SPIS RZECZY:

 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
  • Spis katedr
  • Skład osobowy
  • Skład Komisji egzaminu dyplomowego
  • Spis wykładów
  • Warunki przejścia na wyższe lata studjów oraz przepisy o egzaminach
  • Plan nauk
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
 • Program Wydziału Ogólnego:
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  II. Program Wydziału Architektonicznego.
  1. Spis katedr.
  2. Skład osobowy.
  3. Skład komisji egzaminu dyplomowego.
  4. Spis wykładów.
  5. Warunki przejścia na wyższe lata studjów oraz przepisj o egzaminach.
  6. Plan nauk na rok akademicki 1933/34.


  1. Spis katedr Wydziału Architektonicznego.

  Liczby odpowiadają liczbom porządkowym tych przedmiotów, objętych spisami wykładów, które należą do poszczególnych katedr. Skróty oznaczają: kat. zw. = katedra zwyczajna, kat. nd. = katedra nadzwyczajna, prof. zw. = profesor zwyczajny, prof. n. = prof. nadzwyczajny, zast. prof. = zastępca profesora, adj. = adjunkt, konstr. = konstruktor, star. asyst. = starszy asystent, adr. = adres katedry, tel. = telefon katedry.

 • Kat. Rysunków Zdobniczych i Dekoracji Wnętrza — Prof. zw. Inż. Władysław Sadłowski - L. 121, 122, 123 i 124; kat. zw., 2 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12. I.

 • Kat. Geometrji Wykreślnej — Prof. zw. Dr. Inż. Kazimierz Bartel — L. 101, 102 i 103; kat. zw., 1 adj., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 55.

 • Kat. Statyki. — Prof. zw. Inż. Adam Kuryłło — L. 105 i 108; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: j. w.

 • Kat. Budownictwa Ogólnego — Zast. Prof. inż. Kazimierz Bartoszewicz — L. 106 i 110; kat. z w., 1 konstr., 2 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12.

 • Kat. Budownictwa Utylitarnego — Prof. zw. Inż. Władysław Derdacki — L. 109; kat. zw., 1 konstr., 1 star. asyst.; adr.: j. w.

 • Kat. Architektury Historycznej — Zast. prof. Inż. Marjan Osiński — L. 112 i 113; kat. z w., 1 star. asyst.; adr.: j. w.

 • Kat. Architektury I. — Prof. nadzw. Inż. Jan Bagieński — L. 117; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: j. w.

 • Kat. Architektury II. — Prof. zw. Inż. Witold Minkiewicz —L. 118; kat. zw., 1 konstr., 1 star. asyst.; adr.: j. w.


  2. Skład osobowy Wydziału Architektonicznego.

  a) Rada Wydziału.
  Dziekan: Prof. Inż. Jan Bagieński.
  Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Adam Kuryłło.

  Członkowie profesorowie:

  Dr. Inż. Kazimierz Bartel, Inż. Władysław Derdacki, Inż. Witold Minkiewicz, Inż. Władysław Sadłowski.

  b) Zastępcy profesorów:

  Marjan Osiński, inżynier, profesor Państw. Szkoły Techn. we Lwowie, zastępca profesora architektury historycznej. (Ul. Murarska L. 59, tel. 86-67).
  Kazimierz Bartoszewicz, inżynier, zastępca profesora budownictwa ogólnego. (Ul. 29 Listopada L. 29).

  c) Wykładający:

  Mieczysław Gębarowicz, doktor filozofji, kustosz Muzeum im. Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie, wykłada dzieje sztuk plastycznych. (Ul. Stryjska L. 24).
  Wiesław Grzymalski, inżynier, profesor Państw. Szkoły Techn. we Lwowie, wykłada i prowadzi ćwiczenia z form artystycznych. (Ul. Dwernickiego L. 50).
  Jan Nalborczyk, artysta-rzeźbiarz, profesor Państw. Szkoły Techn. we Lwowie, prowadzi modelowanie i rysunek aktu. (Ul. Tarnowskiego L. 101).
  Witold Romer, inżynier, wykłada fotografję. (Ul. Jakóba Strzemię L. 3).
  Tadeusz Wróbel, inżynier, konstruktor P. L., wykłada ustawy budownicze. (Ul. Supińskiego L. 1, tel. 55-66).
  Władysław Nikliborc, doktor filozofji, docent U. J. K., adjunkt P. L., wykłada elementy wyższej matematyki. (Ul. 29 Listopada L. 44 a).
  Władysław Matzke, inżynier, nacz. dyrektor S. A. Radziwiłł, Wimmer, Żeleński, wykłada cegielnictwo i zaprawy. ([ Herburtów 3, tel. 37-76).

