SPIS RZECZY:

 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
  • Spis katedr
  • Skład osobowy
  • Skład Komisyj egzaminów dyplomowych
  • Spis wykładów
  • Program studjów i warunki przejścia na wyższe półrocza oraz egzaminy na Wydziale Rolniczo - lasowym Oddziale rolniczym
  • Program studjów i warunki przejścia na wyższe półrocza oraz egzaminy na Wydziale Rolniczo-lasowym Oddziale lasowym
  • Plan nauk
 • Program Wydziału Ogólnego:
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  V. Program Wydziału Rolniczo -lasowego.
  1. Spis katedr.
  2. Skład osobowy.
  3. Skład komisyj egzaminów dyplomowych.
  4. Spis wykładów.
  5. Wskazówki o programach studjów i warunki przejścia na wyższe lata studjów.
  6. Plan nauk na rok akademicki 1933/34.


  1. Spis katedr Wydziału Rolniczo - lasowego.

  Liczby odpowiadają liczbom porządkowym tych przedmiotów, objętych spisami wykładów, które należą do poszczególnych katedr. Skróty oznaczają: prof. zw. = profesor zwyczajny, prof. n. = profesor nadzwyczajny, zast. prof. = zastępca profesora, wykł. = wykładający, kat. zw. = katedra zwyczajna, kat. nd. = katedra nadzwyczajna, adj. = adjunkt, konstr. = konstruktor, star. asyst. = starszy asystent, adr. = adres katedry, tel. = telefon katedry.

 • III. Kat. Fizyki — Prof. n. Dr. Inż. Tadeusz Malarski — L. 503 i 504; kat. nd.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, tel.: 57, 29-93, 32-34.

 • Kat. Chemji Ogólnej — Zast. prof. Doc. Dr. Inż. Edwin Płażek — L. 505 i 506; kat. nd., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel.: 79—57.

 • Kat. Botaniki Ogólnej i Fizjologji Roślin — Prof. n. Dr. Dezydery Szymkiewicz — L. 518 i 519; kat. z w., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Nabielaka L. 22, tel.: 11-91.

 • Kat. Zoologji i Anatomji Zwierząt — Prof. zw. Dr. Benedykt Fuliński - L. 553, 554, 555, 556 i 557; kat. zw., 1 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.

 • Kat. Chemji Rolniczej i Gleboznawstwa - L. 507, 508 i 509; kat. zw., 1 adj., 1 star. asyst.; adr.: Dublany k. Lwowa, tel.: 2-81. — 157 —

 • Kat. Technologji Rolniczej — Zast. prof. Dr. Inż. Aleksander Tychowski — L. 511, 512 i 515; kat. nd., 1 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.

 • Kat. Botaniki Lasowej — Prof. zw. Dr. Szymon Wierdak — L. 537, 538 i 539; kat zw., 1 star. asyst.; adr.: Ul. św. Marka L. 1, tel. 29-94.

 • Kat. Uprawy Roli i Roślin — Prof. n. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski - L. 520, 521, 522 i 524; kat. zw., 2 adj., 3 star. asyst.; adr.: Dublany k. Lwowa, tel.: 2-81.

 • Kat. Hodowli Zwierząt Użytkowych — Prof. zw. Inż. Karol Różycki — L. 563, 567 i 568; kat. zw., 1 adj., 1 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.

 • Kat. Żywienia i Fizjologji Zwierząt Użytkowych — zast. prow. Prof. zw. Inż. Karol Różycki - L. 558, 564 i 566; kat. zw., 1 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.

 • Kat. Ochrony Lasu i Entomologji Lasowej — Prof. zw. Inż. Aleksander Kozikowski — L. 559, 560 i 561 ; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel.: 79-57.

 • Kat. Hodowli Lasu — Prof. n. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki — L. 540, 541, 542 i 543; kat. nd.; adr.: Ul. św. Marka L. 1, tel. 29-94.

 • Kat. Użytkowania Lasu — Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski — L. 550, 551 i 552; kat. nd., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel. 79-57.

 • Kat. Urządzenia Lasu — Prof. n. Inż. Jan Ladenberger — L. 545, 546 i 547; kat. zw., 1 star. asyst.; adr. i tel.: j. w.

 • Kat. Maszynoznawstwa Rolniczego — — L. 574; kat. nd., 1 adj.; adr.: Dublany k. Lwowa, tel.: 2-81.

 • Kat. Inżynierji Lasowej — Prof. n. Inż. Stanisław Hubicki — L. 578, 579 i 580; kat. nd., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel.: 79-57.

 • Kat. Administracji Rolniczej — zast. prow. Prof. n. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski — L. 513, 585, 586,588 i 589; kat. nd., 1 star. asyst.; adr.: Dublany k. Lwowa, tel.: 2-81.

 • Kat. Nauki Ekonomji Społecznej i Nauk Prawniczych — Prof. zw. Dr. Leopold Caro — L. 597, 598, 599, 600 i 603; kat. zw., adr.: Ul. Sapiehy L. 12.

  2. Skład osobowy Wydziału Rolniczo-lasowego.

  a) Rada Wydziału:
  Dziekan: Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski.
  Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.

  Członkowie profesorowie:

  Dr. Leopold Caro, Dr. Benedykt Fuliński, Inż. Stanisław Hubicki, Inż. Aleksander Kozikowski, Inż. Jan Ladenberger, Inż. Karol Różycki, Dr. Inż. Kazimierz Suchecki, Dr. Dezydery Szymkiewicz, Dr. Szymon Wierdak.

  b) Zastępcy profesorów:

 • Witold Roszkowski, inżynier, emer. inspektor lasów państwowych, zastępca profesora użytkowania lasu. (Ul. Supińskiego L. 28).
 • Edwin Płażek, inżynier, doktor nauk technicznych, docent chemji organicznej, zastępca profesora chemji ogólnej. (Ul. Dwernickiego L. 22).
 • Aleksander Tychowski, inżynier, doktor nauk technicznych, kierownik Państw. Kursów Gorzelń, w Dublanach, zastępca profesora technologji rolniczej. (Ul. Mochnackiego L. 44).

  c) Wykładający:

 • Kazimierz Bartoszewicz, inżynier, konstruktor P. L., wykłada budownictwo wiejskie i leśne. (Ul. 29 Listopada L. 29).
 • Kazimierz Brzeziński, dyrektor Szkoły Ogrodniczej w Wólce Kapitańskiej, wykłada ogrodnictwo. (Wólka Kapitańska).
 • Adam Dudziński, doktor filozofji, profesor Akademji Handlowej we Lwowie, wykłada fizjografję ziem polskich. (Ul. 29 Listopada L. 45).
 • Wiktor Hamerski, doktor praw, prezes Lwów. Oddz. Prokuratorji Generalnej, wykłada specjalne nauki prawnicze i ustawodawstwo lasowe. (Ul. Mochnackiego L. 27, tel. 1-30).
 • Władysław Herman, inżynier, doktor nauk techn., star. asyst. P. L., wykłada naukę o koniu i hodowlę drobiu.
 • Marjan Kamieński, doktor filozofji, star. asyst. U. J. K., sekretarz Zarz. Gł. Polsk. Tow. Przyrodników im. Kopernika, współpracownik Kom. Fizjograf. Polsk. Akad. Umiejętn. w Krakowie, wykłada petrografję i geologję. (Ul. Mochnackiego L. 27, tel. 1-30).
 • Czesław Kanafojski, inżynier, doktor rolnictwa, adjunkt P. L., wykłada maszyny i narzędzia rolnicze. (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81).
 • Władysław Nikliborc, doktor filozofji, docent Uniw. Jana Kazimierza, star. asyst. P. L., wykłada elementy wyższej matematyki. (Ul. 29-Listopada L. 44 a).
 • Franciszek Krzysik, inżynier, doktor nauk techn., wykłada handel drewnem. (Ul. Stryjska L. 24, tel. 71-82).
 • Kazimierz Miczyński, doktor filozofji, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adjunkt P. L., wykłada metody hodowli, ochronę roślin, naukę o nasionach, metodykę doświadczeń polowych i wybrane działy hodowli roślin. (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81).
 • Stanisław Mglej, doktor med. wet., star. asyst. Akad. Med. Wet., wykłada zasady medycyny weterynaryjnej. (Ul. Filipówka L. 15, tel. 92-24.
 • Arkadjusz Musierowicz, inżynier, doktor nauk techn., adjunkt P. L., wykłada analizę nawozów, pasz i gleby. (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81).
 • Tadeusz Orlicz, inżynier, referent techniczny Dyrekcji Lasów Państw, we Lwowie, wykłada maszynoznawstwo leśne. (Ul. Nabielaka L. 3).
 • Władysław Płoński, inżynier, doktor nauk techn., star. asyst. P. L., wykłada ocenę lasu i statykę leśną. (Ul. Ujejskiego L. 1).
 • Henryk Romanowski, inżynier, doktor nauk techn., star. asyst. P. L. wykłada organizację gospodarstw wiejskich, ustrój gospodarstw włościańskich i spółdzielczość rolniczą. (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81).
 • Włodzimierz Roniewicz, inżynier, star. asyst. P. L,, wykłada meljoracje rolne. (Ul. Kadecka L. 16).
 • Józef Ryzner, doktor filozofji, adjunkt P. L., wykłada meteorologję i klimatologię. (Ul. Sapiehy L. 12).
 • Bolesław Świętochowski, inżynier, doktor rolnictwa, docent Szkoły Głównej Gosp. Wiejskiego w Warszawie, wykłada ogólną uprawę roślin. (Sarny).
 • Stanisław Szerszeń, inżynier, adjunkt P. L., wykłada geometrję wykreślną C. (Ul. Murarska L. 85).
 • Emil Wollman, inżynier, adjunkt P. L., wykłada rybactwo. (Dublany k. Lwowa, tel. 2-81).
 • Konstanty Żebrowski, inżynier, agronom, inspektor roln. Tow. Gospodarskiego, wykłada agronomję społeczną. (Ul. Badenich L. 9).

