SPIS RZECZY:

 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
 • Program Wydziału Ogólnego:
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  I. Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej.
  1. Spis katedr.
  2. Skład osobowy.
  3. Skład komisyj egzaminów dyplomowych.
  4. Spis wykładów.
  5. Warunki przejścia na wyższe lata studjów.
  6. Plan nauk na rok akademicki 1933/34.


  1. Spis katedr Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej.

  Liczby odpowiadają liczbom porządkowym tych przedmiotów, objętych spisami wykładów, które należą do poszczególnych katedr. Skróty oznaczają: kat. zw. = katedra zwyczajna, kat. nd. = katedra nadzwyczajna, prof. zw. = profesor zwyczajny, prof. n. = prof. nadzwyczajny, zast. prof. = zastępca profesora, adj. = adjunkt, konstr. = konstruktor, star. asyst. = starszy asystent, adr. = adres katedry, tel. = telefon katedry.

 • I. Kat. Matematyki — Prof. zw. Dr. Włodzimierz Stożek — L. 1 i 2; kat. zw., 1 adj.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, tel. 57, 29-93, 32-34.
 • I. Kat. Fizyki — Prof. zw. Dr. Zygmunt Klemensiewicz — L. 8 i 9; kat. zw., 1 adj.; 1 star. asyst.; adr. i tel. j. w.
 • Kat. Mechaniki Ogólnej — Zast. prof. Dr. Inż. Włodzimierz Burzyński — L. 11 i 13; kat. nd., 1 star. asyst.; adr. i tel.: j, w.
 • Kat. Geologji i Paleontologji L. 16 i 17; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel.: 82-45.
 • Kat. Rolnictwa — Zast. prof. Dr. Zygmunt Golonka — L. 19, 20, 21 i 22; kat. nd., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12.
 • Kat. Statyki Budowli i Budownictwa Żelaznego — Prof. zw. Dr. Inż. Jan Bogucki — L. 40, 41, 43 i 46; kat. z w., 1 konstr., 1 star. asyst.; adr.: j. w, tel. 90-62.
 • I:Kat Miernictwa — Prof. zw. Dr. Inż. Kasper Weigel — L. 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33; kat. zw., 1 adj., 2 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 72-52.
 • II. Kat. Miernictwa — Prof. zw. Inż. Władysław Wojtan — L. 25 i 26; kat. zw., 1 adj., 2 star. asyst.; adr.: j. w.
 • Kat. Astronomji Sferycznej i Geodezji Wyższej — Prof. zw. Dr. Lucjan Grabowski — L. 34; kat. zw., 1 adj., 1 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 57, 29-93, 32-34.
 • I. Kat. Budowy Mostów — Prof. n. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski — L. 47 i 49; kat. zw., 2 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.
 • II. Kat. Budowy Mostów — Prof. zw. Dr. Inż. Stefan Bryła L. 44, 48 i 50; kat. zw., 1 konstr., 2 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.
 • I. Kat. Budownictwa Wodnego — Prof. zw. Dr. Inż. Maksymilian Matakiewicz — L. 51 i 52; kat. zw., 1 konstr., 1 star. asyst.; adr.: j. w.
 • II. Kat. Budownictwa Wodnego — Prof. zw. Dr. Inż. Jan Łopuszański — L. 53, 54 i 56; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 26-80.
 • III. Kat. Budownictwa Wodnego — Prof. zw. Dr. Inż. Otto Nadolski — L. 57, 58 i 59; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 57, 29-93, 32-34.
 • Kat. Budowy Dróg i Tunelów — Prof. zw. Inż. Emil Bratro — L. 63 i 65; kat. zw., 1 adj., 2 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 80-51.
 • Kat. Budowy Koleji Żelaznych — Prof. zw. Dr. Inż. Karol Wątorek — L. 68 i 69; kat. zw., 1 konstr., 1 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 57, 29-93, 32-34.
 • Kat. Kolejnictwa — Prof. zw. Inż. Kazimierz Zipser — L. 66, 67, 70 i 73; kat. zw.; adr.: j. w.
 • Kat. Nauk Prawniczych — Prof. zw. Dr. Antoni Wereszczyński - L. 78, 79, 80, 81, 82, 83 i 84; kat. zw., adr.: j. w.


  2. Skład osobowy Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej.

  a) Rada Wydziału:
  Dziekan: Prof. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski.
  Prodziekan: Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.

  Członkowie profesorowie:

  Dr. Inż. Jan Bogucki, Dr. Inż. Stefan Bryła, Inż. Emil Bratro, Dr. Lucjan Grabowski, Dr. Zygmunt Klemensiewicz, Dr. Inż. Jan Łopuszański, Dr. Inż. Maksymiljan Matakiewiez, Dr. Inż. Otto Nadolski, Dr, Włodzimierz Stożek, Dr. Inż. Karol Wątorek, Dr. Inż. Kasper Weigel, Inż. Władysław Wojtan, Inż. Kazimierz Zipser.

  Członkowie docenci:

  Dr. Lucjan Böttcher, Dr. Władysław Nikliborc.

  b) Zastępcy profesorów:

  Zygmunt Golonka, doktor nauk rolniczych, zastępca profesora rolnictwa. (Ul. Małachowskiego L. 2). Włodzimierz Burzyński, inżynier, doktor nauk technicznych, zastępca profesora mechaniki ogólnej. (Ul. Obwodowa L. 4).

  c) Wykładający:
 • Stefan Banach, doktor filozofji, prof. n. Uniw. Jana Kazimierza, wykłada mechanikę dla geodetów. (Ul. Supińskiego L. 11).
 • Kazimierz Bartoszewicz, inżynier, konstruktor P. L., wykłada budowę sygnałów mierniczych, naukę o materiałach budowlanych (Ul. 29 Listopada L. 29).
 • Alfons Chmielowiec, inżynier, doktor nauk technicznych, docent statyki i teorji mostów, wykłada wybrane działy ze statyki i teorji mostów. (Ul. Dunin-Borkowskich L. 24).
 • Napoleon Gąsiorowski, doktor medycyny, tyt. prof. Uniw. Jana Kazimierza, kierownik Państw. Zakładu Higjeny we Lwowie, wykłada znaczenie bakterjologji i epidemjologji w zawodzie inżyniera lądowego i wodnego. (Ul. Warneńczyka L. 32, tel. 7-52).
 • Ignacy Kinel, inżynier, autoryzowany geometra cywilny, wykłada komasację i parcelację. (Ul. Karpińskiego L. 19, tel. 41-48).
 • Włodzimierz Kowalski, prof. Państw. Szkoły Techn. we Lwowie, prowadzi ćwiczenia rachunkowe. (Ul. Konopnickiej L. 10).
 • Karol Marszałek, inżynier mierniczy, star. asyst. P. L., mierniczy przysięgły, wykłada naukę o terenie i prowadzi rysunki sytuacyjne I. (Nowy Lwów, ul. Żelazna Woda).
 • Włodzimierz Roniewicz, inżynier, star. asyst. P. L., wykłada wstępne wiadomości z hydrotechniki. (Ul. Kadecka L. 16).
 • Edmund Strzygowski, inżynier, inspektor i kierownik Od. katastralnego Izby Skarbowej I, wykłada naukę o katastrze. (Ul. Ossolińskich L. 11).
 • Michał Swoboda, inżynier, radca koleji państw., wykłada ubezpieczenie ruchu pociągów. (Ul. Potockiego Ł. 30).
 • Stanisław Wendeker, prowadzi ćwiczenia z kartografji praktycznej.
 • Tadeusz Wróbel, inżynier, konstruktor P. L., wykłada budowę miast, cz. I. (Ul. 3 Maja L. 11, tel. 55-66).
 • Edmund Wilczkiewicz, inżynier, doktor nauk technicznych adjunkt P. L, prowadzi rysunki sytuacyjne II. i wykłada fotogrametrję (Ul Boczna Potockiego L. 7, tel. 63-02).

  d) Adjunkci:

 • I. Kat. Matematyki: I.1) Doc. Dr. Lucjan Böttcher.
 • Kat. Fizyki: -
 • Kat. Miernictwa: 1. Dr. Inż. Edmund Wilczkiewicz.
 • II. Kat. Miernictwa: 1. Inż. Michał Paszkiewicz.
 • Kat. Astronomji Sferycznej i Geodezji Wyższej: 1. Dr. Józef Ryzner.
 • Kat. Budowy Dróg i Tunelów: 1. Inż. Stanisław Gawliński.
 • Kat. Geologji i Paleontologji: 1. Dr. Janina Syniewska.

  e) Konstruktorzy:

 • Kat. Statyki Budowli i Budownictwa Żelaznego,: 1. p. o.2) Inż.Zenobjusz Gąsiorek.
 • I. Kat. Budowy Mostów: 1.Doc. Dr. Inż. Alfons Chmielowiec.
 • Kat. Budownictwa Wodnego: 1. Dr. Inż. Michał Mazur.
 • Kat. Budowy Koleji Żelaznych: 1. p. o.2). Inż. Jan Domaszewski.