  d) Adjunkci:

  I. Kat. Geometrji Wykreślnej: 1. Doc. Dr. Władysław Nikliborc.

  e) Konstruktorzy:

  Kat. Budownictwa Ogólnego: 1. Inż. Jerzy Gölis.
  Kat. Budownictwa Utylitarnego: 1. Inż. Tadeusz Wróbel.
  Kat. Architektury II.: 1. Inż. Adam Mściwujewski.

  f) Asystenci starsi:

  Kat. Rys. Zdobn.: 1. Inż. Tadeusz Wojciechowski. 2. Inż. Stanisław Kramarczyk.
  I. Kat. Geometrji Wykreślnej: I. Inż. Władysław Bogucki.
  Kat. Statyki: 1. Inż. Adam Strzelecki.
  Kat. Budownictwa Ogólnego: 1. Inż. Stanisław Różycki.
  Kat. Budownictwa Utylitarnego: 1. Inż. Stefan Porębowicz. 2. Inż. Andrzej Frydecki.
  Kat. Architektury Historycznej: 1. Inż. Feliks Markowski.
  Kat. Architektury I.Inż. Zbigniew Wardzała.
  Kat. Architektury II.: Inż. Tadeusz Todorowski - Teodorowicz.
  Doc. Modelowania: Inż. Józef Różyski.

  g) Asystenci młodsi:

  I. Kat. Geometrji Wykreślnej: Franciszek Otto.
  II. Kat. Geometrji Wykreślnej: Izydor Kierniakiewicz.
  Kat. Architektury Historycznej: Jan Misiąg.
  Kat. Statyki: Inż. Romuald Skrabek.
  Kat. Budownictwa Ogólnego: Wacław Gruszka.
  Kat. Architektury I.: Inź. Jerzy Rzepecki.

  h) Zastępcy asystentów:

  Kat. Architektury Historycznej: Adam Krzyszkowski.
  Doc. Perspektywy Malarskiej: Grzegorz Syniewski. Mieczysław Eysymont.
  Kat.Fotografji: Inż. Kazimierz Kluczycki.


  3. Skład Komisji egzaminu dyplomowego na Wydziale Architektonicznym.

 • Prezes: Prof. Inż. Władysław Derdacki.
 • I. Zast. prezesa:Władysław Sadłowski.
 • II. Zast. prezesaDr. Inż. Adam Kuryłło.
 • Członkowie:Inż. Jan Bagieński. Inż. Witold Minkiewicz.


  4. Spis wykładów Wydziału Architektonicznego.

  Dla przedmiotów, należących do Wydziału Architektonicznego, przeznaczono liczby od 101 do 200 wł. Przedmioty innych Wydziałów podano na końcu spisu.

  Przedmioty Wydziału Architektonicznego:

  102. Geometrja wykreślna A., Cz. I.1), Prof. Dr. Inż. Kazimierz Bartel.
  Tyg. 4 godz. wykł. i 6 godz. rys. i 2 godz. ćwicz, w półr. let.

   Rzut środkowy. Homologja i homografja układów płaskich. Geometrja rzutowa stożkowych. Perspektywa stosowana. Aksonometrja prostokątna. Aksonometrja ukośna. Krzywe płaskie, skośne, powierzchnie. Powierzchnie stożkowe rzędu drugiego. Zastosowania metody rzutów cechowanych. Powierzchnia topograficzna. Linje i powierzchnie stokowe.

  103. Geometrja wykreślna A., Cz. II., Prof. Dr. Inż. Kazimierz Bartel.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 6 godz. rys. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim.


  1) Do przyjęcia wymagany egzamin ze wstępu do geometrji wykreślnej.