  d) Adjunkci:

 • Kat. Chemji Roln. i Glebozn.: 1 1). Dr. Inż. Arkadjusz Musierowicz.
 • Kat. Hodowli zwierząt: 1. Inż. Emil Wollman.
 • Kat. Uprawy Roli i Roślin: 1. Doc. Dr. Kazimierz Miczyński 2. Dr. Inż. Stanisław Bac.
 • Kat. Maszynozn. Rolniczego: 1. Inż. Czesław Kanafojski.

  e) Asystenci starsi:

 • Kat. Fizyki C.: p. o. Dr. Kazimierz Grostkowski2).
 • Kat. Chemji Ogólnej: 1. Inż. Adam Marcinków.
 • Kat. Botan. Og. i Fizjol. Roślin: 1. Ernest Kazimierz.
 • Kat. Zoologji i Anatomji Zw.: 1.
 • Kat. .Chemji Roln. i Glebozn.: 1. Inż. Adam Wondrausch.
 • Kat. Technologji Rolniczej: 1. Inż. Zdzisław Sokalski.
 • Kat. Botaniki Lasowej: 1. Dr. Inż. Kazimierz Pilat.
 • Kat. Uprawy Roli i Roślin: 1. Doc. Dr. Roman Borkowski. 2. Inż. Witold Kwiatkowski. 3.
 • Kat. Hodowli Zwierząt: 1. Dr. Inż. Władysław Herman.
 • Kat. Żyw. i Fizjol. Zw. Użytk.: 1. Inż. Konstanty Wojtulewski.
 • Kat. Ochrony Lasu: 1. Doc. Dr. Roman Kunze.
 • Kat. Użytkowania Lasu: 1. Inż. Mieczysław Janiczek.
 • Kat. Urządzenia Lasu: 1. Dr. Inż. Władysław Płoński.
 • Kat. Inżynierji Lasowej: 1. Inż. Tadeusz Kolasiński.
 • Kat. Administracji Roln.: 1. Dr. Inż. Henryk Romanowski.
 • Zakład Hodowli Roślin: p. o. Dr. Anatol Listowski.

  f) Asystenci młodsi:

 • Kat. Botan. Og. i Fizjol. Roślin: Tadeusz Szynal.
 • Kat. Chemji Roln. i Glebozn.: Inż. Roman Nowicki. Inż. Janina Szabatowska.
 • Kat. Technologji Rolniczej: Inż. Franciszek Nowotny.


  1)LIczby arabskie oznaczają systemizowane posady adjunktów i starszych asystentów
  2) p. o. oznacza: pełniący obowiązki.


 • Kat. Urządzenia Lasu: Ernest Wojtylko.
 • Kat. Hodowli Lasu: Inż. Kazimierz Kuźniar.
 • Kat. Fizyki C: Antoni Stachowicz.
 • Kat. Botaniki Lasowej: Stanisław Piekarski. Doc.
 • Kat. Miernictwa: Inż. Bronisław Kopyciński.

  g) Zastępcy asystentów:

 • Kat. Chemji Ogólnej: Zdzisław Rodewald.
 • Kat. Zoologji i Anatomji zwierząt: Kazimierz Kozikowski.
 • Kat. Chemji Rolniczej i Glebozn.: Józef Jakubski.
 • Stacja ekologiczna: Inż. Roman Jurczak. Józef Zadrąg.


  3. Skład Komisyj egzaminów dyplomowych na Wydziale Rolniczo-lasowym.

  A) Oddział rolniczy:

 • Prezes: Prof. Inż. Karol Różycki.
 • I. Zast. prezesa: Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
 • II. Zast. prezesa: Prof. Dr. Inż hon. Dr. Karol Malsburg.
 • Członkowie: Prof. Dr. Leopold Caro. Doc. Dr. Kazimierz Miczyński. Dr. Arkadjusz Musierowicz.

  B) Oddział lasowy:

 • Prezes: Prof. Dr. Szymon Wierdak.
 • I. Zast. prezesa: Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
 • II. Zast. prezesa: Prof. Inż. Aleksander Kozikowski.
 • Członkowie: Prof. Inż. Stanisław Hubicki. Prof. Inż. Jan Ladenberger. Prof. Inż. Adam Schwarz. Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki.


  4. Spis wykładów Wydziału Rolniczo - lasowego.

  Dla przedmiotów, należących do Wydz. Roln.-las., przeznaczono liczby od 501 do 700 wł. Przedmioty innych Wydziałów podano na końcu spisu.

  Przedmioty Wydziału Rolniczo- lasowego:

  501. Elementy wyższej matematyki, wykłada Doc. Dr. Władysław Nikliborc.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w obu półr. dla Od. las., a dla Od. roln. tyg. 2 godz. wykł. w obu półr. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim.
  Trygonometrja, geometrja analityczna, elementy rachunku różniczkowego, całkowego i rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie do miernictwa.

  502. Geometrja wykreślna C, wykłada Inż. Stanisław Szerszeń.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 1 godz. w półr. let. oraz 2 godz. rys. w obu półr., dla Od. las.
  Rzuty prostokątne na jedną, dwie i więcej płaszczyzn zasadniczych utworów przestrzeni. Rzuty prostokątne i ukośne wielościanów. Najprostsze przypadki przenikania ostrosłupów i graniastosłupów. Ćwiczenia w zadaniach praktycznych.

  503. Fizyka C. z uwzględnieniem zasadniczych urządzeń elektrycznych, Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski.
  Tyg. 5 godz. wykł. w półr. zim. i 3 godz. wykł. w półr. let. oraz 3 godz. ćwicz. (Część II) w półr. zim. dla II r. na obu Od.
  Zasadnicze prawa i pojęcia mechaniki ogólnej. Własności trzech stanów skupienia. Nauka o cieple, elementy termodynamiki. Optyka geometr. z zarysem optyki fizycznej i teorji promieniowania. Nauka o elektryczności i magnetyzmie. Zasadnicze urządzenia elektrotechniczne.

  504. Fizyka koloidów, Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz. (Część I) w półr. let. dla I r. na obu Od.

  505. Chemja ogólna nieorganiczna, Zast. prof. Doc. Dr. Inż. Edwin Płażek.
  Tyg. 5 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od., oraz 5 godz. ćwicz, laborator. w półr. let. na I r. i zim. na II r. dla Od. roln., a 4 godz. ćwicz, laborator. w półr. let. dla I. r. Od. las.

