od firmy „Tudor" w Warszawie: baterja akumulatorowa ze 180 ogniw.
  Katedra Elektrotechniki ogólnej na Wydziale Mechanicznym otrzymała:
  • od Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie: Licznik trójfazowy 3x 110 Volt, 10 Amp. .50 — wyrobu „Oester. Siemens Schuckert Werke",
  • od Firmy Marcin Stępkowski, Lwów: Motorek indukcyjny Ferraris'a do gramofonu elektrycznego,
  • od Firmy A. E. G. Oddział Lwów: Luxomierz wyrobu firmy „Osram".

  Laboratorjum Radjotechniczne na Wydziale Mechanicznym otrzymało:
  a) od P. Stanisława Kozłowskiego dziesięciolampową ultradynę ;
  b) od Zjednoczonych Fabr. Żarówek „Tungsram", Tablicę faz fabrykacji lamp katodowych.

  Muzeum Budowy Maszyn otrzymało w darze od Warszawskiej Spółki akc. Budowy Parowozów: 1 ramę podstawową silnika Diesla o mocy 120 KMe. Rama ta, wykonana z żeliwa i kompletnie obrobiona, waży około 1300 kg.

  Zakład Technologji Chemicznej Przemysłu Rolniczego otrzymał dla bibljoteki Zakładu od P. Kazimierza Lubińskiego, absolwenta Wydziału:

  • V. Richter: Lehrbuch der anorg. Chemie,
  • F. Mohr: Lehrbuch der chem.-anal. Titrirmethoden,
  • F. Mohr: Zusatzband do powyższego,
  • M. Buszczyński i Synowie, Neue Zeitschrift für deutsche Spiritusfabr. (1874, 1875, 1876),

 • od P. Kazimierza Smoleńskiego, Profesora Politechniki Warszawskiej : Prace Centr. Laboratorjum Cukrownicz. w latach 1828—1931.

  akład Ochrony Lasu i Entomologji otrzymał:

  • od Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie: 100 kg azotniaku,
  • od Państwowej Fabrvki Związków Azotowych w Mości-cach : 10 kg paradichlorbenzolu,
  • od Zakładów „Elektro" Spółka z ograniczoną poręką, Łaziska Górne: 100 kg karbidu.

  Ponadto otrzymały:

  • Docentura Pszczelnictwa od firmy Marschalko i Ska — Nowy Sącz: ul z pszczołami wartości 100 zł., t. zw. Marschalka.
  • II. Katedra Budowy Mostów od Rady Cementowej: 1 model belki żelazobetonowej, od Huty Pokój 5 kg elektrod dla przeprowadzenia doświadczeń.
  • Katedra Rysunków figuralnych: od Rządu Francuskiego 4 sztychy Le Brun'a, a od Rządu Angielskiego 6 reprodukcyj arcydzieł malarstwa angielskiego.
  • Katedra Nauk Prawniczych na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej otrzymywała bezpłatnie od Ligi Narodów wydawnictwo „Resume Menzuel des Travaux de la Societe des Nations", na zarządzenie Sekretarza Ligi, P. Stanisława Neymana.


  Stypendja i zasiłki. W roku sprawozdawczym otrzymali: Zasiłki z subwencyj Zarządu Głównego LOPP. na Instytut techniki szybownictwa:

  • Inż. Wacław Czerwiński, kierownik techniczny ITS. na wyjazd na konkurs niemiecki szybowcowy w Rhon (Niemcy) i do Francji w celu studjów nad budową szybowców.
  • Dr. Adam Kochański, meteorolog ITS. na wyjazd na konkurs szybowcowy w Rhon (Niemcy) dla studjów meteorologicznych, oraz do Holandj dla studjów pomiarów górnych warstw za pomocą wysokich wzlotów.
  • Prof. Inż. S. Łukasiewicz na niemieckie zawody szybowcowe i udział w kongresie szybowcowym, oraz na studja nad ustrojem laboratorjów badawczych lotniczych w Czechosłowacji.

