SPIS RZECZY:

 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
  • Spis katedr
  • Skład osobowy
  • Skład Komisji egzaminu dyplomowego
  • Spis wykładów
  • Program studjów
  • Plan nauk
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
 • Program Wydziału Ogólnego:
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  IV. Program Wydziału Chemicznego.
  1. Spis katedr.
  2. Skład osobowy.
  3. Skład komisji egzaminu dyplomowego.
  4. Spis wykładów.
  5. Program studjów.
  6. Plan nauk na rok akademicki 1933/34.


  1. Spis katedr Wydziału Chemicznego.

  Liczby odpowiadają liczbom porządkowym tych przedmiotów, objętych spisami wykładów, które należą do poszczególnych katedr. Skróty oznaczają: kat. zw. = katedra zwyczajna, kat. nd. = katedra nadzwyczajna, prof. zw. = profesor zwyczajny, prof. n. = prof. nadzwyczajny, zast. prof. = zastępca profesora, adj. = adjunkt, konstr. = konstruktor, star. asyst. = starszy asystent, adr. = adres katedry, tel. = telefon katedry.

 • Kat. Chemji Nieorganicznej — Prof. n. Dr. Wiktor Jakób — L. 410, 414 i 440 h; kat. nd., 1 adj., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, Lab. Chem., tel.: 67-70.

 • Kat. Chemji Organicznej — Prof. zw. Dr. Inż. Edward Sucharda — L. 411, 416 i 440 a, i; kat. zw., 1 adj., 3 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 11-90.

 • Kat. Chemji Fizycznej — Zast. prof. Prof. n. Dr. Wiktor Jakób. — L. 407, 408, 409 i 440 k; kat. nd., 2 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel. 79-57.

 • II. Kat. Fizyki — Prof. zw. Dr. Czesław Reczyński — L. 403, 404 i 405; kat. zw., 1 adj., 2 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, tel.: 57, 29-93, 32-34.

 • Kat. Mineralogji i Petrografji — zast. prow. Prof. zw. Uniw. J. K. Dr. Juljan Tokarski - L. 14, 15, 418, 419, 420 i 440 /; kat. zw., 2 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel.: 79-58.

 • Kat. Botaniki i Towaroznawstwa — zast. prow. Prof. n. Dr. Dezydery Szymkiewicz - L. 421, 422, 423, 424, 441 i 442; kat. nd., 1 star. asyst.; adr.: j. w., tel.: 79-57.

 • Kat. Technologji Chemicznej I. i Elektrochemji — Prof. n. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński — L. 428, 432, 440 b, e, g; kat. nd., 2 star. asyst; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, tel.: 4-51.

 • Kat. Technologji Chemicznej II. i Mikrobiologii — Prof. zw. Dr. Inż. Adolf Joszt — L. 425, 426, 433, 440 c, j; kat. zw., 1 adj., 2 star. asyst.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, Lab. Chem., tel.: 48-32.

 • Kat. Technologii Chemicznej III. — Prof. zw. Dr. Inż. Wacław Leśniański — L. 434, 439 i 440 a, d; kat. z w., 1 adj., 1 star. asyst.; adr.: j. w., tel. 41-22.

 • Kat. Technologji Nafty i Gazów ziem. — Prof. zw. Dr. Stanisław Pilat - L. 277, 278, 435 436 i 440/; kat. zw., 1 star. asyst.; adr.: Ul. Ujejskiego L. 1, tel. 48-51.

  2. Skład osobowy Wydziału Chemicznego.

  a) Rada Wydziału:
  Dziekan:
  Prodziekan: Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński.

  Członkowie Profesorowie:

  Dr. Wiktor Jakób, Dr. Inż. Adolf Joszt, Dr. Inż. Wacław Leśniański, Dr. Stanisław Pilat, Dr. Czesław Reczyński, Dr. Inż. Edward Sucharda, Dr. Dezydery Szymkiewicz.
  Docent: Dr. Inż. Edwin Płażek.

  b) Wykładający:

 • Witold Aulich, inżynier, doktor nauk techn., konstruktor P. L., wykłada zasady mechaniki ogóln. i techn., kreślenie techniczne i elementy maszyn, maszynoznawstwo ogólne i maszynoznawstwo specjalne dla chemików oraz pomiary maszyn i prowadzi rysunki techniczne. (Ul. Dunin-Borkowskich L. 2).
 • Donat Längauer, inżynier, doktor nauk techn., starszy asystent P. L., wykłada technologję chemiczną przemysłu solnego.
 • Emil Piwoński, inżynier, zast. dyrektora Zakładu Gazowego Miejskiego, wykłada technologję paliwa i wody oraz prowadzi ćwiczenia z analizy gazowej. (Ul. Gazowa).
 • Zygmunt Przyrembel, inżynier, doktor nauk technicznych, redaktor „Gazety Cukrowniczej", wykłada historję przemysłu w Polsce. (Warszawa, ul. Foksal L. 13).
 • Włodzimierz Trzebiatowski, inżynier, doktor nauk techn., starszy asystent P.L., wykłada obliczenia chemiczne.