  506. Chemja ogólna organiczna, Zast. prof. Doc. Dr. Inż. Edwin Płażek.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let. dla obu Od.

  507. Chemja rolnicza B., wykłada Dr. Arkadjusz Musierowicz.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let. i 6 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. roln.
  Definicja chemji rolnej i głównych jej działów. Żywienie zielonych roślin. Chemja, fizyka i biologja gleby i atmosfery jako środowisk, w których rozwijają się rośliny. Nauka o nawożeniu (nawozy pomocnicze, obornik, nawozy zielone, nawozy katalityczne). Krótki zarys metodyki doświadczeń wazonowych i polowych nawozów.

  508. Metodyka polowego badania gleb z ćwiczeniami, wykłada Dr. Arkadjusz Musierowicz.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. oraz 1 godz. wykł. w półr. let. osobno dla obu Od. oraz 1 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  a) Warunki przyrodnicze terenu (macierzyste skały, roślinność, klimatyczne warunki reljef). b) Zdjęcia glebowe w terenie: Mapy topograficzne i warstwicowe jako podstawa zdjęć, ich znaczenie, zastosowanie, podziałka, granica ścisłości, c) Zastosowanie niektórych prostszych instrumentów mierniczych (spadomierz Brandes'a, niweler kieszonkowy). d) Sposoby pobierania profilowych monolitów gleb oraz próbek dla badań muzealnych i laboratoryjnych dla celów kartografowania gleb.

  509. Gleboznawstwo B., wykłada Dr. Arkadjusz Musierowicz.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od., oraz 5 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. roln.
  Przedmiot i cele nauki o glebie. Definicja gleby, pochodzenie gleby. Mineralne części składowe gleby. Główne minerały skałotwórcze, macierzyste skały gleb i ich zwietrzanie. Koloidy gleby i ich własności. Organiczne ciała gleb (próchnica), tworzenie się próchnicy. Chemja, fizyka i biologja organicznych ciał gleby. Azot gleby. Zdolność chłoniąca gleb, (adsorbcja i absorbcja gleb). Chemiczny i mechaniczny skład gleb. Morfologja gleb. Fizyczne własności gleb.Zarys klasyfikacji gleb. Krótki zarys głównych typów gleb.

  510. Uprawa roślin lekarskich, wykłada Doc. Dr. Roman Borkowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  511. Technologja rolnicza, Zast. prof. Dr. Inż. Aleksander Tychowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. oraz 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. roln., nadto wolna praktyka w gorzelni doświadczalnej.
  Przemysł rolniczy w Polsce, jego historja, statystyka i znaczenie. Zasadnicze wiadomości z technologji wody i opału. Chemja techniczna węglowodanów i białka. Enzymy i ich techniczne znaczenie. Przemysły fermentacyjne. Cukrownictwo, syrupiarstwo, wyrób dekstryn, wyrób kleju, sernika itp. Młynarstwo, krochmalnictwo, olejarstwo, suszarnictwo, wyrób konserw. Ćwiczenia: Rozbiór chemiczny i mikroskopowy surowców, półproduktów i gotowych produktów przemysłu rolniczego. Wolna praktyka w gorzelni doświadczalnej. Zajęcia praktyczne przy poszczególnych działach przeróbki go-rzelniczej.

  512. Mleczarstwo, Zast. prof. Dr. Inż. Aleksander Tychowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. roln.
  Ogólne własności fizyczne i chemiczne mleka. Drobnoustroje. Technologja mleka, masła i serów. Badanie mleka i jego przetworów.

  513. Wybrane działy ekonomiki rolniczej, Zast prof. Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  514. Technologja chemiczna drewna, wykłada Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i I godz. wykł. w półr. dla Od. las.

  515. Bakterjologja rolnicza, Zast. prof. Dr. Inż. Aleksander Tychowski.
  ' Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  516. Petrografja i geologja, wykłada Dr. Marjan Kamieński.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. dla obu Od.
  Zasadnicze wiadomości z geologji na tle genezy, budowy i historji litosfery. Szczegółowy przegląd procesów geochemicznych. Systematyka skał magmowych i osadowych. Próba klasyfikacji regjonów litologicznych Polski.

  517. Meteorologja i klimatologja, wykłada Dr. Józef Ryzner.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od.
  Promieniowanie słoneczne. Budowa i skład atmosfery. Rola pary wodnej, bezwodnika kwasu węglowego i pyłu w atmosferze. Czynniki meteorologiczne: temperatura, wilgotność, zachmurzenie, opady, ciśnienie powietrza i wiatr (ich bieg i rozmieszczenie). Ogólna cyrkulacja atmosfery. Zaburzenia atmosferyczne. Zasady prognozy. Typy klimatyczne.

  518. Botanika ogólna, Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz.
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr. oraz 3 godz. ćwicz, w obu półr. dla obu Od.
  Komórka i tkanki roślin, budowa i rozwój organów oraz ich przystosowania. Rozmnażania rostowe i płciowe. Krzyżowanie. Zarys systematyki ze szczególnem uwzględnieniem roślin użytkowych, chwastów i pasożytów.
  Ćwiczenia: Komórka i tkanki. Budowa organów wegetatywnych. Bakterje, grzyby (ze szczeg. uwzględnieniem pasożytów), wodorosty, mszaki, paprotniki. Budowa kwiatu i oznaczanie roślin.

  519. Fizjologja roślin, Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od.
  Odżywianie roślin, pobieranie wody i składników popiołu, parowanie i ruch wody. Pobieranie węgla i azotu, tworzenie materji organicznej i jej krążenie. Współżycie i pasożytnictwo. Oddechanie tlenowe, procesy fermentacyjne, nitryfikacja itd. Wzrost, wrażliwość i ruchy roślin.

  520. Mechaniczna uprawa roli, Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln. Budowa roli.
  Metody uprawy mechanicznej. Uprawa poszczególnych typów gleb.

  521. Ogólna uprawa roślin, wykłada Doc. Dr. Bolesław Świętochowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. oraz 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. roln.
  Nauka o siedlisku roślin, nauka o siewie, pielęgnowaniu i zbiorze roślin. Zasady płodozmianu.

  522. Szczegółowa uprawa roślin I., Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.
  Metody siewu, pielęgnacji i zbioru poszczególnych roślin uprawnych.

  523. Genetyka i hodowla roślin, wykłada Doc. Dr. Kazimierz Miczyński.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. wykł. w półr. let. oraz 2 godz. ćwicz, w półr. zim. dla Od. roln.
  Podstawy hodowli roślin, metody stosowane w hodowli, przykłady stosowania tych metod.

  524. Seminarjum roln., Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. roln.

  525. Wybrane działy hodowli roślin, wykłada Doc. Dr. Kazimierz Miczyński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  526. Wybrane działy uprawy roślin, wykłada Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  527. Szczegółowa uprawa roślin II., (uprawa roślin motylkowych i pastewnych), wykłada Doc. Dr. Roman Borkowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  528. Agronomja społeczna, wykłada Inż. Konstanty Żebrowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  529. Nauka o nasionach, wykłada Doc. Dr. Kazimierz Miczyński
  Tyg. 2 godz. wyki. w półr. let. dla Od. roln.
  Zagadnienia nasionoznawstwa w świetle współczesnych metod badań naukowych. Embrjologja, morfologja i ana-tomja nasion i owoców. Biologja kiełkowania. Metodyka oceny nasion. Obliczenie błędów doświadczeń przy badaniach nasion. Systematyka nasion i owoców. Ocena nasion u nas i zagranicą.

  530. Ochrona roślin, wykłada Doc. Dr. Kazimierz Miczyński.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. roln.
  Nauka o chorobach roślin i środkach zapobiegawczych.

  531. Metodyka doświadczeń polowych, wykłada Doc. Dr. Kazimierz Miczyński.
  Tyg. 2 godz. w półr. zim. dla Od. roln.

  532. Ogrodnictwo A., wykłada Kazimierz Brzeziński.
  Tyg. 2 godz. wykł. półr. zim. i 1 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. roln.
  Pogląd na hodowlę drzew owocowych w naszym klimacie oraz warunki handlu owocami. Hodowla drzew owocowych z uwzględnieniem poleconych do hodowli odmian. Ogólny pogląd na warunki hodowli warzyw u nas, ze względu na klimat i gleby. Warunki handlu warzywami. Inspekty, płodozmian. Hodowla szczegółowa, przechowywanie warzyw.