  1) Liczby arabskie oznaczają systemizowane posady adjunktów, konstruktorów i starszych asystentów.
  2) p. o. oznacza: pełniący obowiązki.


  f) Asystenci starsi:

 • I. Kat. Fizyki: 1. Zofja Balówna. Marjan Konopacki1).
 • I. Kat. Mechaniki: 1. Inż. Stanisław Urbanek.
 • Kat. Geologji i Paleontologji: 1. Dr. Jan Wdowiarz.
 • Kat. Rolnictwa: 1. Dr. fil. Inż. Zdzisław Paciorkowski.
 • Kat. Statyki Budowli i Budownictwa Żelaznego:
 • 1. Inż. Edward Jakóbowicz.
 • I. Kat. Miernictwa: 1. Inż. Karol Marszałek. 2. Inż. Kazimierz Dziubiński.
 • II 1. 2. Inż. Zbigniew Skąpski.
 • Kat. Astronomji Sferycznej i Geodezji Wyższej: 1. Walenty Szpunar.
 • I. Kat. Budowy Mostów: 1. Inż. Stanisław Mazur. 2. Inż. Adam Kosacz. II. 1. p. o. Inż. Venčeslav Poniž. 2. Inż. Jan Badawika.
 • I. Kat. Budownictwa Wodnego: 1. II. 1. Inż. Franciszek Wasilkowski. III. 1, Inż. Włodzimierz Roniewicz.
 • Kat. Budowy Dróg i Tunelów: 1. 2.
 • Kat. Budowy Koleji Żelaznych: 1. Inż. Zenon Thienel. Doc. Budownictwa Żel.-bet.: 1. Inż. Stanisław Obmiński.


  1) Na etacie adjunkta.


  g) Asystenci młodsi:

  I. Kat. Fizyki: Mr. Zygmunt Bodnar. Zofja Wąsowiczówna. Bolesław Rąca.

 • Kat. Geologji i Paleontologji: Dr. Jan Rogala.
 • Kat. Statyki Budowli i Budownictwa Żelaznego: Adolf Bańdur. Czesław Wajda.
 • I. Kat. Miernictwa: Kazimierz Żarówlecki. Stanisław Osler1). Ignacy Modliszewski. Jan Popławski. Budownictwa Wodnego: Inż. Marcin Walawender.
 • Kat. Budowy Dróg i Tunelów: August Spyra1). <
 • Kat. Budowy Miast: Doc. Komasacji i Parcelacji: Jan Irger.

  h) Zastępcy asystentów:

  Kat. Kolejnictwa: Kazimierz Michalewski.

 • I. Kat. Matematyki: Józef Kożuchowski. Alfons Lewandowski.
 • Kat. Mechaniki: Marjan Janusz.
 • Doc. Budownictwa Żelazno-betonowego: Władysław Danilecki


  1)Na etacie st. asyst.


  3. Skład Komisyj egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej.

  A) Oddział lądowy:

 • Prezes: Prof. Dr. Inż. Karol Wątorek.
 • I. Zast. prezesa: Inż. Kazimierz Zipser.
 • II. Zast. prezesa: Dr. Inż. Jan Bogucki.
 • Członkowie: Inż. Emil Bratro. Dr. Inż. Stefan Bryła. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski. Dr. Inż. Adam Kuryłło. Dr. Inż. Jan Łopuszański. Dr. Inż. Maksymiljan Matakiewicz. Dr. Inż. Otto Nadolski. Dr. Inż. Maksymiljan Thullie. Dr. Inż. Kasper Weigel. Inż. Władysław Wojtan.

  B) Oddział wodny:

 • Prezes: Prof. Dr. Inż. Maksymiljan Matakiewicz.
 • I. Zast. prezesa: Dr. Inż. Jan Łopuszański.
 • II. Zast. prezesa: Dr. Inż. Otto Nadolski.
 • Członkowie: Jan Bogucki. Inż. Emil Bratro. Dr. Inż. Stefan Bryła. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski. Dr. Inż. Adam Kuryłło. Dr. Inż. Maksymiljan Thullie. Dr. Inż. Karol Wątorek. Dr. Inż. Kasper Weigel. Inż. Władysław Wojtan. Inż. Kazimierz Zipser.

  C) Oddział mierniczy:

 • Prezes: Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.
 • I. Zast. prezesa: Lucjan Grabowski.
 • II. Zast. prezesa:Inż. Władysław Wojtan.
 • Członkowie:Dr. Inż. Stanisław Brzozowski. Dr. Inż. Otto Nadolski. Dr. Inż. Karol Wątorek. Inż. Kazimierz Zipser.


  4. Spis wykładów Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej.

  Dla przedmiotów, należących do Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej, przeznaczono liczby od 1 do 100 wł. Przedmioty innych Wydziałów podano na końcu spisu.

  Przedmioty Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:

  1. Matematyka I., Prof. Dr. Włodzimierz Stożek.
  Tyg. 4 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w obu półr.

   Ciągi. Szeregi. Pojęcie funkcji. Pochodna. Twierdzenie o wartości średniej. Extrema i punkty przegięcia. Symbole nieoznaczone. Wzór Taylora i Maclaurina. Interpolacja. Przybliżone metody rozwiązywania równań. Krzywizna krzywych płaskich. Rozwinięta i rozwijająca. Pojęcie całki określonej i nieokreślonej. Metody ścisłe i przybliżone całkowania. Zastosowanie całki do obliczania łuków, pól, objętości, do komplanacji powierzchni obrotowych, momentów statycznych i bezwładności. Ćwiczenia z matematyki I.: Rozwiązywanie zagadnień z zakresu wykładów matematyki I.

  2. Matematyka III.1), Prof. Dr. Włodzimierz Stożek.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim.

   Równania różniczkowe. Teorja najważniejszych równań różniczkowych, mających zastosowanie w naukach technicznych. Ćwiczenia w związku z wykładami.


  1) Do przyjęcia wymagany jest egzamin z matematyki I.


  3. Ćwiczenia rachunkowe, prowadzi Włodzimierz Kowalski.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. miern.

   Trygonometrja płaska i sferyczna w zastosowaniu do miernictwa. Nomogramy i djagramy w miernictwie. Zastosowanie wysuwki logarytmicznej. Zastosowanie rachunku różniczkowego i różnicowego w miernictwie.

  4. Matematyka stosowana, wykłada Doc. Dr. Lucjan Böttcher.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w obu półr.

   Układanie wykresów funkcyj najważniejszych pod względem technicznym. Odczytywanie gotowych wykresów. Skala funkcyjna i suwak logarytmiczny. Zasady nomografji. Graficzne rozwiązywanie równań algebraicznych i różniczkowych.

  5. Metody liczenia, wykłada Doc. Dr. Lucjan Böttcher.
  Tyg. 1 godz. ćwicz, w obu półr.

   Graficzne rozwiązywanie układu dwóch, trzech równań linjowych z tyluż niewiadomemu Obliczanie wartości najważniejszych pod wzgl. techn. wyrażeń potęgowych, logarytmicznych, goniometrycznych i cyklometrycznych. Loga-rytmiczno - goniometryczne rozwiązywania równań drugiego i trzeciego stopnia.

  6. Teorja równań różnicowych1), Doc. Dr. Lucjan Böttcher.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.

   Równania różniczkowe a równania różnicowe. Rozwiązywanie najelementarniejszych równań różnicowych. Równania różnicowe linjowe rzędu pierwszego i wyższych. Zastosowania techniczne.

  7. Teorja wektorów1), Doc. Dr. Lucjan Böttcher.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.

   Rozwój pojęcia wielkości skalarowych i wektorowych w ich ujęciu arytmetycznem i geometrycznem. Zasady rachunku wektorami i zastosowanie ich do najważniejszych zadań mechaniki, fizyki i elektrotechniki.

  7. a Wybrane zagadnienia zteorji równań różniczkowych1), Doc. Dr. Władysław Nikliborc. Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.


  1)Wykład zgłoszony.


  8. Fizyka A., Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewicz.
  Tyg. 6 godz. wykł. w półr. zim. i 3 godz. ćwicz, w półr. let. Dla Wydz. Arch.1) 5 godz. wykł. w półr. zim.

   Zasadnicze prawa i pojęcia mechaniki. Własności ma- terji w trzech stanach skupienia i ich zależność od temperatury. Jednostki i ruch ciepła. Akustyka przestrzenna. Elementy elektryczności i magnetyzmu. Optyka ze szcze-gólnem uwzględnieniem optyki geometrycznej i teorji przyrządów optycznych.

  9. Ćwiczenia fizyczne II., Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewicz.
  Tyg. 3 godz. w półr. zim.

   Dla studentów, którzy ukończyli ćwiczenia fizyczne I. i zdali egzamin kursowy z Fizyki A.

  10. Wybrane działy fizyki dla mierników, wykłada Prof.Dr. Zygmunt Klemensiewicz.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. miern.

   Własności mechaniczne przyrządów. Badanie systemów optycznych. Uzupełnienie z optyki geometrycznej. Okulary i lupy. Pryzmaty. Mikroskop. Lunety. Telemetry. Przetworniki. System metryczny. Podziałki. Komparatory. Podziałki kątowe i ich badania. Pomiary grawimetryczne.

  11. Mechanika ogólna, Zast. prof. Dr. Inż. Włodzimierz Burzyński.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. ląd. wodn. i Wydz. Ogóln.

   Podstawowe wiadomości z teorji wielkości kierunkowych. Spółrzędne naturalne; środek masy i kierunki główne. Kinematyka punktu i ciała sztywnego. Statyka ze szczególnem uwzględnieniem metod wykreślnych. Tarcie. Dynamika punktu i układu punktów materjalnych.