  c) Adjunkci:

 • Kat. Chemji Nieorgan.: I.1) Inż. Włodzimierz Baczyński.
 • Kat. Technologji Chem. II. i Mikrobiologii: 1. Dr. Inż. Stanisław Moliński.
 • Kat. Technologii Chem. III.: 1. Dr. Inż. Rudolf Joszt.

  d) Asystenci starsi:

 • Kat. Chemji Nieorg.: 1. Dr. Inż. Włodzim. Trzebiatowski. 2. p. o. Inż. Cyryl Michalewicz.2) p. o. Inż. Eugenjusz Szmidtgal.
 • Kat. Chemji Organ. : 1. Inż. Tadeusz Niewiadomski. 2. p. o. Inż. Zofja Skrowaczewska.
 • Kat. Chemji Fizycznej: 1. Inż. Bogusława Jeżowska.
 • II. Kat. Fizyki: 1. Inż. Marjan Łańcucki. 2. Dr. Jan Nikliborc.
 • Kat. Mineralogji i Petrogr.: 1. Dr. Marjan Kamieński. 2. Dr. Włodzimierz Wawryk.
 • Kat. Botaniki i Towarozn.: 1. Mr. Jeremi Józef Iwanicki.
 • Kat. Technologji Chem. I. i Elektrochemji: 1. Dr. Inż. Donat Langauer. 2. Inż. Roman Szczerba. p. o. Inż. Tadeusz Piechowicz.
 • Kat. Technologji Chem. II. i Mikrobiologii: 1. Inż. Zygmunt Juściński. 2. Inż. Antoni Kaczyński. p. o. Mr. Władysław Kozłowski.
 • Kat. Technologji Chem. III.: 1. p. o. Dr. Inż. Franciszek Fabrowicz. p. o. Inż. Helena Wanda Turska.
 • Kat. Technologji Nafty i Gazów z.: 1. Inż. Jarosław Sereda.


  1) Liczby arabskie oznaczają systemizowane posady adjunktów i starszych asystentów.
  2) p. o. oznacza: pełniący obowiązki.


  e) Asystenci młodsi:

 • Kat. Chemji Organ.: Czesława Troszkiewiczówna 1). Tadeusz Mazoński.
 • II. Kat. Fizyki: Władysław Kavka. Eugenjusz Matnia. Jan Barzyński. Stefan Gieszczykiewicz.
 • Kat. Mineralogji i Petrografji: Stefan Biskupski.
 • Kat. Technologji Chem. I. i Elektr.: Antoni Kusik. Wojciech Zbigniew Stanisz.
 • Doc. Technol. Przemysłu Solnego: Józef Hommé.
 • Doc. Maszynoznawstwa i Rysunków techn.: Leon Mercik.

  f) Zastępcy asystentów:

 • Kat. Chemji Organicznej: Henryk Kuczyński. Bogusław Cudo.


  3. Skład Komisji egzaminu dyplomowego na Wydziale Chemicznym.

 • Prezes: Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański.
 • I. Zast. prezesa: Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda.
 • II. Zast. prezesa: Prof. Dr. Stanisław Pilat.

  Członkowie:

 • Wiktor Jakób.
 • Inż. Adolf Joszt
 • Inż. Tadeusz Kuczyński.


  4. Spis wykładów Wydziału Chemicznego.

  Dla przedmiotów, należących do Wydz. Chem., przeznaczono liczby od 401 do 500 wł. — Przedmioty innych Wydziałów podano na końcu spisu.

  Przedmioty Wydziału Chemicznego:

  401. Elementy matematyki wyższej, wykłada Doc. Dr. Adam Maksymowicz.
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w obu półr. Na etacie star. asyst.
  Geometrja analityczna płaska i przestrzenna (elementy). Interpolacja. Zasadnicze pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego oraz najprostsze zastosowania geometryczne (kwadratura, kubatura itp.). Całkowanie najprostszych typów równań różniczkowych zwyczajnych.