  533. Ogrodnictwo B., wykłada Kazimierz Brzeziński.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Jak poz. 532, z dodatkiem hodowli szkółek drzew owocowych.

  534. Uprawa łąk i pastwisk, wykłada Doc. Dr. Roman Borkowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.
  Znaczenie, charakterystyka i podział łąk i pastwisk, roślinność łąk i pastwisk i jej wymagania co do klimatu, gleby i położenia; zasady racjonalnej uprawy i zakładania łąk i pastwisk trwałych i przemiennych.

  535. Uprawa łąk i pastwisk górskich, Doc. Inż. Walerjan Swederski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  536. Uprawa i użytkowanie torfowisk, Doc. Dr. Roman Borkowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  537. Botanika lasowa, Prof. Dr. Szymon Wierdak.
  Tyg. 3 godz. wyki. i 3 godz. ćwicz, w półr. zim. oraz 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Ogólne rozpatrzenie budowy drzew, ich objawów życiowych, warunków życia i czynników, wpływających na pokrój. Szczegółowy przegląd systematyczny drzew i krzewów rodzimych i ważniejszych zagranicznych, ich zmienności morfologicznej z uwzględnieniem całego cyklu rozwojowego, wymagań życiowych i rozmieszczenia geograficznego.
  Ćwiczenia: Rozpoznawanie drzew i krzewów w szacie letniej i zimowej. Porównawczy przegląd budowy anatomicznej poszczególnych organów ważniejszych gatunków drzew w różnych stadjach rozwoju.

  538. Rozsiedlenie drzew i lasów, Prof. Dr. Szymon Wierdak.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. las.
  Zagadnienia florystyczne, ekologiczne i genetyczne w rozsiedleniu drzew. Przegląd najważniejszych typów lasów i ich rozmieszczenia geograficznego, ze szczególnem uwzglę- . dnieniem zasiągów drzew i charakterystyki lasów w Polsce.

  539. Choroby drzew, Prof. Dr. Szymon Wierdak.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Pojęcie i zakres fytopatologji, historja i zadanie. Przyczyny chorób drzew, tkwiące w przyrodzie martwej. Choroby drzew powodowane czynnikami świata roślinnego. Bakterjoza. Grzyby chorobotwórcze, ich podział,- sposób życia, działanie. Pasożyty wśród roślin kwiatowych. Stosowane w praktyce środki leczenia i zwalczania chorób drzew. Ćwiczenia: Rozpoznawanie objawów chorób drzew łącznie z czynnikami, które je wywołują.

  540. Hodowla lasu, Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 3 godz. ćwicz, w półr. zim. oraz 3 godz. wykł. i 4 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Znaczenie i cel hodowli lasów w warunkach geograficznych, ekonomicznych i ustawodawczych Polski. Wyzyskanie ekologicznych i bijologicznych własności drzew w praktyce hodowlanej. Systemy gospodarstwa leśnego i ich znaczenie, dobór i zastosowanie z punktu widzenia hodowlanego. Uprawa i samosienne odnowienie lasu. Pielęgnowanie drzewostanów, wpływy pielęgnowania na plony i przedplony leśne. Swoiste gatunki drzew w praktyce hodowlanej. Znaczenie hodowlane wprowadzonych gatunków zagranicznych. Zalesienie nieużytków.
  Ćwiczenia: Praktyczne czynności hodowcy odpowiednio do pory roku; pozyskanie i przechowanie nasion, trzebieże, wyznaczenie zrębów częściowych i zupełnych, badanie nasion ze względu na ich siłę kiełkowania, czystość i wartość użytkową. Pozyskanie sadzonek, różne sposoby sadzenia, siewne, obliczenie materjału, określenie wartości nalotów i upraw ze względu na ich wartość hodowlaną. Projektowanie zalesień na przestrzeniach obranych w terenie.

  541. Seminarjum z hodowli lasu, Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla. Od. las.

  542. Nauka o siedlisku, Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. las.
  Pojęcie o siedlisku, biologiczne własności gleby leśnej, klimatyczne czynniki siedliska, meteorologiczne czynniki siedliska. Bonitacja gleby leśnej w zastosowaniu do hodowli.

  543. Wstęp do nauki i historja leśnictwa, Prof. Dr. Inż. Kazimierz Suchecki.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. las.
  Pojęcie lasu i gospodarstwa lasowego, rozwój leśnictwa w Europie, w Polsce przedrozbiorowej i po wskrzeszeniu Polski.

  544. Encyklopedja leśnictwa, wykłada Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.
  Drzewostan i jego rodzaje. Powstawanie, pojęcie i rodzaje gosp. las. Odnowienie drzewostanów w gosp. nasiennem, odroślowem i połączonem. Zalesianie nieużytków. Pielęgnowanie drzewostanów. Wyróbka, zrywka, transport i sprzedaż drewna i kory. Pozyskiwanie i spieniężanie użytków ubocznych. Przeróbka mechaniczna i chemiczna ,drewna. Ochrona lasu przeciw wpływom natury nieorganicznej i organ. Najważniejsze szkodniki ze świata zwierzęcego. Metody urządzenia gosp. lasowego. Główne zasady administracji lasu.

  545. Urządzenie gospodarstwa lasowego, Prof. Inż. Jan Ladenberger.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w obu półr. dla Od. las.
  Podział i pomiar lasu, ustalenie obszaru, kartografja, obliczanie pola, podział przestrzenny, jego projektowanie i ustalenie w terenie. Opisywanie i wyłączanie drzewostanów. Przyrodnicze podstawy urządzania, ład czasowy i przestrzenny. Metody obliczania etatu. Rezerwy leśne. Zestawienie planu gospodarczego, cel i znaczenie rewizji planu.
  Ćwiczenia: Projektowanie podziału przestrzennego, w terenie równinowym, podgórskim i górskim i z uwzględnieniem sieci dróg. Zestawienie tabelaryczne klas wieku i ogólnego planu użytkowania, obliczanie prawidłowego zapasu i rzeczywistego. Obliczanie etatu według różnych metod. Zestawienie szczegółowych planów gospodarczych. Opracowywanie tabel zasobności materjałowych i pieniężnych.

  546. Ćwiczenia 15-dniowe z urządzenia gospodarstwa lasowego, Prof. Inż. Jan Ladenberger.
  Praktyczne wykonanie (z końcem półr. let.) całego planu gospodarczego z wszystkiemi szczegółami na niniejszym obszarze lasu.

  547. Pomiar drzewa i drzewostanów, Prof. Inż. Jan Ladenberger.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Obliczenie masy drzewnej drzew stojących, leżących i całych drzewostanów. Oznaczenie wieku drzew i drzewostanów i przyrostów w bezwzględnej wysokości i procentach.
  Ćwiczenia: Pomiar wysokości i średnicy, różnemi instrumentami, obliczenie miąższości drzew leżących, stojących i całych drzewostanów wszystkiemi metodami, obliczenie przyrostów i wieku drzew i drzewostanów.

  548. Ocena lasu, wykłada Dr. Inż. Władysław Płoński.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. las.
  Ekonomiczne podstawy oceny, metody oceny wartości gruntu, drzewostanu, zapasu prawidłowego i lasu na tle teorji czystej renty gruntowej i leśnej. Sposoby oceny odszkodowania za zniszczenie i uszkodzenie drzewostanu. Rentowność produkcji leśnej, bieżące i przeciętne roczne oprocentowanie kapitałów produkcyjnych, odsetek wskazujący, statyczno-leśne metody oceny sposobów i środków gospodarczych.

  549. Seminarjum z urządzenia lasu, Prof. Inż. Jan Ladenberger.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. las.

  550. Użytkowanie lasu i transport drewna, Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. oraz 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Techniczne i fizyczne własności drewna; wyróbka oraz sortowanie drewna z uwzględnieniem wszystkich sortymentów wyrabianych w lesie; transport drewna: lądowy i wpdny; uboczne użytki leśne.
  Ćwiczenia: Praktyczne ćwiczenia z zakresu wyróbki leśnej; badania własności drewna.