   Homologja przestrzeni. Teorja syntetyczna i geometrja wykreślna powierzchni rzędu drugiego. Przenikania się powierzchni i ich zastosowania. Powierzchnie śrubowe i inne

  104. Elementy wyższej matematyki, wykłada Dr. Władysław Nikliborc.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. i 2 godz. ćwicz, w półr. let.zim. oraz 2 godz. wykł;

   Trygonometrja i geometrja analityczna płaska. Element; rachunku różniczkowego i całkowego. Zastosowania.

  105. Statyka, Prof. Dr. Inż. Adam Kuryłło.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. rys. w półr. zim., a 2 godzj wykł. i 4 godz. rys. w półr. let.

   Pojęcia zasadnicze: Wstęp. Określenie wypadkowej sił i momentu obrotu. Momenty powierzchniowe.
  • Wytrzymałość materjałów: Określenie natężeń i odkształceń. Ciśnienie, ciągnienie i ścinanie (technologiczne).
  • Zginanie. Wyboczenie. Zginanie wraz z ciśnieniem; lub ciągnieniem osiowem.
  • Obliczanie belek zginanych: Belka w dwóch] punktach wolno podparta. Belka przegubowa. Belka utwierdzona. Belka ciągła.
  • Obliczanie belek kratowych: Określenie statystycznej wyznaczalności belek kratowych, wyznaczenie sił wewnętrznych w prętach. Zasada obliczania dachów o więzarach kratowych.
  • Sklepienia i kopuły: Określenie sklepienia i obliczenie jako łuku trójprzegubowego. Sklepienia krzyżowe. Zasada obliczania kopuł.
  • Zasady równowagi budowli ziemnych: Ogólne pojęcia. Parcie ziemi na ścianę płaską i łamaną. Fundamenty.

  106. Budownictwo ogólne, wykłada Zast. prof. Inż. Kazimierz Bartoszewicz.
  Tyg. 6 godz. wykł. i 4 godz. rys. w półr. zim. oraz 4 godz. wykł. i 6 godz. rys. w półr. let; Dla Wydz. Inż. 4 godz. wykł. w obu półr. oraz 8 godz. ćwicz, konstr. w półr. zim.

   Konstrukcje budownicze. Proste wiązania drzewa, kamienia i cegły. Mury, ściany drewniane. Stropy. Sklepienia. Dachy. Krycie dachów. Gzymsy. Wyprawy. Schody. Drzwi i okna.

  107. Budownictwo drewniane, wykłada...
  Tyg. 2 godz. wykł, i 4 godz. rys. w półr. let.

  108. Budownictwo żelazne i żelazno-betonowe, Prof. Dr. Inż. Adam Kuryłło.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 6 godz. rys. w półr. let. Zasady obliczania, konstruowania i wykonywania budowli żelazno-betonowych. Elementy konstrukcyj żelaznych.

  109. Budownictwo utylitarne1), Prof. Inż. Władysław Derdacki.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 12 godz. projektowania w półr. let. III r. oraz 3 godz. wykł. w półr. zim. i 10 godz. projektowania w półr. zim., a 8 godz. projektowania w półr. let. IV. r. Dla Wydz. Inż. 3 godz. wykł. i 4 godz. rys. w półr. zim.

   Higjena budynku mieszkalnego. Domy mieszkalne, kamienice czynszowe, hotele, zakłady kąpielowe i łaźnie. Budynki użyteczności publicznej: szkoły, szpitale, sanatorja. Budynki wiejskie, gospodarcze z uwzględnieniem budynków przemysłu rolnego. Zakłady przemysłowe (małe fabryki). Budowa domów handlowych, hal targowych, magazynów itd.

  110. Kosztorysy i prowadzenie budowy2), Zast. prof. Inż. Kazimierz Bartoszewicz.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. ćwicz, w półr. let.

   Wykonanie projektu budowli. Plany szczegółowe. Kosztorys i analizy cen. Warunki ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych. Kierownictwo budowy. Ćwiczenia i rysunki: sporządzenie szczegółowego projektu i przedmiaru budowli.

  111. Ustawy budownicze, wykłada Inż. Tadeusz Wróbel.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let.

   Rozporządzenie z 16 lutego 1928 o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. Plany zabudowania, parcelacja terenów budowlanych, scalanie działek budowlanych, przekształcenie działek wadliwie zabudowanych. Przepisy poli-cyjno-budowlanedla gmin miejskich i uzdrowisk, przepisy dla gmin wiejskich, przepisy sanitarne, wykonywanie robót budowlanych, władze i właściwość władz, przepisy miejscowe.