  Młodzieży rozdano następujące stypendja i zasiłki:

  • 66 stypendjów po 120— zł. miesięcznie, płatnych przez 10 miesięcy, 17 stypendjów po 120— zł. miesięcznie, płatnych przez 5 miesięcy oraz 5 zasiłków jednorazowych po 100 zł., utworzonych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
  • 1 stypendjum im. Ministra Moraczewskiego, płatne w 2 ratach po 747-— zł.,
  • 8 stypendjów po 150 zł. mieś., płatnych przez 9 miesięcy, oraz 1 stypendjum po 150— zł. [.miesięcznie, płatne przez 5 miesięcy, utworzonych przez Ministerstwo Komunikacji,
  • 4 stypendja po 125'— zł. mieś., płatnych przez 9 miesięcy, utworzone przez Ministerstwo Robót Publicznych,
  • 5 stypendjów w wysokości uposażenia X gr. upos. pracowników państw., utworzonych przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów,
  • 1 stypendjum w kwocie 900— zł., płatne w ratach miesięcznych po 100— zł., utworzone przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa,
  • 4 stypendja po 60— zł. miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy, utworzone przez Starostwo Krajowe w Poznaniu,
  • 1 stypendjum po 100— zł. miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy, utwęrzone przez Starostwo Krajowe Pomorskie w Toruniu,
  • 1 stypendjum 600— zł. rocznie, płatne w 2 ratach, utworzone z fund. im. Karola Miarki i Piotra Stalmacha przez Śląski, Urząd Wojewódzki w Katowicach,
  • 3 stypendja po 100— zł. miesięcznie płatne przez 10 miesięcy, utworzone przez Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie,
  • 9 stypendjów po 120— miesięcznie, płatnych przez 9 miesięcy, nadanych przez Senat Politechniki Lwowskiej z funduszu opłat szkolnych,
  • 1 stypendjum po 75-— zł. miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy, utworzone przez Magistrat miasta Przemyśla.
  • 1 stypendjum po 220-— zł. miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy, utworzone przez Chemiczny Instytut badawczy im. Prezydenta Rzp. P. Ignacego Mościckiego w Warszawie,
  • 1 stypendjum w kwocie 137.45 zł. rocznie, utworzone przez Pracowników Dyrekcji Kolei Państwowych we Lwowie, z fund. im. Inż. Ludwika Mayera,
  • 1 stypendjum w kwocie 2.200 zł. rocznie z fund. im. ś. p. Józefa Tomickiego,
  • 3 stypendja po 50— zł. miesięcznie z fund. im. Stanisława Rybickiego,
  • 23 miejsc stypendyjnych w II Domu Techników we Lwowie, z fund. im. „Obrony Lwowa", nadanych przez Senat Politechniki Lwowskiej,
  • 2 miejsca stypendyjne w Domu Studentek Wyższych Uczelni we Lwowie, nadane przez Senat Politechniki Lwowskiej,
  • 10 stypendjów po 30 zł. miesięcznie, płatnych przez 10 miesięcy z fundacji im. Świątoniowskiego,
  • 2 stypendja po 1000 zł. rocznie nadane przez Kasę im. Mianowskiego w Warszawie,
  • 41 stypendjów fundacyjnych Tymczasowego Wydziału Samorządowego w likwidacji we Lwowie, a mianowicie:
  • 18 stypendjów z fundacji im. Samuela Głowińskiego po 250- zł.,
  • 6 stypendjów z fundacji im. Antoniego Dydyńskiego po 400- zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji im. Matczyńskiego w kwocie 240- zł.,
  • 2 stypendja z fundacji im. Józefa Soleskiego po 350— zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji im. Leona Jana Kantego Kuczyń-skiego w kwocie 500— zł.,
  • 2 stypendja z fundacji im. Stanisława Strzałkowskiego po 400- zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji im. Drelichowskiego w kwocie 220- zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji im. Niezabitowskiej z Borkowskich w kwocie 330— zł.
  • 1 stypendjum z fundacji im. Kapellnera w kwocie 350— zł.,
  • 2 stypendja z fundacji im. Januszewskich 1) 200-— zł., 2) 500 - zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji im. Zahorskiego w kwocie 250—zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji im. Zubrzyckich i Trembeckich w kwocie 120 zł.,
  • 2 stypendja z fundacji im. Żurakowskiego po 400 zł.
  • 1 stypendjum z fundacji Krakowskiej zakordonowej w kwocie 200 zł.,
  • 1 stypendjum z fundacji Pukalskiego 150 zł.,
  • 42 zasiłków z fundacji Dra Jana Towarnickiego na łączną kwotę 2.500 zł.,
  • 90 jednorazowych zasiłków po 30 zł. od Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej,
  • 29 zasiłków na łączną kwotę 1725— zł. od Ministerstwa W. R. i O. P. na opłaty szkolne,
  • oraz 161 doraźnych zasiłków z funduszu dyspozycyjnego J. M. Rektora, na łączną kwotę 7.416— zł.