  12. Mechanika dla geodetów, wykłada Prof. Dr. Stefan Banach.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. miern.

   Kinematyka. Dynamika punktu i systemu punktów materjalnych. Teorja potencjału newtonowskiego (charakterystyczne własności potencjału; twierdzenie Stokesa; potencjał elipsoidy). Teorja ruchu ziemi dokoła słońca.


  1) Wykład dla .Wydz. Arch. kończy się odpowiednio wcześniej.


  13. Wytrzymałość materjałów1), Zast. prof. Dr. Inż. Włodzimierz Burzyński.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. ląd. i wodn.

   Stan. napięcia i odkształcenia. Przegląd dat doświadczalnych, prawo Hooke'a, wytężenie. Zasady i twierdzenia ' wytrzymałości materjałów. Pręty proste i układy prętów prostych. Teorja prętów krzywych. Ogólne wiadomości z teorji płyt i powłok. Zagadnienia specjalne.

  14. Petrografja, Zast. prof. Prof. Dr. Juljan Tokarski.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim.

   Ogólne wiadomości o skorupie ziemskiej, metody badań w petrografji, zarys systematyki skał magmowych, osadowych i łupków krystalicznych, technicznie ważne skały Polski. Łącznie z wykładami ćwiczenia w rozpoznawaniu minerałów i skał na tle najważniejszych i najprostszych cech fizycznych.

  15. Ćwiczenia petrograficzne w pracowni i w polu2), Zast. prof. Prof. Dr. Juljan Tokarski.
  Tyg. 2 godz. w półr. let.

   Analiza minerałów i skał zapomocą prostych metod mechanicznych i optycznych w pracowni oraz ćwiczenia w ustalaniu cech geologicznych skał w polu.

  16. Geologja ogólna A.,
  Tyg. 4 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, i wycieczki w półr. let.

   Przedmiot i podział geologji. Wiadomości wstępne z różnych gałęzi wiedzy przyrodniczej. Budowa skorupy ziemskiej (tektonika). Zjawiska geologiczne endo — i exogeniczne. Pogląd ogólny na sposób powstania i podział historyczny skał. Pogląd ogólny na zjawiska i na prowincje geologiczne Polski. Główne, praktyczne zastosowania geologji miejscowej.


  1) Do przyjęcia wymagane potwierdzenie uczęszczania na wykład i ćwiczenia z mechaniki ogólnej.
  2) Kurs specjalny, dostępny po zdaniu egzaminów z mineralogii i petrografji oraz za poprzedniem zgłoszeniem się u profesora. W r. n. 1933/34 nie odbędą się.


  17. Geologja historyczna i regjonalna,
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr., a 2 godz. ćwicz. w półr. zim. i 4 godz. ćwicz, w półr. let.

   Stosunek geologji ogólnej do geologji historycznej. Metody geologji historycznej. Przegląd poszczególnych systemów geologicznych i ich rozmieszczenia geograficznego, ze szczególnem uwzględnieniem geologji Polski. Stratygrafja i tektonika okolic Borysławia, Krakowa i Lwowa.

  18. Wybrane działy chemji technicznej, wykłada Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

   Zasadnicze wiadomości z chemji ogólnej. Pierwiastki i ich połączenia. Zasadnicze wiadomości z technologji chemicznej tych działów, które mają specjalne znaczenie dla. Polski.

  19. Chemja rolnicza A.1), Zast. prof. Dr. Zygmunt Golonka.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. wodn. i miern. oraz dla Od. las.

   Zarys historyczny. Potrzeby roślin. Znaczenie światła, wody, tlenu, temperatury i pokarmów dla roślin. Czynniki ograniczające i szkodliwe. Obieg kołowy węgla i azotu w przyrodzie. Nauka o nawozach i nawożeniu. Doświadczenia polowe. Najważniejsze wiadomości o żywieniu zwierząt użytkowych. Własności najpospolitszych pasz.

  20. Gleboznawstwo A.1), Zast. prof. Dr. Zygmunt Golonka.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. oraz 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. wodn. a 3 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. miern.


  1) Egzaminy kursowe z chemji roln A gleboznawstwa A i zarysu rolnictwa z uprawą łąk i torfów na Od. miern., a z gleboznawstwa A. i zarysu rysu rolnictwa z uprawą łąk i torfów na Od. wodn.-zdaje się razem jako całość.


   Wykład: Definicje gleby. Czynniki wietrzenia fizycznego i chemicznego. Udział organizmów żywych w procesach glebotwórczych. Własności fizyczne gleby. Skład mechaniczny gleby. Woda i powietrze w glebie. Zjawiska adsorbcji i absorbcji. Rozkład materji organicznej. Próchnica w glebie. Procesy bielicowania i kwasowość gleb. Powstawanie poszczególnych typów gleb. Powstawanie torfowisk i własności poszczególnych gatunków torfu. Systemy klasyfikacji gleb. Przegląd i rolnicze własności gleb polskich.

   Ćwiczenia: Analiza mechaniczna i badanie fizycznych własności gleby. Oznaczanie zawartości wapna, kwasowości, ilości i jakości próchnicy. Odróżnianie najważniejszych rodzajów torfu. Wycieczki gleboznawcze, połączone z rozpoznawaniem i określaniem własności poszczególnych gleb na podstawie badania ich profilu.

  21. Botanika rolnicza, Zast. prof. Dr. Zygmunt Golonka.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. wodn.

   Najważniejsze wiadomości o życiu i budowie roślin. Podział świata roślinnego. Znaczenie grzybów i bakterji dla rolnictwa. Przegląd najważniejszych rodzin roślin naczyniowych. Zbiorowiska roślinne. Wpływ warunków siedliskowych na świat roślinny. Rośliny jako indykatory pewnych właściwości siedliska.

  22. Zarys rolnictwa wraz z uprawą łąk i torfów1), Zast. prof. Dr. Zygmunt Golonka.
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr. dla Od. wodn., miern. i dla wydz. Roln. las. oraz Chemicznego.

   Istota i znaczenie rolnictwa. Wpływ warunków przyrodniczych i stosunków gospodarczych na ustrój gospodarstwa rolnego. Stosunek produkcji roślinnej do produkcji zwierzęcej. Produkcja roślinna. Mechaniczna uprawa roli. Ogólna uprawa roślin. Szczegółowa uprawa roślin zbożowych, okopowych, strączkowych, pastewnych i przemysłowych. Płodozmian i systemy rolnicze. Uprawa łąk. i pastwisk. Sprzęt i przechowanie paszy. Silosy i pasza silosowa. Uprawa torfowisk i wrzosowisk. Utrwalanie i uprawa wydm piaszczystych.


  1) Egzaminy kursowe z chemji roln. A., gleboznawstwa A. i zarysu rolnictwa z uprawą łąk i torfów na Od. miern., a z gleboznawstwa A. i zarysu rolnictwa z uprawą łąk i torfów na Od. wodn., — zdaje się razem jako całość.


  23. Nauka o terenie i rysunki sytuacyjne I., wykłada Inż. Karol Marszałek.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 3 godz. rys. w półr. let. dla Od. miern. i Wydz. Roln. las.

   Linje kształtu terenu. Zasadnicze formy terenu. Metody przedstawienia terenu na planach. Znaki przyjęte. Reprodukcja planów. Powiększanie i pomniejszanie planów. Pantograf. Plany warstwicowe. Rozwiązywanie zagadnień na planach warstwicowych. Szkicowanie.

  24. Rysunki sytuacyjne II., prowadzi Dr. Inż. Edmund Wilczkiewicz.
  Tyg. 3 godz. w półr. let. dla Od. miern.

   Nanoszenie ram sekcyjnych, sieci hektarowych, punktów triangulacyjnych i poligonowych oraz szczegółów, przy użyciu linjałów i koordynatografu. Nanoszenie zdjęcia tachymetrycznego wraz z interpolacją warstwie.

  25. Miernictwo I., Prof. Inż. Władysław Wojtan.
  Tyg. 3- godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, w półr. zim. dla wszystkich oddziałów, także dla Od. lasowego, nadto 3 godz. ćwicz, w półr. let. na oddziale mier.

   Wiadomości wstępne. Pomiar długości. Tyczenie prostopadłych. Najprostsze sposoby pomiaru kątów poziomych. Podstawy zdjęć i metody zdejmowania. Zdejmowanie parcel i zbiorów parcel. Obliczanie powierzchni. Podział gruntów i regulacja granic. Libela. Luneta. Zdjęcia stolikowe. Wypracowanie odnośnych ćwiczeń.

  26. Miernictwo II. A., Prof. Inż. Władysław Wojtan.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 6 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. ląd., wodn. i lasowego.

   Niwelacja zwykła i ścisła. Instrument uniwersalny. Pomiar kątów poziomych. Obliczanie spółrzędnyćh prostokątnych płaskich. Triangulacja. Zdjęcia poligonowe, tachymetryczne i busolowe. Fotogrametrja. Tyczenie tras. Pomiary wysokości: trygonometryczny i barometryczny. Wypracowanie odnośnych ćwiczeń z uwzględnieniem rachunku wyrównania.

  27. Miernictwo II. B., Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 6 godz. ćwicz, w półr. zim., a 4 godz. wykł. i 7 godz. ćwicz. (1 dzień) w półr. let. dla Od, miern.