  551. Technologja mechaniczna drewna, Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. oraz 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Urządzenie zakładów mechanicznej obróbki drewna wraz z technicznym opisem używanych obrabiarek; wyróbka sortymentów tartacznych i innych wyrobów przemysłu drzewnego; impregnowanie drewna.
  Ćwiczenia: Praktyczne ćwiczenia z wyróbki sortymentów tartacznych. Wycieczki do rozmaitych zakładów przemysłu drzewnego.

  552. Seminarjum z technologji mechanicznej drewna i użytkowania lasu, Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. las.

  553. Zoologja z uwzględnieniem szkodników, Prof. Dr. Benedykt Fuliński.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim. i 3 godz. ćwicz, w półr. let. dla obu Od.
  Pojęcie komórki zwierzęcej. Tkanki zwierzęce. Narządy Pojęcie systemu. Przegląd typów, gromad i rzędów świata zwierzęcego, z uwzględnieniem zwierząt ważnych w rolnictwie i leśnictwie.

  554. Anatomja zwierząt domowych, Prof. Dr. Benedykt Fuliński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. i 3 godz. ćwicz, w półr. zim. na II r. dla Od. roln.
  Pojęcie zwierząt domowych. Ogólna charakterystyka ssaków i ptaków. Szczegółowa anatomja zwierząt parzysto-kopytnych i nieparzystokopytnyeh. Anatomja konia. Anatomja ptaków w zarysie.

  555. Ćwiczenia entomologiczne, Prof. Dr. Benedykt Fuliński.
  Tyg. 1 godz. w półr. let. dla Od. roln.
  Preparacja owadów. Przegląd szkodników.

  556. Biologja ogólna, Prof. Dr. Benedykt Fuliński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od. Teorja komórki.
  O ogólnych warunkach życia. Dziedziczność. Teorje ewolucyjne.

  557. Ćwiczenia w technice mikroskopowej1), Prof. Dr. Benedykt Fuliński.
  Tyg. 4 godz. w obu półr.
  Zapoznawanie się z metodami badania naukowego na polu zoologji.

  558. Fizjologja zwierząt użytkowych z chernją fizjologiczną, Zastępca prof. Prof. Inż. Karol Różycki
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let. i 4 godz. ćwicz, w półr. zim. na III r. dla Od. roln.
  Definicja chemji fizjologicznej i głównych jej działów. Składniki pierwiastkowe ustrojów żywych, woda i roztwory, białka, węglowodany, kwasy nukleinowe, tłuszcze i lipoidy, zaczyny, fermentacja i spalania. Skład chemiczny moczu, mleka, potu i łoju skórnego. Fizyko-chemiczne cechy organizmu zwierzęcego. Krew i limfa. Krążenie krwi i limfy. Oddechanie, trawienie, wchłanianie i przyswajanie pokarmów. Wydaliny. Wzajemna zależność organów. Przemiana materji i energji. Mięśnie. Układ nerwowy, obwodowy i centralny. Zmysły. Ćwiczenia zgłoszone.

  559. Entomologja lasowa, Prof. Inż. Aleksander Kozikowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr. i 2 godz. ćwicz, w let. półr. na II r. oraz 2 godz. ćwiczeń w półr. zim. na IV. r. dla Od. las.
  Ogólne wiadomości o zwierzętach członkonogich. Szkodniki z pośród skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów. Ogólne i szczegółowe wiadomości zoologiczne, biologiczne, z techniki zapobiegania szkodom i zwalczania szkodników. Ćwiczenia: Anatomja chrząszcza. Demonstracje i rozpoznawanie szkodników przy pomocy klucza, demonstracje okazów żerowania. Na wycieczkach, w soboty w półr. let., zbieranie materjałów i demonstrowanie sposobów zwalczania szkodników.

  560. Ochrona lasu, Prof. Inż. Aleksander Kozikowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 1 godz. wykł. w półr. let. oraz wycieczki w lecie dla Od. las.
  Ochrona lasu przeciw szkodliwym wpływom natury nieorganicznej. Skrajności temperatury. Klęski żywiołowe. Ochrona lasu przeciw szkodliwym wpływom natury organicznej. Szkody ze strony człowieka bezpośrednie i pośrednie. Nadużycia. Szkody ze strony zwierząt i ptaków.

  561. Seminarjum z ochrony lasu i entomologji lasowej, Prof. Inż. Aleksander Kozikowski.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. las.

  562. Zasady medycyny weterynaryjnej 1), wykłada Dr. Stanisław Mglej.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.
  Ważniejsze działy z patologji ogólnej. Zarys patologji szczegółowej, z uwzględnieniem chorób zaraźliwych. Ćwiczenia w rozpoznawaniu chorób na materjale żywym i martwym.

  563. Hodowla zwierząt użytkowych, Prof. Inż. Karol Różycki.
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr. i 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. roln.

  564. Żywienie zwierząt użytkowych, Zast. prof. Prof. Inż. Karol Różycki.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. ćwicz. w półr. let. dla Od. roln.
  Potrzeby pokarmowe. Wartość pokarmów. Zbiór, przechowanie i przygotowywanie oraz charakterystyka pasz. Żywienie poszczególnych gatunków zwierząt


  1) Wykładane co 2 lata. W r. ak. 1933/34 nie odbędzie się.


  565. Nauka o koniu, wykłada Dr. Inż. Władysław Herman.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  566. Wybrane działy żywienia zwierząt użytkowych, Zast pfof. Prof. Inż. Karol Różycki.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  567. Seminarjum hodowlane, Prof. Inż. Karol Różycki.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. roln.

  568. Wybrane działy hodowli zwierząt, Prof. Inż. Karol Różycki.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.

  569. Hodowla drobiu, wykłada Dr. Inż. Władysław Herman.
  Tyg. 1 godz. w półr. let.

  570. Rybactwo, wykłada Inż. Emil Wollman1).
  Tyg. 1 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. roln. obow., dla Od. las. polec.


  1) W roku ak. 1933/34 nie odbędzie się. Wykładane co dwa lata.


  571. Gospodarstwo łowieckie, wykłada Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. oraz 1 godz. wykł. w półr. let. dla Od. las.
  Historyczny rozwój łowiectwa. Ekonomiczne i społeczne znaczenie. Broń myśliwska. Amunicja. Przybory i narzędzia pomocnicze. Psy myśliwskie. Myśliwy. Zwierzyna łowna, ptaki, drapieżcę ssące i skrzydlate, ich sposób życia. Hodowla i ochrona, sposoby łowienia i polowania, tępienie drapieżców.

  572. Witaminy w żywieniu zwierząt, wykłada Doc. Dr. Henryk Malarski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  573. Maszynoznawstwo leśne, wykłada Inż. Tadeusz Orlicz.
  Tyg- 1 godz. wykł. w obu półr. dla Od. las. Nauka o maszynach do przeróbki drewna.

  574. Maszyny i narzędzia rolnicze, wykłada Inż. Czesław Kanafojski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. wykł. w półr. let. i 3 godz. ćwicz, w półr. let. dla II r. i 3 godz. ćwicz, w półr. zim. dla III r. na Od. roln. Działanie i regulacja pługów konnych, parowych i traktorowych. Moto-frezy. Działanie i budowa drapaczy i wałów. Siewniki. Opielacze. Kartoflarki. Działanie i budowa maszyn żniwnych. Kopaczki do ziemniaków. Działanie i budowa młocarń. Kieraty. Działanie i budowa maszyn do czyszczenia nasion. Maszyny do przygotowywania pak i karmów. Urządzenia do mechanicznego dojenia. Ćwiczenia: Dynamografja, próby przy kopaniu ziemniaków, młocka ręczna, kieratowa i parowa, czyszczenie ziarna do siewu itp. Ćwicz, monterskie w warsztacie. Próby polowe z narzędziami do uprawy roli. Obsługa siewników itp.