  402. Zasady mechaniki ogólnej i technicznej, wykłada Dr. Inż. Witold Aulich. Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. zim.
  Podstawowe pojęcia dynamiki. Układy jednostek. Wielkości wektorjalne i skalarowe. Pojęcie punktu materjalnego i ciała sztywnego. Siła i jej moment. Układy sił w równowadze. Środek masy. Zasadnicze wiadomości z teorji wytrzymałości materjałów. Tarcie. Maszyny proste. Kinematyka punktu. Ruch względny. Ruch środka masy. Moment bezwładności. Moment ilości ruchu. Praca. Energja kinetyczna. Uderzenie. Ruch harmoniczny i wahadło. Zasady hydrostatyki i hydrauliki technicznej.

  403. Fizyka B., Prof. Dr. Czesław Reczyński.
  Tyg. 5 godz. wykł. w obu półr.
  O mierzeniu i jednostkach. O ruchu, sile i energji. Teorja ciepła. Optyka i akustyka. Elektryczność i magnetyzm.

  404. Ćwiczenia wstępne w laboratorjum fizycznem, Prof. Dr. Czesław Reczyński
  Tyg. 2 godz. w półr. zim.

  405. Ćwiczenia w laboratorjum fizycznem1), Prof. Dr. Czesław Reczyński.
  Tyg. 3 godz. w półr. let. (I. część) i 3 godz. w półr. zim. (II. część).

  406. Obliczenia chemiczne, wykłada Dr. Inż. Włodzimierz Trzebiatowski.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. let.
  Rachunkowe ujęcie procesów chemicznych. Stechiometrja. Nomografja.

  407. Wstęp do chemji fizycznej, Zast. prof. Prof. Dr. Wiktor Jakób
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let.

  408. Chemja fizyczna (wraz z elektrochemją), Zast. prof. Prof. Dr. Wiktor Jakób.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim. i 3 godz. wykł. w półr. let.
  Termodynamika i jej zastosowania do roztworów rozcieńczonych, do równowag i procesów chemicznych, zwłaszcza przemysłowych. Reguła faz Gibbs'a i podstawy metalografji oraz teorja powstawania złóż soli potasowych i procesu Solvay'a. Termodynamiczna teorja zjawisk powierzchniowych i kataliza. Teorja kinetyczna gazów i kinetyka reakcyj chemicznych. Elektrochemją, budowa materji, teorja kwantów, fotochemja i analiza spektrograficzna.


  1) Przy zgłoszeniu się do ćwiczeń w laboratorjum fizycz. I. część, trzeba się wykazać kolokwjum z fizyki B.


  409. Ćwiczenia z chemji fizycznej, Zast. prof. Prof. Dr. Wiktor Jakób.
  Tyg. 4 godz. w obu półr.

  410. Chemja ogólna nieorganiczna, Prof. Dr. Wiktor Jakób.
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. zim. i 5 godz. wykł. w półr. let.
  Zasady teoretyczne chemji. Opis rodzin pierwiastków elektroujemnych. Układ okresowy i jego rozwinięcie. Pierwiastki promieniotwórcze. Prawo Moseley'a jako podstawa układu okresowego. Szereg napięciowy. Przegląd rodzin pierwiastków elektrododatnich na podstawie układu okresowego i szeregu napięciowego.

  411. Chemja ogólna organiczna, Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda.
  Tyg. 4 godz. wykł. w obu półr.
  Wstęp do chemji organicznej. Związki alifatyczne. Związki aromatyczne. Związki budowy pierścieniowej izo- i heterocyklowe.

  412 Zasady eksperymentowania chemicznego, wykłada Prof. Dr. Wiktor Jakób.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.

  413. Chemja analityczna I, wykłada Prof. Dr. Wiktor Jakób.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.
  Podstawy teoretyczne chemji analitycznej. Praktyczne wskazania dla prac w laboratorjum.

  414. Ćwiczenia z chemji nieorganicznej i analitycznej I.1), Prof. Dr. Wiktor Jakób.
  Tyg. 20 godz. w obu półr.
  Analiza jakościowa. Prace preparatywne z chemji nieorganicznej. Wstęp do analizy ilościowej.


  1) Dla uzyskania postępu z ćwiczeń jest wymagane złożenie egzaminu kursowego z chemji analitycznej 1.


  415. Chemja, analityczna II., wykłada Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.
  Analiza ciał organicznych. Ilościowa analiza i złożona na katjony i anjony. Wybrane działy analizy ilościowej, jako to: analiza minerałów, analiza gazowa, prace elektrolityczne itp.

  416. Ćwiczenia z chemji analitycznej II.1), Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda
  Tyg. 20 godz. w obu półr.
  Analiza ciał organicznych. Ilościowa analiza i złożona na katjony i anjony. Analiza stopów, minerałów i rud. Oznaczenia elektrolityczne. Prace preparatywne z zakresu chemji organicznej.