   Instrument niwelacyjny. Niwelacja. Instrument uniwersalny. Metody pomiaru kątów poziomych. Rachunek spółrzędnyćh. Triangulacje. Zdjęcia poligonowe i busolowe. Tachymetrja zwykła i precyzyjna. Tachymetry redukcyjne. Przyrządy do optycznego pomiaru odległości. Trygonometryczny pomiar wysokości. Tyczenie tras. (Przy wszystkich wymienionych tu działach uwzględnia się zastosowanie rachunku wyrównawczego).

  28. Miernictwo III., wykłada Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim., a 2 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. miern.

   Miernictwo podziemne (markszeiderja). Pomiary baro-metryczne. Odległownice dwuobrazowe. Metoda biegunowa zdjęć poziomych. Zasady topografji.

  29. Miernictwo IV., wykłada Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. miern.

   Zasady rozmierzania kraju. Założenie i pomiar sieci triangulacyjnej I i II-rzędnej. Sieci podstawowe. Pomiar podstawy. Metody wyrównania siatek I - rzędnych. Triangulacja II i III-rzędna. Niwelacja ścisła.

  30. Fotogrametrja, wykłada Dr. Inż. Edmund Wilczkiewicz.
  Tyg. 2 godz. wykł. w pół. zim. i 4 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. miern.

   Rozwój historyczny. Ogólne zasady fotogrametrji. Orjen-tacja zdjęć fotogr. Fotogrametrja stolikowa. Stereofoto-grametrja. Autogrametrja. Przyrządy do zdjęć fotogrametrycznych. Wyznaczenie elementów orjentacji. Technika zdjęć fotogrametrycznych. Dokładność fotogrametrji.

  31. Seminarjum geodezyjne, prowadzi Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.
  Tyg. 1 godz. w obu półr. dla Od. miern.

  32. Rachunek wyrównawczy I., Prof. Dr. Kasper Weigel.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. ląd., wodn., miern. i Wydz. Roln. las.

   Zasady rachunku prawdopodobieństwa. Charakterystyka błędów spostrzeżeń. Teorja najmniejszych kwadratów. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich, pośrednich i bezp. zawarunkowanych. Zastosowanie rachunku wyrówn. w miernictwie. (Sieci niwelacyjne, triangulacyjne, wyrównanie wcinania wprzód, wstecz i obustronnego).

  33. Rachunek wyrównawczy II.1), Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. miern.


  1) Zapisujący się na ten przedmiot winni wykazać się egzaminem kursowym z miernictwa I.


   Wyrównanie spostrzeżeń pośrednich z warunkami i zawarunkowanych o niewiadomych. Wyrównanie stacyjne. Wyrównanie przy trygonometrycznem oznaczeniu punktów przez wcinanie. Wyrównanie wielkich sieci wypełniających. Zastosowanie rachunku wyrównawczego przy układaniu formuł empirycznych.

  34. Astronomja sferyczna i geodezja wyższa1), Prof. Dr. Lucjan Grabowski.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. zim., 4 godz. wykł. i 3 godz. ćwicz, w półr. let. dla Wydz. Inż. i Ogóln.

   Układy spółrzędnych, używane w astronomji sferycznej. Przemiana spółrzędnych sferycznych. Rachuby czasu. Refrakcja. Paralaksa. Aberracja. Precesja i nutacja. Opis głównych typów instrumentów astronomicznych. Metody wyznaczania kierunku południka, czasu miejscowego, szerokości i długości geogr. .miejsca obserwacji. Katalogi gwiazd i efemerydy. Dynamiczne podstawy geodezji. Szkicowy zarys teorji pomiaru ziemi i badania kawałków geoidy metodami geometrycznemi. Teorja badania całokształtu geoidy metodą grawimetryczną. Wstęp do nauki o rozmierzaniu kraju: powierzchnie odniesienia, geometrja elipsoidy obrotowej. Rozmierzanie kraju: przenoszenie spółrzędnych geograficznych na powierzchni elipsoidalnej i zadanie odwrotne; rozwiązywanie trójkątów geodezyjnych; operacje pomiarowe przy rozmierzaniu kraju; spółrzędne Soldnerowskie, spółrzędne Gaussowskie i związane z niemi zadania; wzmianki o niektórych innych odwzorowaniach (odwzorow. dwuetapowe pruskie, odwzorow. Roussilhe'a). Pomiar wysokości: wzniesienia ortometryczne i dynamiczne.

  35. Odwzorowania kartograficzne2), wykłada Prof. Dr. Antoni Łomnicki.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

   Współrzędne na kuli i ich zamiana. Pojęcie rzutu i odwzorowania. Teorja zniekształceń Tissota. Odwzorowania azymutalne, walcowe i stożkowe. Odwzorowania równopowierzchniowe, równokątne i pośrednie. Najważniejsze odwzorowania elipsoidy obrotowej.


  1) Zapisujący się (studenci Od. mierniczego) winni wykazać się zdanem kollokwjum z „Ćwiczeń rachunkowych".
  2) Wykład odbywa się co drugi rok; w r. ak. 1933/34 odbędzie się.


  36. Ćwiczenia z kartografji praktycznej1), prowadzi Stanisław Wendeker.
  Tyg. 4 godz. ćwiczeń w półr. let.

   Obliczenie siatki azymutalnej równej powierzchni dla fi=50°, dla Europy, podziałka 1 :25 milj. Rysunek obu tych siatek, z podaniem tabelki i wykresu zniekształceń. Przegląd map geograficznych i topograficznych ze względu na generalizację i metody przedstawienia terenu. Rysunek generalizacyjny Europy w obu siatkach na podstawie map geograficznych specjalnych. Wykończenie fragmentu w mapce 1:25 milj. z zastosowaniem warstwie i barw hipsometrycznych dla terenu. Przegląd pisma kartograficznego i zastosowanie go w opisie obu mapek. Technika powielania map i zwiedzenie zakładu kartograficznego im. E. Romera we Lwowie.

  37. 20-dniowe pomiary geodezyjne2), prowadzi Prof. Inż. Władysław Wojtan.
  Odbywają się od 20 września do 10 października.

  38. 6-tygodniowe pomiary polowe I., prowadzi Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.

  39. 6-tygodniowe pomiary polowe II.3), prowadzi Prof. Dr. Inż. Kasper Weigel.

  40. Statyka budowli4), Prof. Dr. Inż.Jan Bogucki.
  Tyg. 4 godz. wykł. i 6 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim.

   Wytrzymałość na ciągnienie, ciśnienie i ścinanie. Obliczanie nitów. Wytrzymałość na zginanie; obliczanie przekroju belek drewnianych i żelaznych. Wytrzymałość na wy-boczenie; obliczanie słupów. Układy kratowe płaskie i przestrzenne. Belki kratowe i więzary dachowe. Układy statycznie niewyznaczalne. Teorja łuków sprężystych i sklepień. Równowaga stoków. Parcie ziemi. Mury oporowe. Fundamenty.


  1) Ćwiczenia odbywają się co drugi rok; w r. ak. 1933/34 odbędą się.
  2) Zapisujący się winni wykazać się egzaminami kursowemi z miernictwa I. i II. A i rachunku wyrównawczego I.
  3) Zapisujący się winni wykazać się egzaminami kursowemi z miernictwa I. i II. B i rachunku wyrównawczego I.
  4) Zgłaszający się na rysunki z tego przedmiotu winni wykazać się egzaminem kursowym z mechaniki ogólnej i potwierdzeniem uczęszczania na ćwiczenia z wytrzymałości materjałów.


  41. Rysunki techniczne, prowadzi Prof. Dr. Inż. Jan Bogucki,
  Tyg. 1 godz. wykł. i 4 godz. rys. w półr. let.

   Przepisy i wzory wykonania rysunków technicznych. Stosowane metody rysunkowe: rzuty prostokątne, aksono-metryczne, przekroje. Oznaczenia techniczne w manierze czarnej i barwnej; skróty rysunkowe, uproszczenia, symbole. Normalizacja rysunków technicznych. Materjały konstrukcyjne i przedstawienie ich w rysunku. Wpisywanie wymiarów, podziałki. Wykończenie rysunków ołówkiem i tuszem. Kopjowanie. Zdjęcia z modeli i z wykonanych budowli. Szkicowanie.

  42. Nauka o materjałach budowlanych, wykłada Inż. Kazimierz Bartoszewicz.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.

   Materjały konstrukcyjne: kamienie naturalne, kamienie sztuczne palone i niepalone, drewno (budulec), metale. Materjały wiążące: zaprawy mechaniczne, zaprawy chemiczne (powietrzne i wodotrwałe). Materjały uzupełniające: szkło, asfalty, kity, laki, farby, tapety, słoma, i t, p. Materjały zastępcze: roślinne, mineralne, metalowe.

  43. Budownictwo żelazne1), Prof. Dr. Inż. Jan Bogucki.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 6 godz. ćwicz, konstr. w półr. let.

   Żelazo jako materjał ustrojowy. Połączenia żelaza. Słupy, dźwigary, wsporniki, łożyska. Stropy ogniotrwałe i mieszane. Kotwy dźwigarowe. Podciągi, otwory, ściany ryglowe. Schody i okna żelazne. Świetlnie stropowe i dachowe. Szczegóły krycia dachów żelaznych. Dachy więzarowe. Wiaty żelazne i budynki fabryczne.

  44. Stalowe konstrukcje spawane2), Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. Metody spawania. Spawanie łukiem elektrycznym, oporowe, acetylenem.