  Wycieczki naukowe i praktyki wakacyjne.

  W roku sprawozdawczym dla braku odpowiednich środków nie odbyła się żadna wycieczka zagraniczna. Natomiast odbył się cały szereg wycieczek mniejszych i większych w kraju dla młodzieży wszystkich Wydziałów P. L., a w szczegónlości: Na Wydz. Inż.: W dniach 23—30 września odbyli studenci IV r. Oddziału wodnego pod kierunkiem prof. Dra Maksy-miljana Matakiewicza, konstruktora inż. M. Mazura i asystenta inż, W. Mamaka wycieczkę naukową do Tarnowa i Moście nad Dunajcem, celem zwiedzenia budowli wodnych i wykonania pomiarów hydrometrycznych na Dunajcu. Wyniki pomiarów, które miały scharakteryzować warunki hydrologiczne przestrzeni Dunajca pod Mościcami, powyżej ujścia rzeki Białej, określić warunki ruchu zmiennego w łożyskach naturalnych i przedstawić bilans spadku, opracowane są w odnośnej rozprawie profesora, wydanej przez Akademję Nauk Technicznych*). Pozatem zwiedzono regulację Dunajca i Białej, wodociąg m. Tarnowa, regulację Wątoku, fabrykę związków azotowych w Mościcach, nowy most na Białej i budowę wielkiej alei komunikacyjnej Tarnów-Mościce, wraz z regulacją ulicy Chyszowskiej,


  *) Podana w zestawieniu prac naukowych profesorów.


  Wycieczce udzieliły daleko idącej pomocy: Dyrekcja Fabryki w Mościcach, Oddział Polskiego Tow. Politechnicznego w Tarnowie, Państw. Zarząd dróg wodnych, Powiatowy Zarząd drogowy i Dyrekcja wodociągu w Tarnowie. Nadto odbyły się: Wycieczka naukowa do Przemyśla Krakowa, Katowic i Huty Pokój. W Przemyślu zbadano most przy pomocy aparatu Geigera. W Krakowie obejrzano mosty i zakłady Zieleniewskiego. W Katowicach zwiedzono budowę domu 14 piętrowego stalowego i inne budowle, zaś w Hucie Pokój huty i warsztaty konstrukcyjne. W czasie od 5 do 10 maja 1933 r. urządzono pod kierownictwem Prof. Dr. K. Weigla i asystentów I. Katedry Miernictwa wycieczkę naukową studentów Oddziału mierniczego do Warszawy. Podczas wycieczki studenci zwiedzili „Wydział Foto-geodezyjny Min. Komunikacji, Oddział Aerofotogrametryczny. P. L. L. „Lot", Urząd Miar i Wag, wystawę Wojsk. Instytutu Geodezyjnego „Jak powstaje mapa", Rozbudowę węzła kolejowego, Gmach Min. Wyzn. Rei. i Ośw. Publ., Politechnikę Warszawską, Kolonje akademickie na Grójcu.

  Ponadto odbyły się 2 wycieczki gleboznawcze w okolice Brzuchowic i Winnik pod kierunkiem zast. profesora Dra Z Golonki i asystenta, Dla Studentów Wydziału Architektonicznego urządzono 10 wycieczek na budowy lokalne (we Lwowie) w czasie ich wykonywania, — zaś dla studentów Wydziału Rolniczo-lasowego urządzono wycieczki do następujących zakładów przemysłu drzewnego: tartaku i parkieciarni Liceum Krzemienieckiego, Państwowych Zakładów Obróbki Drewna, Tartaku „Alfa" we Lwowie, fabryki dykt i płyt klejonych „Oikos" w Rzęśnie Polskiej, Polskich Zakładów Impregnacyjnych w Zadwórzu, — oraz wycieczkę mającą na celu zwiedzenie lasów w województwie pomorskiem.