  112. Architektura historyczna I., Zast. prof. Inż. Marjan Osiński.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 4 godz. rys. w obu półr. Dla Wydz. Og. bez ćwiczeń.


  1) Do przyjęcia na II. półrocze Bud. Utyl. wymagane potwierdzenie uczęszczania na projektowanie z architektury I.
  2) Na ćwiczenia będą przyjęci tylko ci studenci, którzy wykażą się P°twierdzeniem uczęszczania na wykłady i postępem z ćwiczeń z architektury I., względnie budownictwa utylitarnego,


  • Zaczątki architektury i jej podstawowe elementy: materjał, konstrukcja, proporcja, kształt, ornament, polichromja style.
  • Porównanie zasadniczych konstrukcyj i kształtów w różnych stylach.
  • Rozwój architektury w chronologicznem ujęciu : architekttura starożytna Wschodu : egipska, assyryjsko - babilońska, perska, fenicka, Azji Mniejszej; architektura klasyczna: prahelleńska, grecka, etruska, rzymska; architektura starochrześcijańska rzymska, bizantyńska.
  • Opis założeń, konstrukcyj, kształtów architektonicznych i dekoracyjnych w celniejszych zabytkach tych epok,
  • Rysunkowe odtwarzanie porządków architektonicznych i charakterystycznych znamion stylów.

  113. Architektura historyczna II., Zast. prof. Inż. Marian Osiński.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. wykł. w półr. let. oraz 4 godz. rys. w obu półr. Dla Wydz. Og. bez ćwiczeń.

   Architektura średniowieczna: romańska, gotycka; architektura odrodzenia, baroku, rokoka. Nowoklasycyzm i eklektyzm XIX w. Opis założeń, konstrukcyj, kształtów architektonicznych i dekoracyjnych w celniejszych zabytkach tych epok z wykazaniem odmian, występujących w różnych krajach Europy. Rysunkowe odtwarzanie charakterystycznych znamion tych stylów.

  114. Dzieje sztuk plastycznych, wykłada Dr. Mieczysław Gębarowicz.
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr.

   Przegląd dziejów sztuk plastycznych w obrębie stylów historycznych, ze szczególnem uwzględnieniem malarstwa i rzeźby. Analiza i interpretacja najważniejszych zjawisk artystycznych w związku z szerszem tłem kulturalnem.

  115. Formy artystyczne, wykłada Inż. Wiesław Grzytnalski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. oraz 6 godz. rys. w obu półr.

   Poznawanie i projektowanie form artystycznych, związanych z budownictwem.

  116. Ochrona zabytków, wykłada Zast. prof. Inż. Marjan Osiński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.

   Poglądy na istotę ochrony zabytków. Techniczne zagadnienia ochrony. Opisy i krytyka wykonanych robót ochronnych w zabytkach architektury.

  117. Architektura I.1), Prof. Inż. Jan Bagieński.
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr., 12 godz. projektowania w półr. zim., a 10 godz. projekt, w półr. let.

   Dom mieszkalny współczesny. Zasady projektowania. Wygląd zewnętrzny. Związek wyglądu zewnętrznego z wnętrzem. Elementy architektoniczne domu współczesnego. Stosunek budynku do otoczenia. Rozwój historyczny domu mieszkalnego. Jego styl i charakter w zależności od warunków. Rozwój wnętrza i meblarstwa.

  118. Architektura II.2), Prof. Inż. Witold Minkiewicz.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 15 godz. projektowania w obu półr.

   Istota monumentalności w budownictwie. Kształtowanie budynku jako dzieła sztuki. Charakterystyczne rodzaje budowli monumentalnych: pałace, świątynie, muzea, sale, teatry. Geneza ich powstania oraz ewolucja, zależnie od zmiany warunków i poglądów. Wymagania i warunki współczesne.

  119. Perspektywa malarska3), wykłada Prof. Dr. Int. Kazimierz Bartel.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 4 godz. rys. w półr. let. Dla Wydz. Og. 6 godz. rys.