  575. Ekonomika rolnicza, Prof. Dr. Inż. Henryk Gurski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  576. Budownictwo wiejskie i leśne, wykłada Inż. Kazimierz Bartoszewicz.
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim. dla obu Od.
  Materjały. Konstrukcje budowlane. Kosztorysy i prowadzenie budowy. Zabudowania gospodarskie i przemysłowo-rolnicze.

  577. Fizjografja ziem polskich, wykłada Dr. Adam Dudziński.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od.
  Położenie geograficzne Polski w Europie. Granice Polski. Rzeźba Polski i jej historja. Rozczłonkowanie. Opis fizjograficzny poszczególnych krain Polski ze szczególnem uwzględnieniem związków, zachodzących między fizjografja a produkcją rolną i rozmieszczeniem lasów. Klimat Polski: temperatura, opad atmosferyczny. Kompensacyjny wpływ rozmieszczenia opadów i gleb na zbiory rolne.

  578. Inżynierja lasowa, Prof. Inż. Stanisław Hubicki.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 4 godz. wykł. w pórł. let. oraz 4 godz. ćwicz, w obu półr. dla Od. las.
  Roboty ziemne, fundamenty, budowa dróg, kolejek leśnych, ryz, kolejek linowych, mosty drewniane i kamienne, przygotowanie dróg wodnych do spławu, budowa klauz i urządzeń chwytnych, pomiary wodne, wyzyskanie sił wodnych, regulacje rzek, meljoracje gruntów, (osuszanie i nawodnianie), stawy rybne, ogólne zasady budowy wodociągów, kanalizacji miast, kanałów spławnych i koleji żelaznych.

  579. Seminarjum z inżynierji lasowej, Prof. Inż. Stanisław Hubicki.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. las.

  580. Zabudowania górskich potoków, Prof. Inż. Stanisław Hubicki.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. las. i Wydz. Inż. oraz 2 godz. rys. w półr. let. dla Od. las.
  Podział i charakterystyka potoków. Wpływ lasów na Odpływ wód. Pochodzenie rumowiska. Obliczenia hydrotechniczne. Materjały budowlane. Systemy zabudowań górskich potoków.

  581. Meljoracje rolne, (Część I.), wykłada Inż. Włodzimierz Roniewicz


  1) W roku ak. 1933/34 nie odbędzie się. Wykładane co dwa lata. *1).
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od. i 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.
  Wstępne wiadomości z hydrotechniki. Znaczenie meljoracji pod względem rolniczym i gospodarczym. Stosunek wody oraz powietrza do gruntu. Powody zabagnienia. Zasady osuszania. Odpływ naturalny i sztuczny. Osuszenie rowami otwartemi. Drenowanie gruntu. Koszty osuszania. Kultura torfów. Nawodnienie gruntów. Nawodnienie zwilżające i osuszające. Rozmaite metody nawodnienia.

  582. Miernictwo, wykłada Prof. Inż. Władysław Wojtan*2).
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  583. Ćwiczenia z miernictwa I. i IL A., prowadzi Prof. Inż. Władysław Wojtan.
  Tyg. 4 godz. w obu półr. dla Od. las.*1)

  584. Socjologja lasu, wykłada Prof. Dr. Szymon Wierdak.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. oraz 2 godz. ćwicz, w półr. let. dla Od. las.
  Zasadnicze problemy badań fitosocjologicznych.r Struktura, rozwój i systematyka zbiorowisk roślinnych. Ćwiczenia w wykazywaniu zdjęć fitosocjologicznych w poszczególnych typach lasów w okolicy Lwowa.

  585. Historja rolnictwa, Zast. prof. Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.
  Zarys historji rolnictwa wogóle, ze szczególnem uwzględnieniem historji rolnictwa w Polsce.

  586. Administracja rolnicza, Zast. prof. Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let. dla Od. roln.


  *) Wykładane co drugi rok.
  1) W roku ak. 1933/34 nie będzie wykładane.
  2) W roku ak. 1933/34 będzie wykładane.


  Istota i cel nauki. Środki i gałęzie zarządu gospodarskiego. Ziemia i budynki, meljoracje, inwentarz martwy i żywy, przemysł rolny. Zapasy i t. zw. kapitał obrotowy. Praca ludzi i sposoby wynagradzania.

  587. Organizacja gospodarstw wiejskich, wykłada Dr. Inż. Henryk Romanowski.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. ćwicz, w obu półr. dla Od. roln.
  Ogólne zasady. Ustosunkowanie czynników produkcji. Dotychczasowa organizacja, urządzenia i siły robocze jako punkt wyjścia do reorganizacji gospodarstwa. Współdziałanie rodzajów kultur z uwagi na rozkład prac, wyzyskanie gruntów oraz nawożenia. Celowe formy zarządu. Wpływ cen na formy zarządu i użytkowanie gruntów. Wpływ warunków naturalnych. Oddziaływanie ogólnego rozwoju technicznego. Systemy gospodarcze i systemy rolne. Zadania administratora. Administracja własna, administracja poręczająca, dzierżawna. Nauka o dochodzie czystym.

  588. Nauka rachunkowości, kalkulacji i szacowania, Zast. prof. Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. ćwicz, w obu półr. dla Od. roln.
  Istota i pojęcie rachunkowości rolniczej. System rachunkowości pojedynczej i podwójnej. Pojęcie, charakterystyka i treść ksiąg rachunkowości pojedynczej i podwójnej. Księgi kalkulacyjne. Znaczenie statystyki prywatnej gospodarstw. Ćwiczenia: prowadzenie i referowanie raportów dziennych, tygodniowych oraz prowadzenie ksiąg gospodarskich na tle zbieranego przez dyżurujących materjału rachunkowego z folwarku dublańskiego.

  589. Seminarjum ekonomiki rolniczej, Zast. prof. Prof. Dr. Inż. Janusz Henryk Gurski.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. dla Od. roln.

  590. Ustrój gospodarstw włościańskich, wykłada Dr. Inż. Henryk Romanowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr. dla Od. roln.

  591. Wycieczki przyrodnicze.
  W soboty, głównie w półr. let., dla obu Od.

  592. Wycieczki rolniczo-hodowlane.
  W soboty, w półr. let. dla Od. roln.1

  593. Spółdzielczość rolnicza, wykłada Dr. Inż. Henryk Romanowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.
  Asocjacja w życiu cywilizacyjnem, prądy koncentracji i nowoczesny ruch asocjacji, kapitalizm i jego oddziaływanie na rolnictwo, dobrowolne zrzeszenia i korporacje rolnicze; rozwój towarzystw rolniczych w Polsce, konsolidacja towarzystw rolniczych. Korporacje — związki przymusowe— izby rolnicze. Ustawodawstwo o izbach rolniczych. Asocjacje gospodarcze. Spółdzielczość, zarys ogólny, potrzeby i znaczenie spółdzielczości w rolnictwie; początki ruchu spółdzielczego, istotne zasady ruchu, definicje, klasyfikacje i ideologje. Spółdzielczość spożywców, producentów, spółdzielczość kredytowa. Spółdzielnie mleczarskie, jajczarskie, rzeźnie. Pogląd na rozwój ruchu spółdzielczego w rolnictwie. Ustawodawstwo o spółdzielniach.

  594. Handel drewnem, wykłada Dr. Inż. Franciszek Krzysik.
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. wykł. w półr. let. dla Od. las.
  Stosunki handlowe Polski w obrocie wewnętrznym i zagranicznym; zwyczaje handlowe w handlu wewnętrznym i eksportowym; nazwy handlowe drewna; sposoby sprzedaży; umowy handlowe, instytucje handlowe.

  595. Administracja lasu z księgowością, wykłada Zast. prof. Inż. Witold Roszkowski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr. dla Od. las.
  Zasady ogólne. Organy administracyjne, ich wyszkolenie, zadania i zakres działania w poszczególnych systemach administr. Rodzaje i organizacja sił roboczych. Ubezpieczenia społeczne. Rodzaje i cele księgowości. Księgowość gospodarcza. Prowadzenie zapisków i ksiąg, dotyczących obrotów pieniędzy i materjałów.