   Wytrzymałość połączeń spawanych, ich charakterystyka i obliczenie. Elementy konstrukcyj spawanych: dźwigary wzmocnione, blachownice, słupy, belki kratowe. Przykłady wykonanych konstrukcyj.


  1) Zapisujący się na ten przedmiot winni wykazać się potwierdzeniem uczęszczania na wykłady i ćwiczenia ze statyki budowli I., zgłaszający się zaś do egzaminu z tego przedmiotu egzaminem kursowym ze statyki budowli i z budownictwa ogólnego.
  2) Wykład specjalny, odbywa się co drugi rok: w r. ak. 1933/34 odbędzie się.


  45. Budownictwo żelazno - betonowe 1), wykłada Prof. Dr.Inż. Adam Kuryłło.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. dla III. r. Od. ląd. i wodn. oraz 4 godz. ćwicz, w półr. zim. dla IV. r. Od. ląd. i wodn.

   Teorja i wyniki doświadczeń: Mechaniczne własności i współdziałanie betonu i żelaza. Wytrzymałość na zginanie i doświadczenia z belkami zginanemi. Wytrzymałość na ciśnienie osiowe, wyboczenie, ciśnienie mimośrodkowe i doświadczenia ze słupami. Ustrój: Stropy, słupy, ściany, schody, wsporniki, dachy i wiaty, fundamenty, kominy, zbiorniki dla przechowania materjałów sypkich (silosy), deskowanie dla wykonania i wykonanie zespołów żelazno - betonowych.

  46. Drewniane konstrukcje inżynierskie2), wykłada Prof.Dr. Inż. Jan Bogucki.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim.

   Własności techniczne drewna z uwzględnieniem jego anatomicznej budowy. Badanie wytrzymałości. Obliczenie statyczne połączeń drewnianych. Tworzenie węzłów. Wię-zary kratowe. Wiaty drewniane.

  47. Teorja mostów3), Prof. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, konstr. w półr. let.

   Określenie statycznej wyznaczalności belek płaskich. Ciężary ruchome. Linje wpływowe belki wolnopodpartej, wystającej i przegubowej. Łuk trójprzegubowy. Kratownice płaskie, statycznie wyznaczalne. Wyznaczanie sił wewnętrznych. Linja wpływowa kratownic płaskich. Metoda prętów zastępczych. Teorja kinematyczna kratownic. Belki o szczególnym kształcie. Belki kratowe wspornikowe. Odkształcenie belek o ściance pełnej i belek kratowych. Belki hiperstatyczne, (statycznie niewyznaczalne). Zasady ich obliczania. Belka ciągła. Łuki jedno -, dwu- i bezprzegubowe. Belki ramowe i bezprzekątniowe. Kratownice płaskie hiperstatyczne. Kratownice przestrzenne.  1) Zapisujący się na ten przedmiot, winni wykazać się potwierdzeniem uczęszczania na wykłady i ćwiczenia ze statyki budowli I., zgłaszający się zaś do egzaminu z tego przedmiotu, egzaminem kursowym ze statyki budowli i budownictwa ogólnego.
  2) Wykład specjalny, odbywa się co drugi rok; w r. ak. 1933/34 odbędzie się.
  3) Zapisujący się winni wykazać się potwierdzeniem uczęszczania na wykłady ze statyki budowli, a zgłaszający się do egzaminu z tego przedmiotu egzaminem ze statyki budowli.


  47 a. Wybrane działy ze statyki i teorji mostów1) wykłada Doc. Dr. Inż. Alfons Chmielowiec.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let. dla IV. r. inż. ląd. i wodn.

   Energetyczne kryterjum stałości równowagi i przybliżone sposoby badania belek i płyt. Naprężenia drugorzędne w belkach kratowych. Dynamika drgań i uderzeń. Statyka doświadczalna.

  48. Budowa mostów, Cz. I.2), Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła.
  Tyg. 3 godz wykł. i 4 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. na III. r. Od. ląd. i wod. oraz 4 godz. ćwicz, konstr. na IV. r. Od. ląd. i Od. wod.

   I. Zasady projektowania mostów. Przepisy mostowe.

   II. Mosty drewniane. Mosty leżajowe. Mosty o belkach złożonych. Mosty rozporowe i wieszarowe. Mosty kratowe. Mosty rusztowaniowe. Mosty tymczasowe.

   III. Przyczółki i filary drewniane, kamienne, betonowe i żelbetowe.

   IV. Mosty żelbetowe: belkowe, ciągłe, ramowe i kratowe. Rusztowania mostów żelbetowych. Wykonanie mostów żelbetowych.

  49. Budowa mostów, Cz. II,3), Prof. Dr. Inż. Stanisław Brzozowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 4 godz. rys. w półr. zim. oraz 4 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. ląd. i 3 godz. wykł. oraz 4 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim. oraz 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. wodn.  1) Wykład polecony dla IV. r. inż. ląd. i wodn.
  2) Zapisujący się winni wykazać się potwierdzeniem uczęszczania na wykłady statyki budowli, a zgłaszający się do egzaminu z tego przedmiotu egzaminem ze statyki budowli i teorji mostów.
  3) Zapisujący się winni wykazać się potwierdzeniem uczęszczania na wykłady statyki budowli, a zdający egzamin egzaminem ze statyki budowli i teorji mostów.


   Teorja łuków ciągłych. Projektowanie łuków. Przepusty. Mosty kamienne, betonowe i żelazno-betonowe. Rusztowanie i wykonanie mostów.

  50. Budowa mostów, Cz. III. Prof. Dr. Inż. Stefan Bryła.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 6 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim. dla Od. ląd.

   Mosty stalowe. Nitowanie. Spawanie. Mosty o ściance pełnej. Mosty kratowe. Rozmaite kształty mostów kratowych stalowych. Przekroje prętów. Projektowanie węzłów. Łożyska. Tężniki (wiatrownice) podłużne i poprzeczne. Mosty spawane. Mosty łukowe i wiszące. Filary stalowe. Mosty ruchome; wykonanie mostów stalowych. Rusztowania. Wzmacnianie i rekonstrukcje mostów istniejących.

  51. Budownictwo wodne, Cz. I.ł), Prof. Dr. Inż. Maksymiljan Matakiewicz.
  Tyg. 6 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. zim. oraz 3 godz. wykł. i 10 godz. ćwicz, konstr. w półr. letn. IV. r. Od. ląd. i wodn.

   Hydrologja. Pomiary wodne, metody i przyrządy hydrometryczne. Wyzyskanie sił wodnych, kanały, akwadukty, lewary etc. Przepływ przez jazy, śluzy, upusty, teorja spiętrzania; światła jazów i mostów. Budowa jazów stałych i ruchomych. Zbiorniki i przegrody dolin. Zabudowania potoków górskich. Regulacja rzek górskich i nizinnych. Spław drzewa. Podstawy żeglugi śródziemnej, kanalizacja rzek, kanały żeglugi, śluza komorowa, konstrukcja i zasady obliczenia. Porty rzeczne i kanałowe.

  52. Budownictwo wodne, cz. II. Prof. Dr. Inż. Maksymiljan Matakiewicz.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 10 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim. dla Od. wodn.

   Regulacja rzek dla żeglugi. Drogi wodne (część szczegółowa): Historja rozwoju dróg wodnych. Opory ruchu, trakcja. Racjonalny przekrój poprzeczny, w związku z kosztami ruchu. Budowa kanałów żeglugi. Różne ustroje śluz komorowych. Wyciągi mechaniczne. Zasilanie kanałów w wodę.
  l) Do wpisania się na ćwiczenia konstrukcyjne wymagany I. egzamin państw, (ogólny), egzamin ze statyki budowli i kollokwjum z materjału I. Półrocza.

  53. Meljoracje rolne 1), Prof. Dr. Inż. Jan Łopuszański.
  Tyg. 5 godz. wykł. w półr. zim. oraz 10 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. dla Od. wodn. i miern.

   Znaczenie meljoracji pod względem rolniczym i gospodarczym. Roślina i grunt. Stosunek wody oraz powietrza do gruntu. Osuszanie gruntu z nadmiaru wody. Odpływ naturalny i sztuczny. Osuszanie rowami otwartemi. Drenowanie gruntów. Kultura torfów. Kolmacja bagien. Nawodnienie gruntów. Susza, oznaczenie ilości wody optymalnej dla rozwoju roślin, zapas wody w gruncie. Rozmaite metody nawodnienia. Nawodnienia zalewowe, długo i krótko stokowe. Rozdział wody w nawodnieniach. Użytkowanie ścieków miejskich dla celów meljoracyjnych. Stawy rybne.

  54. Wybrane działy meljoracyj rolnych2), Prof. Dr. Inż. Jan Łopuszański.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. dla Od. wodn. i miern.

  54. a Beton i tegoż technologja2), Prof. Dr. Inż. Jan Łopuszański.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. ląd. i wodn.

  55. Wstępne wiadomości z hydrotechniki, wykłada Inż. Włodzimierz Roniewicz.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. miern.

  56. Budownictwo wodne, cz. III3), Prof. Dr. Inż. Jan Łopuszański.
  Tyg. 5 godz. wykł. w półr. let. dla IV. r. Od. wod. i 10 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim. dla V. r. Od. wod.