   Geometryczne podstawy perspektywy. Perspektywa stosowana. Perspektywa stożkowych i powierzchni obrotowych. Konstrukcja cieni i odbić w zwierciadłach. Fotogrametrja i jej zastosowania w sztuce. Zasady optyki fizjologicznej. Perpektywy subjektywne. Estetyka perspektywy. Historja perspektywy.

  120. Rysunki architektoniczne, prowadzi Zast. prof. Inż. Marjan Osiński.
  Tyg. 4 godz. rys. w obu półr.

   Zapoznanie się z techniką rysunkową przy przenoszeniu form przestrzennych budowlanych na płaszczyznę rysunkową. Zapoznanie się z typowemi, prostemi bryłami i ele-mentami architektury.


  1) Do przyjęcia wymagany egzamin z archit. hist. I. i potwierdzenie uczęszczania na wykłady repetytorjum form archit. klas. oraz archit. hist. II. z rysunkami.
  2) Do przyjęcia wymagany egzamin z arch. I.
  3) Do przyjęcia wymagany egzamin z geometrji wykreślnej A.


  121. Rysunki zdobnicze I.1), Prof. Inż. Władysław Sadłowski
  Tyg. 6 godz. rys. w obu półr., na innych Wydz. 4 godz, rys. jako polecone.

   Metodyczne uzupełnienie wykształcenia rysunkowego wogóle. Studja roślin i ptaków.

  122. Rysunki zdobnicze II.2), Prof. Inż. Władysław Sadłowski.
  Tyg. 4 godz. rys. w obu półr.

   Studja zdobnictwa w stylizacji historycznej z modeli i zabytków. Ćwiczenia w stylizowaniu form z przyrody.

  123. Stylizowanie form, Prof. Inż. Władysław Sadłowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.

   Przemiana form przyrodniczych w formy stylowe w przebiegu historycznym. Budowa motywu zdobniczego. Układ i sposób łączenia, zastosowanie w architekturze w różnym materjale, w dekoracji płaskiej i plastycznej.

  124. Dekoracja wnętrza, Prof. Inż. Władysław Sadłowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 4 godz. projektowania w obu półr.

   Rozwój dekoracji i urządzenia domu mieszkalnego w przebiegu historycznym do czasów najnowszych. Projektowanie dekoracji wnętrz, przedmiotów przemysłu artystycznego, mniejszych objektów architektonicznych dekoratywnego znaczenia.

  125. Rysunek aktu, prowadzi Art.rzeźbiarz Jan Nalborczyk
  Tyg. 3 godz. rys. w półr. zim., 4 godz. w półr. let.

   Szybkie chwytanie ruchu człowieka i jego proporcji wraz z ogólną budową.

  126. Modelowanie, prowadzi Art.rzeźbiarz Jan Nalborczyk.
  Tyg. 4 godz. w obu półr.

   Modelowanie roślin i zwierząt z natury. Studjum ornamentu stylowego. Kompozycje. Modelowanie głów i figury człowieka w zastosowaniu dekoracyjnem i kompozycji w tym zakresie.


  1) W półr. zim. jako „Rysunki odręczne".
  2) Do zapisu wymagane potwierdzenie uczęszczania na rysunki zdobnicze I.


  127. Fotografja II., wykłada Inż. Witold Romer.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr., 3 godz. ćwicz, w półr. zim. i 5 godz. ćwicz, w półr. let.

   Kompozycja obrazu. Synteza malarska. Sposoby upodobnienia obrazu fotograficznego do artystyczno-optycznego. Indywidualne sposoby kopjowania: guma, olej, bromolej, przetłok olejny. Estetyka sztuki fotograficznej.

  128. Repetytorjum form architektury klasycznej1), prowadzi Prof. Inż. Jan Bagieński.
  Tyg. 3 godz. rys. w półr. zim. i 4 godz. rys. w półr. letn.