  Ponadto odbył się cały szereg wycieczek organizowanych przez poszczególne Stowarzyszenia Akademickie.

  Na subwencje dla młodzieży na koszty wycieczek naukowych przeznaczył Senat Uczelni kwotę 2.000 zł. z fundacji im. St. Swiątoniowskiego, pozostającej pod zarządem Politechniki Lwowskiej. Wszystkim Władzom, Instytucjom i Osobom, które udzieliły wycieczkom swej pomocy, Politechnika Lwowska składa na tem miejscu gorące podziękowanie.

  W roku sprawozdawczym przydzieliło Ministerstwo W. R. i O. P. dla studentów Politechniki Lwowskiej 171 płatnych praktyk wakacyjnych. Poza praktykami, przydzielonemi wprost przez Ministerstwo, podjęły poszczególne Stowarzyszenia Akademickie jak corocznie starania o przydział praktyk, ze względu jednak na obecny kryzys, liczba uzyskanych w ten sposób praktyk była znikoma.

  Ponadto Związek Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach, przydzielił studentom P. L. 13 płatnych praktyk. Różne wydarzenia.


  Z różnych wydarzeń w roku sprawozdawczym notujemy następujące:

  • Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła wziął udział w Międzynarodowym Zjeździe Mostownictwa i Budownictwa Inżynierskiego w Monachjum we wrześniu i październiku 1932 r.
  • Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski brał udział w charakterze delegata Politechniki Lwowskiej w Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Zurychu w dniach od 4-12 września 1932 r.
  • W dniach 18 i 19 lutego b. r. odbył się Zjazd Inżynierów mierniczych wychowanków Politechniki Lwowskiej przy udziale 140 osób. Na obrady Zjazdu przybyli delegaci wszystkich Ministerstw, delegaci Związków zawodowych, byli wychowankowie Politechniki Lwowskiej, oraz grupa studentów Politechniki Warszawskiej. W czasie obrad wygłoszono dziewięć referatów o treści naukowej i zawodowej, na tematy aktualne w dziedzinie miernictwa, organizacji miernictwa w Polsce, oraz organizacji zawodowej. Podniosły nastrój Zjazdu i wysoka wartość wygłoszonych referatów przyczyniła się do zespolenia uczestników Zjazdu i zainteresowania ich nowemi zagadnieniami w dziedzinie miernictwa. Zjazd powziął szereg uchwał, odnośnie do organizacji studjów mierniczych, które przesłane zostały Senatowi Politechniki Lwowskiej i zainteresowanym Ministerstwom.
  • Ś. p. Dr. Inż. Stanisław Jamróz, kierownik Mechanicznej Stacji Doświadczalnej był przewodniczącym Podkomisji wytrzymałości II materjałów P. K. N. oraz brał udział w wielu komisjach P. K. N. i M. S. Wojsk przy opracowywaniu kwestji materjałowej. W poszczególnych komisjach jak: Komisja hutnicza, normalizacyjna, Departamentu uzbrojenia, oraz Lotnictwa i t. p. bierze udział Inż. Tadeusz Włodek i inni pracownicy Stacji.
  • Dr. Inż. Donat Langauer, asyst, starszy przy Kat. Technologji chemicznej I. i Elektrochemji na Wydziale Chemicznym P. L. otrzymał 6-cio miesięczny bezpłatny urlop dla celów naukowych.
  • W dniu 5 lutego 1933 r. odbyła się w Auli Uczelni uroczysta Akademja urządzona przez Związek Studentów Inżynierji P. L. z okazji 40-lecia Z. S. I.
  • 10-cio tygodniowy płatny urlop dla badań naukowych otrzymał Dr. Inż. Władysław Herman, st. asystent przy Kat. Hodowli zwierząt użytkowych na Wydziale Rolniczo - Lasowytn Politechniki Lwowskiej.
  • W dniach od 19 do 23 stycznia 1933 r. odbyła się w Auli P. L. wystawa prac studentów Wydziału Architektonicznego.
  • P.P. Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański i Dr. Inż. Włodzimierz Krukowski brali udział jako delegaci Politechniki Lwowskiej w Komitecie utworzonym w Politechnice Warszawskiej celem uczczenia zasług Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Dr. Ignacego Mościckiego.
  • Inż. Stanisław Skwarczyński, st. asystent przy Katedrze Uprawy Roli i Roślin na Wydziale Rolniczo - Lasowym P. L. otrzymał 3-miesięczny płatny urlop dla badań naukowych.
  • W dniach od 7 do 12 listopada 1932 r. urządzono w Auli wystawę prac naukowych i ćwiczeń Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej P. L.