   Wstępne studja gospodarcze, zbyt energji elektr. w rozmaitego rodzaju przemysłach, wykresy zużycia w ciągu dnia, tygodnia i roku. Wyrównanie obciążeń dziennych i rocznych; oznaczenie wielkości zakładu i sposobu tegoż pracy. Zakłady wodne o niskim i wysokim spadzie, ze zbiornikiem wyrównawczym (przemysłowym) dziennym, tygodniowym i rocznym. Wyznaczenie najkorzystniejszego spadu (zakłady szeregowe) i najkorzystniejszej ilości wody użytkowej. Plany pracy zakładów wodnych. Rezerwy cieplikowe i wodne. Zbiorniki wodne naturalne i sztuczne. Pojemność zbiorników wyrównawczych (użytkowych); plany gospodarcze zbiorników przemysłowych. Fala powodziowa, zbiorniki powodziowe. Pojemność zbiorników powodziowych i powodziowo - użytkowych. Techniczne zasady budowy zbiorników sztucznych i zakładów wodnych. Przegrody dolin ciężkie i lekkie, ujęcia wód użytkowych, spusty i upusty powodziowe.

   Ujęcia jazowe, śluzy wpustowe i upustowe, osadnik i krata rzadka. Kanały otwarte i zamknięte, sztolnie. Komora przejściowa (wyrównawcza). Zasady teoretyczne obliczenia komory i rozmaite sposoby jej wykonania. Rurociągi turbinowe, metody obliczania i sposoby wykonania rurociągów żelaznych, żelazno - betonowych oraz drewnianych. Budynek zakładu silnicowego, typy turbin wodnych i komory turbinowe. Kanał odpływowy. Urządzenia elektryczne. Opis ważniejszych wykonanych konstrukcyj, dyspozycje budowlane, koszty budowy i warunki rentowności zakładów wodnych.  1) Do przyjęcia wymagane od studentów Od. miern. potwierdzenie uczęszczania na wykłady z zarysu rolnictwa i gleboznawstwa oraz egzamin kursowy z wstępnych wiadomości z hydrotechniki; od studentów Od. wodn. potwierdzenie uczęszczania na wykłady z zarysu rolnictwa, gleboznawstwa i bud. wodn., cz. I.
  2) Wykład specjalny.
  3) Do przyjęcia wymagane potwierdzenie uczęszczania na wykłady i ćwiczenia konstrukcyjne z budownictwa wodnego I.


  57. Fundamenty, Prof. Dr. Inż. Otto Nadolski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. ćwicz, konstr. w półr. let.

   Wytrzymałość gruntu, metody i przyrządy badania jakości i wytrzymałości gruntu. Przyrządy i roboty pomocnicze (pale, ściany szczelne, kafary, pompowanie wody, bagro-wanie, usuwanie przeszkód podwodnych itp.). Sposoby fundowania budowli w gruncie suchym, w wodzie gruntowej i płynącej (w rzekach, jeziorach i w morzu).

  58. Wodociągi i kanalizacja miast1), Prof. Dr. Inż. Otto Nadolski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. 4 godz. ćwicz, konstr. dla r. V. oraz 4 godz. wykł. w półr. let. dla r. IV.

   Pogląd na zaopatrzenie miast w wodę do picia, dla celów domowych, gospodarczych i przemysłowych, oraz odprowadzenie wód zużytych i opadowych z obszarów miast. Znaczenie zdrowotne tych urządzeń. Własności wody, sposoby jej występowania i ujęcia. Zasady budowy wodociągów centralnych, grupowych, fabrycznych etc. Zasady urządzenia kanalizacyj miejskich, zakładów przemysłowych etc. Metody i urządzenia oczyszczania wód, przeznaczonych do zaopatrywania miejscowości (osadniki, filtry, odżela-ziacze, sterylizacja itp.) oraz zasady i urządzenia oczyszczania wód kanałowych i przemysłowych (oczyszczanie mechaniczne, chemiczne, biologiczne itp.). Warunki dobrej wody dla głównych gałęzi przemysłu i oczyszczanie ze składników szkodliwych. Oczyszczanie wód pofabrycznych.


  1) Przed egzaminem kursowym należy wykazać się egzaminem z bud. wodn., cz. I.


  59. Budownictwo morskie1), Prof. Dr. Inż. Otto Nadolski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

   Wiadomości o morzu i wodzie morskiej. Działanie wiatru i ruch falowy, przypływ, odpływ, prądy morskie i ich działanie. Działanie morza na wybrzeże, ubezpieczenie wybrzeży. Ujścia rzek, korekcje. Zasady żeglugi morskiej. Porty morskie, ich budowle i wyposażenie. Urządzenia do budowy i naprawy statków morskich. Kanały morskie. Przykłady wykonanych urządzeń.

  60. Urządzenia maszynowe zakładów o sile wodnej 1)2), wykłada Prof. Inż. Zygmunt Ciechanowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.

  61. Hydrogeologja3), wykłada Doc. Dr. Inż. Romuald Rosłoński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

   Zadania hydrogeologii. Czynniki występowania wody w podziemiu (facja, porowatość i przepuszczalność). Warstwy przewodzące i podtrzymujące wodę. Siły rządzące wodą podziemną. Definicje wód podziemnych (w. gruntowa, zawieszona, głębinowa). Powstawanie wody gruntowej. Stosunek wody gruntowej do atmosferycznej i naziemnej. Ilość odpływu w. gruntowej do ścieków powierzchniowych. Oznaki w. gruntowej w podziemiu. Twory rzeczne i lodowcowe jako zbiorniki w. gruntowej (doliny rzek, d. glacjalne, moreny). Pomiary wydajności studzien. Wody gruntowe w Polsce w czwartorzędzie, w trzeciorzędzie i w triasie. Wody mineralne w Polsce (szczawy, solanki i w. siarczane).

  62. Znaczenie bakterjologji i epidemjologji w zawodzie inżyniera lądowego i wodnego, wykłada Prof. Dr. Napoleon Gąsiorowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.  1) Wykład specjalny.
  2) Wykład odbywa się co dwa lata; wr. ak. 1933/34 nie odbędzie się.
  3) W zakresie nauki o wodach podziemnych dla potrzeb osiedli; w r. ak. 1933/34 nie odbędzie się.


  63. Roboty ziemne, budowa dróg i tunelów1), wykłada Prof. Inż. Emil Bratro.
  Tyg. 4 godz. wykł. i 6 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim. oraz 3 godz. wykł. w półr. let. dla Od. ląd. i wodn., a nadto 3 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. dla Od. ląd.

   Roboty ziemne. Rodzaje i zachowanie się ziem w budowlach ziemnych. Wzruszenie ziemi ręczne, mechaniczne. i wybuchowe, transport i jego koszty, wyrównanie mas. Wykonanie przekopów i nasypów. Roboty ochronne. Mury. Usuwiska. Osuszenia. Budowa dróg. Rys historyczny. Elementy ruchu drogowego. Opory ruchu zaprzęgowego i motorowego. Trasowanie gospodarcze i techniczne. Opracowanie projektu. Roboty podtorowe. Nawierzchnia drogowa. Materjały. Utrzymanie dróg. Maszyny drogowe. Tunele. Cele i rodzaje tunelów. Sztolnia i szyb. Wiertarki mechaniczne. Odbudowa tymczasowa i stała. Metody pełnego wyłamu. Szczególne metody odbudowy. Wytyczenie, przewietrzanie i oświetlenie tunelu. Portale.

  64. Budowa miast, cz. I., wykłada Inż. Tadeusz Wróbel.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. ląd. i miern. i Wydz. Arch. oraz 2 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim. dla Od. ląd., a 4 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. dla Od. ląd., miern. i Wydz. Arch.

   Zakres nauki budowy miast. Układy poziome miast w przeglądzie historycznym. Cechy racjonalnej sieci ulic. Statystyka ruchu. Komunikacja miejska. Ulice i węzły ulic. Place komunikacyjne i architektoniczne. Bloki budowlane. Działki. Sposoby zabudowania i strefy. Obszary niezabudowane. Regulacja dzielnic istniejących, projektowanie nowych. Ustawodawstwo budowlane.

  65. Budowa miast, cz. II., (budowa ulic), wykłada Prof. Inż. Emil Bratro.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.

   Ulica, jej cel i przeznaczenie. Ruch uliczny. Poprzeczny przekrój ulicy oraz elementy na niego wpływające. Sytuacja ulicy na tle rozbudowy miasta. Podłużny przekrój ulicy. Budowa ulicy, krawężnik, ściek, jezdnia i chodnik. Szczególne pasma komunikacyjne, chodniki ochronne, schody uliczne. Obce urządzenia w ulicy pod jej powierzchnią, na niej i nad nią. Węzły uliczne, szczególne urządzenia węzłów. Sygnalizacja ruchu na węźle. Ulice wielopiętrowe. Place. Szczególne urządzenia ulic.


  1) Do przyjęcia wymagany egzamin z geometrji wykreślnej.


  66. Zarys nauki o kolejach żelaznych, Prof. Inż. Kazimierz Zipser.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. let. Podział koleji. Tabor i opory ruchu. Budowa toru. Połączenia torów. Spadki i krzywizny. Trasowanie. Stacje.

  67. Zasady ustroju pojazdów kolejowych, ruch i urządzenia kolejowe, Prof. Inż. Kazimierz Zipser.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim.