  129. Cegielnictwo i zaprawy, wykłada Inż. Władysław Matzke.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.

   Produkcja cegieł z gliny palonej, odmiany stosowane w budownictwie, cegła klinkierowa, piaskowo-wapienna, żużlowa, dachówki i dreny. Normalizacje, warunki odbioru przy dostawach. Produkcja i stosowanie płytek posadzkowych okładzinowych, wyroby kamionkowe, rury kanalizacyjne, wyroby sanitarne fajansowe i porcelanowe. Warunki odbioru i normy. Wyrób i gatunki kafli, sposób stosowania. Zaprawy: wapno, gips, produkcja własności i sposób stosowania. Cement: produkcja i gatunki cementów, normy cementowe, sposób stosowania. Cementy specjalne, bok-sytowe. Stosowanie mieszanin, gatunki betonów, własności fizyczne i wytrzymałościowe. Stosowanie cementów w niskich temperaturach. Materjały izolacyjne. Wyroby smołow-cowe. Fizykalne sposoby ochrony przeciw wilgoci. Wykonywanie robót izolacyjnych. Izolacje cieplne, materjały i sposoby wykonywania. Piasek, gatunki i zastosowanie. Szkło budowlane, produkcja, gatunki, normalja. Materjały ogniotrwałe, zwykłe, specyalne. Wyroby silikatowe, karburondowo-silikatowe, zaprawy ogniotrwałe. Ogólne sposoby stosowania materjałów budowlanych z uwzględnieniem specjalnych warunków konstrukcyjnych, cieplnych i atmosferycznych. Materjały zastępcze i uzupełniające.


  1)Do przyjęcia wymagane potwierdzenie uczęszczania na wykłady i rysunki z arch. hist. I.


  Przedmioty z innych Wydziałów:

  • Metody liczenia, patrz Wydz. Inż. L. 5. Fizyka A., patrz Wydz. Inż. L. 8.
  • Petrografja, patrz Wydz. Inż. L. 14.
  • Wybrane działy chemji technicznej, patrz Wydz. Inż L. 18.
  • Nauka o materjałach budowlanych, patrz Wydz. Inż. L. 42.
  • Budowa miast, Cz. I., patrz Wydz. Inż. L. 64.
  • Encyklopedja nauk inżynierskich A., patrz Wydz. Inż L. 74.
  • Maszyny w technice budowlanej, patrz Wydz. Inż. L. 71
  • Ekonomja społeczna z zarysem skarbowości1), patrz Wydz. Inż. L. 78.
  • Zarys prawa państwowego1), patrz Wydz. Inż. L.
  • Zarys prawa prywatnego1), patrz Wydz. Inż. L. 81.
  • Prawo handlowe i wekslowe, patrz Wydz. Inż. L. 82.
  • Liga Narodów, patrz Wydz. Inż. L. 84.
  • Ogrzewanie i przewietrzanie, patrz Wydz. Mech. L. 273
  • Higjena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach patrz Wydz. Mech. L. 318.
  • Miernictwo, patrz Wydz. Roln. Las. L. 582.
  • Rysunki figuralne, patrz Wydz. Og. L. 728 i 729.
  • Fotografja I., patrz Wydz. Og. L. 749.


   1) Wymagane potwierdzenie uczęszczania.


  5. Warunki przejścia na wyższe lata studjów oraz przepisy o egzaminach na Wydziale Architektonicznym

  1. Przejście z I-go na II-gi rok studjów uzależnia się od uzyskania potwierdzenia uczęszczania na wszystkie obowiązkowe programem nauk I-go roku studjów objęte przedmioty i rysuni oraz zdania egzaminów, wzgl. uzyskania postępów z elementów wyższej matematyki i fizyki.
  2. Przejście z II-go na III-ci rok studjów może nastąpić po zdaniu egzaminu ogólnego, oraz po uzyskaniu potwierdzenia uczęszczania na wszystkie obowiązkowe, programem nauk II-go roku studjów objęte przedmioty i rysunki. W wyjątkowych wypadkach może Rada Wydziału przyjąć studenta na półrocze zimowe III. roku studjów mimo braku jednego przedmiotu egzaminu ogólnego. Przedmiot ten musi być zdany przed rozpoczęciem półrocza letniego. W razie niedopełnienia powyższych: warunków, Dziekan odmówi przyjęcia studenta na półrocze letnie III. roku studjów.
  3. Przejście z III-go na IV-ty rok studjów uwarunkowane jest otrzymaniem potwierdzenia uczęszczania na wszystkie przedmioty i rysunki, objęte programem nauk III-go roku studjów.

  Egzamin ogólny.