  596. Geografja ekonomiczno-rolnicza, wykłada Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roki.

  597. Teoretyczne podstawy nauki ekonomji społecznej i historja poglądów ekonomicznych, Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od.
  a) Potrzeby ludzkie a cywilizacja. Produkcja i konsumcja. Człowiek i przyroda. Obrót, dobra gospodarcze, wartość, pieniądz, kapitał, teorje procentu, zysku, płacy, renty gruntowej, teorje przesileń, teorje ludnościowe. b) merkantyliści, fizjokraci, Smith, Ricardo, Malthus, List, Carey, szkoła wartości krańcowej i neoliberalna, socjalistyczna, historyczno-etyczna i solidarystyczna.

  598. Zasady nauki ekonomji społecznej z zarysem skarbo-wości, Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 4 godz. wykł. w pół. let. dla obu Od.
  Fizjokraci i merkantyliści — szkoła liberalna, socjalistyczna, historyczno - etyczna i solidarystyczna — prawa ekonomiczne — praca i jej organizacja — ochrona pracy — kapitał i kapitalizm — rzemiosło, przemysł domowy, przemysł wielki — przemysły kluczowe — cutting i dumping — kartele, trusty, syndykaty i koncerny — drożyzna — pieniądz państwowy kruszcowy i papierowy — inflacja i deflacja — obrót i wolna konkurencja — traktaty handlowe i klauzula największego uprzywilejowania — premje eksportowe — weksle, czeki, dewizy, akcje, renty, konsole, obligacje, listy zastawne, banknoty — kredyt, banki hipoteczne, kasy oszczędności, Pocztowa Kasa Oszczędności, Państwowy Bank Rolny, Bank Gospodarstwa Krajowego — banki spekulacyjne, banki biletowe, Bank Polski — bilans handlowy i płatniczy — giełda pieniężna i towarowa — spółdzielczość — koleje i drogi wodne — ubezpieczenia życiowe, od ognia, gradobicia i pomoru bydła — procent, zysk przedsiębiorczy, płaca robotnicza : w naturaljach, akordowa, z premją, w formie udziału w zysku; ruchoma skala płac; prawo strejku; lockout; izby rozjemcze; minimum płacy; rady fabryczne — renta gruntowa dyferencyjna i monopolowa — pomysły unarodowienia ziemi Milla, George'a, Flürscheima i innych — przesilenia gospodarcze — opieka nad ubogimi — kwestja mieszkaniowa — walka z alkoholizmem — opieka nad wy-chodźtwem. Ubezpieczenia społeczne: kasy chorych — ubezp. w razie nieszczęśliwych wypadków, na starość, na wypadek niezdolności do pracy, wdowieństwa i sieroctwa oraz bezrobocia. Zarys skarbowości: budżet państwowy: podatki, monopole, przedsiębiorstwa państwowe, opłaty i cła, długi skarbowe, wydatki.

  599. Seminarjum ekonomiczne, Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 2 godz. w obu półr. za zgłoszeniem u profesora.

  600. Polityka i ustawodawstwo agrarne i lasowe, Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla obu Od.
  Prawo Malthusa. Prawo zmniejszającego się dochodu z ziemi. Ustrój agrarny wieków średnich i nowoczesnych, wielka i mała własność, odrębne prawo spadkowe dla ziemi, systemy dzierżawne, podzielność, majoraty, włości rentowe, zagrody włościańskie, osady rodzinne, obdłużenie własności ziemskiej, kredyt hipoteczny, meljoracyjny, obrotowy; banki udzielające kredytu rolnikom. Idea reprezentacji zawodowej. Spółki rolnicze. Szkolnictwo rolnicze i pola doświadczalne, elewatory, standaryzacja płodów rolnych. Ubezpieczenie od ognia, pomoru bydła i gradu. Traktaty handlowe i cła agrarne. Służba rolna. Pomysły socjalizmu agrarnego.

  601. Specjalne nauki prawnicze dla leśników i rolników, wykłada Dr. Wiktor Hamerski.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 1 godz. wykł. w półr. let. dla obu Od.

  602. Ustawodawstwo lasowe, wykłada Dr. Wiktor Hamerski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let. dla Od. las.

  603. Kwestja socjalna, Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr. dla obu Od. Także dla innych Wydziałów.
  Dzieje kwestji socjalnej w starożytności, wiekach średnich i nowszych. Stanowisko szkoły liberalnej i socjalistycznej — stanowisko szkół: historyczno - etycznej i soli-darystycznej — urzeczywistnienie kolektywizmu w Rosji sowieckiej — idea sprawiedliwości społecznej.

  604. Ćwiczenia w oznaczaniu runa leśnego, prowadzi Prof. Dr. Szymon Wierdak.
  Tyg. 2 godz. w półr. let. dla Od. las.
  Oznaczanie runa leśnego najważniejszych typów leśnych.

  605. Pszczelnictwo, wykłada Prof. Inż. Aleksander Kozikowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. i 1 godz. ćwicz, w półr. let. dla obu Od.
  Wybrane, co roku zmieniające się działy anatomji, bio-logji i hodowli pszczół. Praktyczne prace w pasiece, wycieczki do większych pasiek, miodosytni.

  606. Historja naturalna i kulturalna zwierząt domowych, wykłada Prof. Dr. Karol Malsburg.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. dla Od. roln.

  607. Polskie prawo agrarne, wykłada Prof. Dr. Leopold Caro.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.
  Władze, izby rolnicze, formy własności ziemskiej, ograniczenia w obrocie, służebności gruntowe, scalanie gruntów, reforma rolna, osadnictwo wojskowe, policja polna, przepisy dotyczące ochrony roślin przed chorobami, chwastami, szkodnikami, przepisy dotyczące hodowli zwierząt, policja weterynaryjna, prawo łowieckie, rybołóstwo, prawo wodne, meljoracje rolne, prawo drogowe, prawo lasowe, ustawodawstwo socjalne, ochrona drobnych dzierżawców, zatargi zbiorowe w rolnictwie, mieszkania zwolnionych robotników rolnych, bezpieczeństwo i higjena pracy.

  Przedmioty z innych Wydziałów:
 • Chemja rolnicza A., patrz Wydz. Inż. L 19.
 • Zarys rolnictwa wraz z uprawą łąk i torfów, patrz Wydz. Inż. L. 22.
 • Nauka o terenie i rysunki sytuacyjne I., patrz Wydz. Inż. L. 23.
 • Miernictwo I.1) patrz Wydz. Inż. L. 25.
 • Miernictwo II. A.1), patrz Wydz. Inż. L. 26.
 • Rachunek wyrównawczy I., patrz Wydz. Inż. L. 32.
 • Prawo handlowe i wekslowe, patrz Wydz. Inż. L. 82.
 • Księgowość i bilanse, patrz Wydz. Mech. L. 317.
 • Higjena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, patrz Wydz. Mech. L. 318.
 • Maszynoznawstwo ogólne, patrz Wydz. Chem. L. 446.


  1) Miernictwo I. i II. A. tworzą całość; egzamin składa się po wysłuchaniu całości


  5. Program studjów i warunki przejścia na wyższe półrocza oraz egzaminy na Wydziale Rolniczo-lasowym, Oddziale rolniczym.

  Okres studjów jest czteroletni; trzy pierwsze półrocza odbywa się we Lwowie, następne w Dublanach. Każdy student obowiązany jest wysłuchać wykładów przedmiotów obowiązkowych, odbyć obowiązkowe ćwiczenia oraz wykonać przynajmniej jedną pracę seminarjalną z nauk fachowych. Prócz przedmiotów obowiązkowych winien student w czasie studjów wysłuchać wykładów conajmniej trzech przedmiotów poleconych. Studenci składają: a) egzamin ogólny, b) egzamin dyplomowy. W skład egzaminu ogólnego wchodzą następujące przedmioty: 1. Petrografja z geologją, 2. Fizyka z fizyką koloidów, 3. Botanika ogólna, 4. Zoologja z biologją ogólną, 5. Chemja nieorganiczna, 6. Chemja organiczna, 7. Fizjologja roślin, 8. Ana-tomja zwierząt domowych, 9. Fizjologja zwierząt ssących z chemją fizjologiczną, 10. Ekonomja społeczna, 11. Matematyka.