   Historyczny rozwój koleji, podział koleji. Ustrój ogólny parowozów i wagonów. Podział i rodzaje parowozów i wagonów. Prawo ruchu parowozów i pociągów po torze. Opory ruchu. Hamowanie pociągów. Organizacja ruchu kolejowego. Szybkość jazdy pociągów. Rozkłady jazdy. Służba ruchu stacyjna i pociągowa. Zasadnicze przepisy ruchu. Parowozownie. Stacje wodne i opałowe. Magazyny.

  68. Budowa koleji żelaznych, cz. I., Prof. Dr. Inż. Karol Wątorek.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim.

   Wstęp. Budowa toru. Teorja wytrzymałości toru. Obrachowanie i konstrukcja połączeń torów.

  69. Budowa koleji żelaznych, cz. II.1), Prof. Dr. Inż. Karol Wątorek.
  Tyg. 5 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, konstr. w półr. let. oraz 6 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim.

   Spadki. Krzywizny. Trasowanie i wypracowanie projektu. Kosztorysowanie. Stacje. Koleje zębate. Koleje linowe.

  70. Koleje drogowe i miejskie, Prof. Inż. Kazimierz Zipser
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim.

   Koleje drogowe i w poziomie ulic. Potrzeby komunikacyjne miast. Projektowanie koleji, spadki i luki, podtorze, nawierzchnia, remizy, tabor, siła pociągowa i opory ruchu, zasady prowadzenia ruchu. Koleje szybkie (nadziemne i podziemne): projektowanie koleji, podtorze, nawierzchnia, stacje i przystanki, budowle specjalne, odwodnienie, wentylacja i oświetlenie, zasady prowadzenia ruchu.


  1) Do przyjęcia na ćwiczenia konstrukcyjne z budowy koleji żelaznych cz. II., wymagane wykazanie się potwierdzeniem uczęszczania na ćwiczenia konstrukcyjne ze statyki budowli i z budowy dróg.


  71. Ubezpieczenie ruchu pociągów1), wykłada Inż. Michał Swoboda.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

   Cel i rozwój sygnalizacji. Podział sygnałów. Zalety i wady sygnałów optycznych i akustycznych. Urządzenia do zamykania zwrotnic. Urządzenia do ześrodkowanego ustawienia zwrotnic i sygnałów zapomocą mechanicznej pędni, prądu silnego i zgęszczonego powietrza. Przyrządy blokowe do zamykania sygnałów i dróg jazdy. Blokada li-njowa. Zabezpieczenie bocznic kolejowych i przejazdów w poziomie.

  72. Utrzymanie koleji żelaznych1) wykłada Prof. Kazimierz Zipser.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.

   Utrzymanie nawierzchni kolejowej. Walka z zawiejami śnieżnemi na kolejach. Nadzór nad koleją i jej urządzeniami.

  73. Eksploatacja handlowa koleji żelaznych, Prof. Inż. Kazimierz Zipser.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

   Znaczenie koleji. Stosunek Państwa do koleji. Ustawodawstwo kolejowe. Studja ekonomiczne przy projektowaniu koleji. Znaczenie taryf, ich układ i stosowanie. Zadania handlowo - ekspedycyjne koleji. Umowy międzynarodowe. Organizacja i administracja koleji. Gospodarka taborowa. Budżetowanie.

  73. a Organizacja przewozów kolejowych, wykłada...
  Tyg. 2 godz. wykł. dla Od. ląd.

   Zdolność przewozowa i przelotowa koleji, jednostki pracy koleji, parowozów, wagonów i pociągów, wykonywanie przewozów i wyzyskanie taboru, statystyka ruchowa, najgłówniejsze przepisy dla urzędników służby ruchu.

  74. Encyklopedja nauk inżynierskich A, wykłada Prof. Dr. Inż. Jan Bogucki.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. let.

   Ogólne zasady projektowania dróg i koleji żelaznych. Roboty ziemne. Mosty kamienne, drewniane i żelazne. Pomiary wodne. Budowa rowów i kanałów. Ujęcie wody. Wodociągi.


  1) Do egzaminu wymagany jest egzamin z budowy koleji żelaznych, cz. I.


  75. Budowa sygnałów mierniczych, wykłada Inż. Kazimierz Bartoszewicz.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let.

   Wieże triangulacyjne i ich rodzaje, konstrukcja, obliczenie oraz wykonanie z uwzględnieniem w tym celu zasad budownictwa i statyki budowli oraz istniejących norm i przepisów.

  76. Kosztorysy budowli inżynierskich, wykłada Prof. Inż. Emil Bratro.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim.

   Czynniki budowy. Zarząd i kierownictwo budowy. Kontrakty budowlane. Warunki ogólne i szczegółowe wykonania robót inżynierskich. Handel materjałami budowlanemi oraz obowiązujące zwyczaje handlowe. Kalkulacja przedsiębiorcy. Cennik i analiza cen. Przykłady praktyczne w opracowywaniu kosztorysów budowli inżynierskich.

  77. Maszyny w technice budowlanej, wykłada Prof. Inż. Stanisław Łukasiewicz.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let.

   Powody techniczne i gospodarcze mechanizacji robót budowlanych, trudności stosowania mechanizacji, stopień jej możliwości. Znaczenie maszyn w gospodarce miejskiej i komunikacji. Punkty główne i kryterja przy wyborze i korzystaniu z maszyn. Materjały do budowy maszyn, zasady obliczania części wytrzymałościowych i ścieranych. Opieka nad maszynami i smarowanie maszyn. Maszyny w technice budowlanej (z punktu wyboru, wyzyskania i opieki). Silniki parowe i spalinowe, pompy, maszyny dźwigowe i transportowe, kopaczki, sprężarki i robniki pneumatyczne, kruszarki, betoniarki, maszyny do budowy i utrzymania dróg, maszyny do betonowania, maszyny do robót wodnych meljoracyjnych, wiatraki. Maszyny w gospodarce miejskiej: kotły i turbiny parowe, pompy wodociągowe i kanalizacyjne, maszyny do czyszczenia ulic, maszyny pożarnicze. Maszyny w kolejnictwie: lokomotywy i wozy silnikowe. Maszyny w żegludze: statki parowe i spalinowe. Maszyny transportowe w budynkach, na dworcach, pocztach i w portach: podnośniki - elektrowózki, transport biurowy i pocztowy, żórawie i przeładownice.

  78. Ekonomja społeczna z zarysem skarbowości, wykłada Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let.

   Istota gospodarstwa i jego rodzaje. Istota i podział nauki ekonomji. Początki gospodarstwa. Stopnie rozwoju życia gospodarczego. Historja stosunków gospodarczych i idei ekonomicznych. Produkcja i jej czynniki: ziemia, praca „ i kapitał. Wartość i cena. Nauka o pieniądzu. Kredyt, banki, giełdy, spółki. Kartele i trusty. Rozdział dochodu społecznego; procent, zysk, renta, płaca. Przesilenia gospodarcze. Polityka agrarna. Polityka górnicza i przemysłowa. Kwestja robotnicza. Polityka handlowa i komunikacyjna. Zarys skarbowości: budżet, dochody skarbowe, wydatki, długi skarbowe.

  79. Gospodarstwo miejskie, Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Tyg. 2. godz. wykł. w półr. zim.

   Historja miast. Ustrój miast. Prawo wyborcze. Organizacja administracji miejskiej. Podział zakresu działania. Bezpieczeństwo publiczne. Statystyka. Finanse i podatki. Dobra miejskie. Instytucje kredytowe. Sprawy rozbudowy miast, budowlane, mieszkaniowe i gruntowe. Policja ogniowa. Zdrowotność. Komunikacja. Roboty publiczne. Sprawy przemysłowe i targowe. Oświata i sztuka. Przedsiębiorstwa miejskie (dostarczanie światła i siły, przedsiębiorstwa komunikacyjne ; aprowizacja; czyszczenie miasta i zużytkowanie nieczystości; zakłady pogrzebowe itp.). Sprawy społeczne i opieka nad robotnikami. Sprawy ubogich i dobroczynne. Jednanie sporów. Poruczone sprawy administracji państwowej. Warunki rozwoju miast.

  80. Zarys prawa państwowego, Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim.

   Początki i rozwój społeczeństwa i państwa. Rozwój stosunku państwa do obywatela. Historja ustroju Polski. Tworzenie się obecnego Państwa Polskiego. Istota społeczeństwa, narodu, państwa. Terytorjum i ludność. Formy państwowe. Państwo a prawo. Istota konstytucji. Konstytucje polskie z 3 maja 1791 i 17 marca 1921. Kierunki władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej. Władza ustawodawcza. Autonomja Śląska. Władza wykonawcza. Samorząd. Sądownictwo administracyjne. Wymiar sprawiedliwości. Kościół a państwo. Stosunek do innych państw. Połączenie państw. Polska a Gdańsk. Obywatele i cudzoziemcy. Gwarancje konstytucyjne. Stan wyjątkowy. Życie polityczne. Ustrój społeczny. Ogólne wiadomości z administracji stosunków agrarnych, lasowych, przemysłowych, górniczych, handlowych, komunikacyjnych, społecznych i wojskowych.

  81. Zarys prawa prywatnego, Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. let.

   Źródła prawa prywatnego w Polsce. Nauka o osobach. Prawo familijne. Prawo rzeczowe ze szczególnem uwzględnieniem nauki o posiadaniu i prawa własności. Nauka o zobowiązaniach. Prawo spadkowe. Ogólne wiadomości z prawa górniczego. Prawo konkursowe.