  • Stowarzyszenie Asystentów P. L. urządziło w czasie od 15 października 1932 r. do końca stycznia 1933 r. kurs języka angielskiego. Staraniem Koła Chemików Studentów P. L. odbyło się w miesiącu listopadzie 1932 r. dziesięciogodzinne przeszkolenie studentów P. L. w obronie przeciwgazowej.
  • W dniach od 24 do 26 czerwca 1933 r. odbył się w gmachu Politechniki Lwowskiej III-ci Zjazd Chemików Polskich. Z okazji 10-lecia istnienia L. O. P. P. odbyła się w Auli w dniu 20 maja 1933 r. uroczysta akademja, urządzona staraniem Wojewódzkiego Komitetu L. O. P. P.
  • W dniach od 1 do 4 czerwca 1933 r. odbyła się w Auli wystawa prac I-go zimowego konkursu fotograficznego urządzona staraniem redakcji „Życia Technickiego".
  • Dr. Jan Nikliborc, starszy asystent przy Katedrze Chemji fizycznej na Wydziale Chemicznym P. L. otrzymał 6-cio miesięczny bezpłatny urlop dla celów naukowych.
  • Dnia 10 czerwca 1933 r. odbyła się w Auli urządzona staraniem Legjonu Młodych uroczysta akademja dla uczczenia zasług Pana Prezydenta Pzeczypospolitej Prof. Dr. Inż. Ignacego Mościckiego.
  • W związku z kursem spawania na Wydziale Mechanicznym odbył się w Mostach kurs spawanych konstrukcji stalowych pod kierownictwem prof. Stefana Bryły dla inżynierów. Wykładali pp. prof. Bryła, Dr. Chmielowiec, Inż. Poniż. W kursie wzięło udział 15 uczestników. Wykonano nast. doświadczenia:
   a) wytrzymałość spoin bocznych na ścinanie.
   b) wytrzymałość dźwigarów wzmocnionych przy pomocy spawania.
   c) ekonomja elektrod.
  • Staraniem Aeroklubu Lwowskiego odbył się w dniach od 15 stycznia do 30 kwietnia 1933 r. teoretyczny kurs pilotowania.
  • W roku 1933 ubiegło 30 lat od objęcia katedry Budowy Maszyn przez Prof. Edwina Hauswalda. Z inicjatywy byłych studentów jubilata, będących obecnie profesorami Politechniki Lwowskiej, zaprosiła Rada Wydziału Mechanicznego wszystkich profesorów, docentów i innych pracowników naukowych do przybycia na zwykły wykład profesora Hauswalda w dniu 27 marca, gdzie do nieprzygotowanego na miłą niespodziankę profesora przemówił imieniem kolegów i byłych uczniów prof. Eberman, zaznaczając, że byli uczniowie jubilata pragną mu tym sposobem wyrazić swe serdeczne życzenia dalszej pracy dla nauki, młodzieży j Politechniki i przypomnieć sobie na ławach szkolnych dawne miłe czasy i studja z dziedziny konstrukcji maszynowych. W zebraniu tem uczestniczyli także J. M. Rektor Inż. Zipser, dziekani innych Wydziałów Politechniki, prof. honorowy dr. Thullie i grono profesorów nietylko Wydziału Mechanicznego ale także innych Wydziałów uczelni, razem z licznem gronem młodzieży.
  • Prof. Dr. Inż. Włodzimierz Krukowski brał udział w pracach Zarządu Centralnej Komisji Normalizacyjnej Elektrotechnicznej jak również w pracach Komisji Przyrządów Pomiarowych Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego, jako przewodniczący tej komisji.
  • Dr. Inż. Zygmunt Fuchs, kierownik Laboratorjum Aerodynamicznego, odbył podróż naukową do Francji i Niemiec dla poznania obecnego stanu laboratorjów aerodynamicznych zagranicą.
  • Inż. Stefan Błażyński, adjunkt Politechniki Lwowskiej, był na dwutygodniowym kursie w Warszawie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach technicznych.
  • Prof. Inż. Gabrjel Sokolnicki bierze udział w pracach przepisowych i gospodarczych, jako przewodniczący Komisji przepisowej w Stowarzyszeniu Flektryków polskich i przewodniczący „Komisji gospodarki elektrycznej" w Polskim Komitecie Energetycznym w Warszawie.
  • Dr. Franciszek Tomanek, prof. Akademji Handlowej, wykładający księgowość i bilanse na Wydziale Mechanicznym, był na dwóch specjalnych kursach: trzytygodniowym w Warszawie, dla wizytatorów i- dyrektorów szkół handlowych, jako prelegent i słuchacz, oraz dwutygodniowym w Łodzi, dla komercjalistów, jako prelegent i słuchacz, celem zapoznania się z nowoczesną organizacją biur przemysłu tekstylnego w Łodzi, Pabjanicach, Widzewie i Zgierzu.
  • W dniach od 22—26 października 1932 r. odbyła się w Auli P. L. wystawa prac studentów Wydziału Mechanicznego P. L.