  Przedmiotami egzaminu ogólnego na Wydziale Architektonicznym są następujące przedmioty:

  1. Elementy wyższej matematyki.
  2. Geometrja wykreślna.
  3. Rysunki z geometrji wykreślnej.
  4. Fizyka.
  5. Statyka. . .
  6. Rysunki ze statyki.
  7. Perspektywa malarska.
  8. Rysunki z perspektywy malarskiej.

  Ponadto wymagane jest przedłożenie świadectwa lub wykazanie się notą w książce legitymacyjnej przynajmniej dostateczną z następujących przedmiotów:

  1. Rysunki zdobnicze I.
  2. Rysunki zdobnicze II.
  3. Stylizowanie form.
  4. Rysunki architektoniczne.
  5. Modelowanie.

  O dopuszczenie do egzaminu ogólnego winien kandydat wnieść na ręce Dziekana pisemne podanie, zaopatrzone w następujące dokumenty w oryginałach, względnie uwierzytelnionych odpisach:

  1. Metryka.
  2. Świadectwo dojrzałości.
  3. Dowód dokonania imatrykulacji w Politechnice Lwowskiej.
  4. Książkę legitymacyjną, względnie dowód, że kandydat był zapisany przez cztery ważne półrocza jako student do jednej z Politechnik lub też do innego równorzędnego Zakładu w Państwie Polskiem i uczęszczał na wszystkie przedmioty wymagane przy tym egzaminie.
  5. Poświadczenie Kwestury o złożeniu przepisanej taksy.
   Terminy wnoszenia podań o dopuszczenie do egzaminu ogólnego upływają z dniem 31 listopada, 10 lutego i 10 czerwca każdego roku.

  Egzamin dyplomowy.

  1. Przedmiotami egzaminu dyplomowego na Wydziale Architektonicznym są następujące przedmioty:
   1. Budownictwo, (Bud. ogólne, żel., żel.-bet., kosztorysy).
   2. Budownictwo utylitarne.
   3. Architektura, (Arch. hist., Architektura I., Architektura II.).
  2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie egzaminów z postępem przynajmniej dostatecznym z następujących przedmiotów:
   1. Elementy miernictwa.
   2. Encyklopedja nauk inżynierskich.
   3. Maszyny w technice budowlanej.
   4. Nauka o materjałach budowlanych.
   5. Budowa miast.
   6. Dzieje sztuk plastycznych.
   7. Ustawy budownicze.
   8. Ogrzewanie i przewietrzanie.
   9. Rysunki z form artystycznych.
   10. Rysunki figuralne.
   11. Dekoracje wnętrza,
   oraz przedłożenie:
   1. 1. Dowodu uczęszczania na wykład ekonomji społecznej i nauk prawniczych,
   2. Sprawozdania z praktyki budowlanej conajmniej 6-cio miesięcznej, odbytej po złożeniu egzaminu ogólnego.
  3. O przypuszczenie do egzaminu dyplomowego ma kandydat wnieść pisemne podanie do Komisji egzaminacyjnej na ręce Dziekana i do podania dołączyć:
   1. Metrykę, świadectwo dojrzałości i krótki życiorys.
   2. Książkę legitymacyjną, względnie dowód, że kandydat od czasu złożenia z pomyślnym skutkiem egzaminu ogólnego ma wysłuchane jako student cztery ważne półrocza (w wypadkach wyjątkowych może Komisja zwolnić kandydata od tego warunku).
   3. Świadectwo egzaminu ogólnego, zdanego na Wydz. Arch. Politechniki Lwowskiej lub jednej z Politechnik i równorzędnych uczelni akademickich w Polsce.
   4. Świadectwa lub dowody egzaminów z wynikiem conajmniej dostatecznym z przedmiotów i ćwiczeń wymienionych w p. II.
   5. Pokwitowanie złożenia w Kwesturze taksy egzaminacyjnej i należytości administracyjnej. Uwaga: Wszystkie dokumenty mają być z reguły przedkładane w oryginałach, wyjątkowo w odpisie uwierzytelnionym. Terminy wnoszenia podań o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego upływają z dniem 20 października, 20 stycznia i 20 kwietnia każdego roku.


   DALEJ


 • Data modyfikacji strony: 2008-05-04


  Powrót
  Licznik