  82. Prawo handlowe i wekslowe, Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.

   Istota i rodzaje handlu. Historja prawa handlowego. Prawo handlowe w Polsce. Prawa i obowiązki kupca. Komisant. Spedytor. Przewoźnik. Makler. Prokurzyści, pełnomocnicy i pomocnicy handlowi. Spółki handlowe.. Rejestr handlowy. Firma. Księgi handlowe. Inwentarze! i bilanse. Czynności handlowe. Kupno handlowe. Giełdy. Domy składowe. Nauka o wekslu. Zobowiązania wekslowej Protesty. Poręka wekslowa. Czeki.

  83. Nauka o księgach publicznych, Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. ćwicz, w półr. let.

   Istota ksiąg publicznych. Księgi gruntowe z uwzględnieniem różnic dzielnicowych. Księgi górnicze i naftowe. Księgi kolejowe.

  84. Liga narodów, Prof. Dr. Antoni Wereszczyński.
  Jednorazowy wykład publiczny dla wszystkich lat studjów wszystkich Wydziałów.

   Historja dążeń pacyfistycznych. Geneza i pakt Związku Narodów. Organizacja Ligi. Działalność na polu humani-tarnem, kulturalnem, gospodarczem i społecznem. Mandaty. Ochrona mniejszości. Zapobieganie wojnom. Międzynarodowa organizacja pracy. Układ w Locarno. Pakt Kelloga. Idea Brianda.

  85. Ustawa wodna1), wykłada Prof. Dr. Inż. Otto Nadolski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. l) Znajomość tego przedmiotu mają wykazać studenci Od. ląd. przy egzaminach z bud. wodnego, cz. I. i III. Studenci Od. wodn. zdają osobny egzamin.

   Zasady prawa wodnego, ustawy i przepisy, regulujące gospodarstwo wodne. Księgi i znaki wodne. Zadanie technika w wykonywaniu ustawy wodnej i przepisów wodnych.

  86. Nauka o katastrze1), wykłada Inż. Edmund Strzygowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, w półr. zim.

   Rys historyczny katastru gruntowego. Pomiar Józefiński i pomiary katastralne w b. zaborze austrjackim. Ustawa o regulacji podatku gruntowego z r. 1869 i późniejsze. Ustawa ewidencyjna z r. 1883 i rozporządzenia wykonawcze. Rekonstrukcja zniszczonych operatów katastralnych. Instrukcja dla pomiarów metodą poligonową z r. 1904. Instrukcja dla wykonywania pomiarów metodą stołową z r. 1907. Przepisy pomiarowe metodą triangulacyjną i poligonową z r. 1928 i poligonową w celu przeprowadzenia nowych zdjęć w kraju z r. 1920.
  Zarys niemieckich przepisów pomiarowych, obowiązujących na terenie b. zaboru pruskiego.

  87. Komasacja i parcelacja2), wykłada Inż. Ignacy Kinel.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. oraz 2 godz. ćwicz, w półr. let.

   Ustawy agrarne z r. 1899 (o komasacji i dzieleniu wspólnych gruntów). Rozporządzenie wykonawcze z r. 1903 ze szczególnem uwzględnieniem części technicznej. Instrukcja pomiarowa dla wykonywania operacyj agrarnych z r. 1908. Tymczasowa instrukcja techniczna dla wykonywania prac mierniczych przy operacjach agrarnych, prowadzonych przez Urzędy Ziemskie. Ustawa komasacyjna z r. 1923 i rozporządzenie wykonawcze do ustawy komasacyjnej z r. 1924.

  88. Pomiar i regulacja miast, wykłada Prof. Inż. Władysław Wojtan.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, w półr. zim.

   Triangulacja. Poligonizacja. Zdejmowanie szczegółów. Niwelacja. Wymogi regulacji miast. Opracowanie planu regulacyjnego. Komasacja budowlana. Kosztorys regulacji. Realizacja regulacji.


  1) Zapisujący się winni wykazać się potwierdzeniem uczęszczania na wykłady z nauki o księgach publicznych.
  2) Wykład i ćwiczenia odbywają się co drugi rok. W r. ak. nie odbędą się.


  Przedmioty z innych Wydziałów:

 • Wstęp do geometrji wykreślnej, patrz Wydz. Arch. L. 101.
 • Geometrja wykreślna A., Cz. I., patrz Wydz. Arcb. L. 102.
 • Geometrja wykreślna A., Cz. II., patrz Wydz. Arch. L. 103.
 • Budownictwo ogólne, patrz Wydz. Arch. L. 106.
 • Budownictwo utylitarne, patrz Wydz. Arch, L. 109.
 • Kosztorysy i prowadzenie budowy, patrz Wydz. Arch. L. 110.
 • Ustawy budownicze, patrz Wydz. Arch. L. 111.
 • Cegielnictwo i zaprawy (Nauka o materjałach budowlanych II), patrz Wydz. Arch. L. 129.
 • Matematyka II., patrz Wydz. Mech. L. 201.
 • Repetytorjum matematyki elementarnej, patrz Wydz. Mech. L. 202.
 • Hydromechanika, patrz Wydz. Mech. L. 214.
 • Encyklopedja górnictwa, patrz Wydz. Mech. L. 276.
 • Koleje elektryczne, patrz Wydz. Mech. L. 302.
 • Zasady telegrafji i telefonji, patrz Wydz. Mech. L. 304.
 • Księgowość i bilanse, patrz Wydz. Mech. L. 317.
 • Higjena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, patrz Wydz. Mech. L. 318.
 • Meteorologja i klimatologja, patrz Wydz. Roln.-Ias. L. 517.
 • Zabudowania górskich potoków, patrz Wydz. Roln.-las. L. 580.
 • Polityka i ustawodawstwo agrarne i lasowe, patrz Wydz. Roln.-las. L. 600.
 • Kwestja socjalna, patrz Wydz. Roln.-las. L. 603.
 • Fotografja I., patrz Wydz. Og. L. 749.

  5. Warunki przejścia na wyższe lata studjów na Wydziale Inżynierji lądowej i wodnej.
  Czas trwania studjów na Oddziale lądowym i wodnym wynosi 4 i 1/2 roku, na Oddziale mierniczym 4 lata.

  1. Oddział lądowy i wodny.
   1. Do przejścia z I-go na II-gi rok studjów wymaga się:
    1. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz, konstr., objęte programem nauk I-go roku,
    2. złożenia egzaminów kursowych z matematyki I., wstępu do geometrji wykreślnej i z fizyki, albo
    3. złożenia egzaminów kursowych z matematyki I., wstępu do geometrji wykreślnej i mechaniki ogólnej.
   2. Do przejścia z II-go na III-ci rok studjów wymaga się:
    1. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz, konstr., objęte programem nauk II-go roku,
    2. złożenia egzaminu ogólnego, albo:
    1. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz, konstr., objęte programem nauk II-go roku,
    2. złożenia egzaminów kursowych z matematyki I. i II., geometrji wykreślnej, fizyki, mechaniki ogólnej.

     W tym wypadku będzie student przyjęty warunkowo i zapisuje się tylko na V-te półrocze, w ciągu którego obowiązany jest zdać egzamin ogólny. W razie niezdania egzaminu ogólnego w ciągu V-go półrocza student nie będzie przyjęty na VI-te półrocze a odbyte warunkowo półrocze V-te będzie unieważnione1).

   3. Do przejścia z III-go na IV-ty rok studjów wymaga się:
    1. wykazania się złożeniem egzaminu ogólnego,
    2. złożenia egzaminu kursowego ze statyki budowli.
   4. Do przejścia z IV-go na V-ty rok studjów wymaga się:
    1. wykazania się złożeniem egzaminu ogólnego,
    2. złożenia egzaminu kursowego ze statyki budowli i z teorji mostów.
  2. Oddział mierniczy.
   1. Do przejścia z I-go na II-gi rok studjów wymaga się:
    1. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz, konstr., objęte programem nauk I-go roku,
    2. złożenia egzaminów kursowych z matematyki I., wstępu do geometrji wykreślnej i fizyki. l) Studenci, nieposiadający egzaminu ogólnego, wypełniają w książce legitymacyjnej i w kartach wpisowych tylko półr. zim.
   2. Do przejścia z II-go na III- ci rok studjów wymaga się:
    1. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz. konstr., objęte programem nauk IIIgo roku,
    2. złożenia egzaminu ogólnego, albo:
    1. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz, konstr., objęte programem nauk II-go roku,
    2. złożenia egzaminów kursowych z matematyki I. i II., geometrji wykreślnej i fizyki. W tym wypadku będzie student przyjęty warunkowo i zapisuje się tylko na V-te półrocze, w ciągu którego obowiązany jest zdać egzamin ogólny. W razie niezdania egzaminu ogólnego w ciągu V-go półrocza student nie będzie przyjęty na VI-te półrocze, a odbyte warunkowo V-te półrocze będzie unieważnione1).
   3. Do przejścia z III-go na IV-ty rok studjów wymaga się:
    1. złożenia egzaminu ogólnego,
    2. potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty obowiązkowe, ćwiczenia i ćwicz, konstr. objęte programem nauk III-go roku. 1) Studenci, nieposiadający egzaminu ogólnego, wypełniają w książce legitymacyjnej i w kartach wpisowych tylko półr. zim.

     DALEJ


 • Data modyfikacji strony: 2008-05-03


  Powrót
  Licznik