  Odznaczeni zostali:

  • Prof. Dr. Inż. Kazimierz Bartel, Orderem Orła Białego, za wybitne zasługi położone w pracy dla Państwa.
  • Prof. Dr. Lucjan Grabowski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wyjątkową, gorliwą, cenną i bezinteresowną współpracę z wojskowym Instytutem Geograficznym.
  • Ś. p. Dr. Inż. Stanisław Jamróz, Kierownik Mechanicznej Stacji Doświadczalnej, złotym Krzyżem Zasługi za prace na polu przemysłu wojennego.
  • Inż. Tadeusz Włodek, zast. kierownika Mechanicznej Stacji Doświadczalnej, Złotym Krzyżem Zasługi za prace na polu przemysłu wojennego.
  • Marjan Adam Kowerski, student Wydziału Mechanicznego P. L., Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na polu przemysłu wojennego. Stowarzyszenia.


  W roku sprawozdawczym czynne były na terenie Uczelni następujące stowarzyszenia:

  - pracowników Uczelni:

  1. „Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Profesorów Politechniki Lwowskiej", (zarejestrowana spółdzielnia z ogr. odp., założona w r. 1923, posiada dotychczas 3 domy mieszkalne: przy ul. Gipsowej L. 32, przy ul. Nabielaka L. 55 i przy ul. Szaszkiewicza L. 3, (adres: ul. Sapiehy L. 12),
  2. „Koło Pań-Żon Profesorów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie kulturalno - filantropijne, założone w r. 1927,, udziela pomocy materjalnej młodzieży i utrzymuje bibljotekę beletrystyczną dla niższych funkcjonarjuszów Uczelni), (adres: j. w.),
  3. „Stowarzyszenie Asystentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowo - samopomocowe, posiada Komisję pożyczkową, czytelnię czasopism naukowych i rozpisuje corocznie konkurs na prace naukowe), (adres: ul. Sapiehy L. 55, Kurator: Prof. Dr. Inż. Maksymiljan Matakiewicz),
  4. „Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Administracyjnych Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie samopomocowe, założone w r. 1926, utrzymuje kasę pożyczkową, zapomogową i pogrzebową), (adres: ul. Sapiehy L. 12),

  - młodzieży Uczelni:

  1. „Spółdzielnia Studentów Politechniki we Lwowie", (zarejestrowana spółdzielnia handlowa z ogr. odp., założona w r. 1918, utrzymuje 2 sklepy w Głównym Gmachu Uczelni i 1 sklep w II. Domu Techników z przyborami szkolnemi, odzieżą, obuwiem i wszelkiemi artykułami codziennej potrzeby), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Dr. Leopold Caro),

  - stowarzyszenia akademickie:

  1. „Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie samopomocowe, założone w r. 1861, posiada i utrzymuje dwa Domy Techników (I-y przy ul. Issakowicza L. 18 i II-gi przy ul. Abrahamowiczów L. 14) Kuchnię, Bufety, Komisję pożyczkową i zapomogową, pośrednjctwa pracy i wspólnie z Kołami Naukowemi Komisję wydawniczą), (adres: ul. Sapiehy L. 12, telefon: 30—80, Delegat Senatu: Prof. Dr. Anton Łomnicki.
  2. „Związek Studentów Inżynierji Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Inż. Władysław Wojtan),
  3. „Związek Studentów Inżynierji Mierniczej Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, założone w r. 1928), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Inż. Władysław Wojtan),
  4. „Związek Studentów Architektury Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, założone w r. 1902), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Inż. Witold Minkiewicz),
  5. „Koło Mechaników-Studentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, założone w r. 1902), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Inż. Edward Geisler),
  6. „Koło Górniczo-Naftowe Studentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, założone w r. 1904), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Inż. Juljan Fabiański),
  7. „Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, założone w r. -1909), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Inż. Stanisław Łukasiewicz.
  8. „Koło Chemików - Studentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, założone w r. 1896), (adres: j. w., Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański),
  9. „Związek Studentów Inżynierji Lasowej Politechniki Lwowskiej" (stowarzyszenie naukowe, założone w r. 1919), (adres ul. św. Marka L. 1, Delegat Senatu: Prof. Inż. Aleksander Kozikowski),
  10. „Koło Dublańczyków-Studentów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowo-samopomocowe, założone w r. 1865), (adres: Dublany k. Lwowa, telefon: 2-81, Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt),
  11. „Związek Studentów Wydziału Ogólnego Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowe, "założone w r. 1929), (adres: ul. Sapiehy L. 12, Delegat Senatu: Prof. Dr. Włodzimierz Stożek),
  12. „Lwowski Chór Technicki", (towarzystwo śpiewacze, założone w r. 1904), (adres: ul. Sapiehy L. 12, Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel),
  13. „Wzajemna Pomoc Studentów - Żydów Politechniki Lwowskiej", (stowarzyszenie naukowo-samopomocowe, założone w r. 1908), (adres: ul. św. Teresy L. 26a, Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Stanisław Fryze),
  14. „Towarzystwo Ukraińskich Studentów Politechniki Lwowskiej „Osnowa", (stowarzyszenie naukowo-samopomocowe, założone w r. 1927), (adres: ul. Supińskiego L. 21, Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski), Stowarzyszenia, wymienione pod 2 — 14, utrzymują bibljoteki naukowe, różne agendy samopomocowe, wydawnictwa podręczników, pośrednictwa pracy, praktyk wakacyjnych, wycieczek naukowych etc.

  Ponadto pod opieką Politechniki Lwowskiej pozostawały następujące stowarzyszenia akademickie, działające także na terenie Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademji Medycyny Weterynaryjnej:

  1. „Akademickie Koło Lubliniaków im. H. Łopacińskiego we Lwowie", stowarzyszenie ideowo-samopomocowe, założone w r. 1913), (adres: ul. Sapiehy L. 12, Delegat Senatu: Prof. Inż. Władysław Sadłowski),
  2. „Akademicki Związek Polskiej Młodzieży Kresów Wschodnich im. A. Mickiewicza we Lwowie", (stowarzyszenie ideowo-samopomocowe, założone w r. 1925), (adres: ul. Na Bajkach L. 27, Delegat Senatu: Prof. Dr. Czesław Reczyński),
  3. Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie" we Lwowie, (stowarzyszenie ideowe, założone w r. 1925), (adres: ul. Piekarska L. 28, Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła),
  4. „Związek Studentów Rosjan we Lwowie", (stowarzyszenie ideowo-samopomocowe, założone w r. 1931), adres: ul. Rutowskiego L. 22, Delegat Senatu: Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz),
  5. „Koło Studentów z Kresów Zachodnich Szkół Akademickich we Lwowie", (stowarzyszenie ideowo-samopomocowe, założone w r. 1931), (adres: ul. Kochanowskiego L. 67, Delegat Senatu: Prof. Dr. Inż. Kazimierz Idaszewski).


  WYKAZY STATYSTYCZNE • Data modyfikacji strony: 2008-05-22


  Powrót
  Licznik