  W skład egzaminu dyplomowego wchodzą dwie z następujących grup :
  I. a) Rolnictwo, b) Hodowla roślin;
  II. a) Chemja rolnicza, b) Gleboznawstwo;
  III. a) Hodowla zwierząt, b) Żywienie zwierząt;
  IV. a) Administracja i rachunkowość rolnicza, b) Polityka i ustawodawstwo agrarne i lasowe.

  Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego winien student: 1. uzyskać absolutorjum, 2. przedstawić pracę dyplo-1 mową na temat jednej z grup, wchodzących w skład przedmiotów egzaminu dyplomowego.

  Celem uzyskania absolutorjum winien student wykazać się:

  1. potwierdzeniem uczęszczania na przedmioty obowiązkowe,
  2. potwierdzeniem odbycia ćwiczeń obowiązkowych,
  3. potwierdzeniem uczęszczania na seminarja obowiązkowe,
  4. potwierdzeniem uczęszczania na wykłady, ćwiczenia i seminarja tych przedmiotów poleconych, na które się zapisał,
  5. przynajmniej jedną pracą seminarjalną z jednego przedmiotu grupy fachowej I., II., III. lub IV.,
  6. egzaminem ogólnym z wynikiem przynajmniej dostatecznym,
  7. egzaminami kursowemi z postępem przynajmniej dostatecznym z następujących przedmiotów:
   1. Chemji rolniczej,
   2. Gleboznawstwa,
   3. Maszynoznawstwa rolniczego,
   4. Technologji rolniczej wraz z mleczarstwem,
   5. Uprawy roślin.
   6. Hodowli roślin,
   7. Hodowli zwierząt,
   8. Żywienia zwierząt,
   9. Administracji i rachunkowości rolniczej
   10. Polityki i ustawodawstwa agrarnego i lasowego,
  8. postępem przynajmniej dostatecznym z ćwiczeń:
   1. z Matematyki,
   2. z Fizyki,
   3. z Chemji ogólnej nieorganicznej, dwa półrocza,
   4. z Botaniki,
   5. z Zoologji,
   6. z Entomologji,
   7. z Anatomji,
   8. z Gleboznawstwa,
   9. z Chemji rolniczej,
   10. z Maszynoznawstwa rolniczego,
   11. z Rolnictwa,
   12. z Fizjologji zwierząt ssących wraz z chemja fizjologiczną,
   13. z Żywienia zwierząt,
   14. z Administracji i rachunkowości rolniczej,
   15. z Petrografji z geologją,
   16. z Technologji rolniczej,
   17. z Hodowli I,
   18. z Hodowli II,
   19. z Organizacji gospodarstw wiejskich,
   20. z Weterynarji,
   21. z Ochrony roślin,
   22. z Mleczarstwa,
   23. z Meljoracyj rolniczych.

  Egzamin ogólny może być złożony egzaminami kursowemi. Do przejścia na wyższy rok względnie półrocze studjów wymagane jest wykazanie się potwierdzeniem uczęszczania na te wykłady i ćwiczenia, na które student zapisał się oraz wykazanie się postępem conajmniej dostatecznym z ćwiczeń (z Chemji po obu półroczach).

  Do egzaminu dyplomowego może student przystąpić najwcześniej po dwóch półroczach po złożeniu egzaminu ogólnego. Program studjów i warunki przejścia na wyższe półrocza oraz egzaminy na Wydziale Rolniczo-lasowym, Oddziale lasowym.

  Studja odbywają się przez cztery lata we Lwowie. Każdy student obowiązany jest wysłuchać wykładów przedmiotów obowiązkowych, odbyć ćwiczenia obowiązkowe oraz wykonać przynajmniej jedną pracę seminarjalną z nauk fachowych.

  Studenci składają:

  1. egzamin ogólny,
  2. egzamin dyplomowy.

   W skład egzaminu ogólnego wchodzą następujące przedmioty:

   1. Geometrja wykreślna,
   2. Petrografja z geologją,
   3. Matematyka,
   4. Fizyka z fizyką koloidów,
   5. Chemja nieorganiczna,
   6. Chemja organiczna,
   7. Botanika ogólna,
   8. Zoologja,
   9. Meteorologja z klimatologją,
   10. Fizjologja roślin,
   11. Miernictwo,
   12. Rachunek wyrównawczy,
   13. Nauka o terenie,
   14. Gleboznawstwo.

  W skład egzaminu dyplomowego wchodzą dwie z następujących grup:

 • I.
  1. Hodowla lasu,
  2. otanika lasowa,
  3. Nauka o siedlisku,
 • II.
  1. Ochrona lasu,
  2. Entomologja lasowa;
 • III.
  1. Użytkowanie lasu,
  2. Mechaniczna technologja drewna;
  3. Handel drewnem;
 • IV.
  1. Urządzenie gospodarstwa lasowego,
  2. omiar drzew i drzewostanów,
  3. Ocenienie lasu;
 • V.
  1. Inżynierja lasowa,
  2. Zabudowania górskich potoków.

  Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego winien student:

  1. uzyskać absolutorjum,
  2. przedstawić pracę dyplomową na temat jednej z grup, wchodzących w skład przedmiotów egzaminu dyplomowego.

   Celem uzyskania absolutorjum winien student wykazać się:

   1. potwierdzeniem uczęszczania na przedmioty obowiązkowe,
   2. potwierdzeniem odbycia ćwiczeń obowiązkowych,
   3. potwierdzeniem uczęszczania na seminarja obowiązkowe
   4. uczęszczania na wykłady, ćwiczenia i seminarja tych przedmiotów poleconych, na które się zapisał,
   5. przynajmniej jedną pracą seminarjalną z jednego przedmiotu grupy fachowej, I, II, III, IV lub V,
   6. egzaminem ogólnym z wynikiem przynajmniej dostatecznym,
   7. egzaminami kursowemi z postępem przynajmniej dostatecznym z następujących przedmiotów:
    1. Ekonomji społecznej,
    2. polityki i ustawodawstwa agrarnego i lasowego,
    3. Botaniki lasowej,
    4. Rozsiedlenia drzew i lasów,
    5. Chorób drzew,
    6. Socjologji lasu,
    7. Hodowli lasu,
    8. Nauki o siedlisku,
    9. Ochrony lasu,
    10. Entomologji lasowej,
    11. Urządzenia gospodarstwa lasowego, 1) Pomiaru drzew i drzewostanów, 1) Ocenienia lasu i statystyki lasowej,
    12. Użytkowania lasu,
    13. Technologji mechanicznej drewna,
    14. Handlu drewnem,
    15. Inżynierji lasowej,
    16. Zabudowania górskich potoków,
    17. Administracji lasu z księgowością,
   8. postępem przynajmniej dostatecznym z ćwiczeń z:
    1. Matematyki,
    2. Geometrji wykreślnej,
    3. Fizyki,
    4. Chemji ogólnej nieorganicznej,
    5. Petrografji z geologją,
    6. Botaniki ogólnej,
    7. Zoologji,
    8. Rysunków sytuacyjnych,
    9. Terenowego badania gleb,
    10. Botaniki lasowej,
    11. Chorób drzew,
    12. Oznaczania runa leśnego, tj Socjologji lasu,
    13. Entomologji lasowej,
    14. Miernictwa I. i II. A,
    15. Rachunku wyrównawczego,
    16. Pomiaru drzew i drzewostanów,
    17. Budownictwa wiejskiego i leśnego,
    18. Hodowli lasu,
    19. Urządzenia gospodarstwa lasowego,
    20. Użytkowania lasu,
    21. Technologji mechanicznej drewna,
    22. Inżynierji lasowej,
    23. Zabudowania górskich potoków,
    24. 15-dniowych ćwiczeń polowych z urządzenia gospodarstwa lasowego.
   Egzamin ogólny może być złożony egzaminami kursowemi., Do przejścia na wyższy rok względnie półrocze studjów wymagane jest wykazanie się potwierdzeniem uczęszczania na te wykłady i ćwiczenia, na które student zapisał się oraz wykazanie się postępem conajmniej dostatecznym z ćwiczeń. Do egzaminu dyplomowego może student przystąpić najwcześniej po dwóch półroczach po złożeniu egzaminu ogólnego.


   CDN...


 • Data modyfikacji strony: 2008-05-18


  Powrót
  Licznik