  417. Ćwiczenia z analizy gazowej, prowadzi Inż. Emil Piwoński
  Tyg. 4 godz. w półr. let.

  418. Mineralogja2), Zast. prof. Prof. Dr. Juljan Tokarski
  Tyg. 2 godz. wykł. i 3 godz. ćwicz, w obu półr.
  Krystalografa geometryczna i fizyczna. Teorja struktury kryształów. Röntgenogrametrja. Nauka o złożach mineralnych, ze szczególnem uwzględnieniem minerałów użytecznych oraz minerałów ziem polskich. Zarys systematyki minerałów. Łącznie z wykładami ćwiczenia krystalograficzne, mikroskopowe i dmuchawkowe.

  419. Ćwiczenia z optyki mineralnej3), Zast. prof. Prof. Dr. Juljan Tokarski
  Tyg. 2 godz. w półr. zim.
  Analiza mikroskopowa, jakościowa i ilościowa ciał krystalicznych przyrodzonych i preparatów chemicznych.


  1) Dla uzyskania postępu z ćwiczeń jest wymagane złożenie egzaminu kursowego z chemji analitycznej II.
  2) Na ćwiczenia z mineralogji przyjmie się tylko tych studentów, którzy złożą kolokwjum z tego przedmiotu.
  3) Wpis na te ćwiczenia jest uwarunkowany zdaniem egzaminu z mineralogji oraz poprzedniem zgłoszeniem się u profesora i uzyskaniem od niego zezwolenia. —


  420. Surowce mineralne Polski, Zast. prof. Prof. Dr. Juljan Tokarski
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.
  Systematyczny przegląd płodów kopalnych Polski według okręgów górniczych.

  421. Botanika, Zast. prof. Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim.
  Ogólne wiadomości z morfologji, anatomji i systematyki roślin ze szczególnem uwzględnieniem roślin użytkowych.

  422. Ćwiczenia mikroskopowe z botaniki, Zast. prof. Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz
  Tyg. 3 godz. w półr. let.
  Budowa anatomiczna roślin ze szczególnem uwzględnieniem roślin nasiennych.

  423. Fizjologja roślin ze szczególnem uwzględnieniem żywienia roślin, Zast. prof. Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. Zjawiska wzrostu, odżywiania i przemiany materji.

  424. Ćwiczenia z fizjologji roślin, Zast. prof. Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz
  Tyg. 3 godz. w półr. let.

  425. Mikrobiologja techniczna, Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim.
  Rys historji początków nauki o drobnoustrojach. Morfologja, fizjologia i systematyka drobnoustrojów (Schizomycetes i Eumycetes). Zasady enzymatyki. Szczegółowe wiadomości o drobnoustrojach ważnych w przemyśle i o ich zastosowaniach technicznych.

  426. Ćwiczenia z mikrobiologji technicznej, Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt
  Tyg 4 godz. w obu półr.
  Metody badania i czystej hodowli. Rozpoznawanie najważniejszych drobnoustrojów w czystej hodowli i w mieszaninach. Mikrobiologiczna analiza surowców, półproduktów i produktów przemysłu rolniczego.

  427. Technologja paliwa i wody, wykłada Inż. Emil Piwoński
  Tyg. 2 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w półr. let.
  Ciepło. Spalanie paliw. Materjały opałowe naturalne i sztuczne. Koksownictwo. Gazowanie paliwa i gazaki. Gazownictwo. Paleniska i piece. Badanie paliwa i kontrola palenisk. Woda. Rodzaje wód. Oczyszczenie. Badanie wody.

  428. Technologja chemiczna wielkiego przemysłu nieorganicznego wraz z metalurgją, Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński
  Tyg. 4 godz. wykł. w półr. let. (I. część) i 3 godz. wykł. w półr. zim. (II. część).
  Historja rozwoju przemysłu chemicznego. Surowce energetyczne i przeróbkowe w Polsce. Wybór miejsca na fabrykę. Zasady budowy fabryki. Ogólne zasady fabrykacji. Bilansowanie ekonomiczne. Metodyka przedstawiania biegu fabrykacji i opis czynności w fabryce. Racjonalizacja. Normalizacja. Specjalizacja. Wzorce. Sposoby przeprowadzania reakcji chemicznej na skalę przemysłową z uwzględnieniem opanowania wielkich mas. Analiza i wykonywanie czynności fabrykacyjnych. Stosowanie postulatów chemji fizycznej.
  Kierowanie ruchem fabrycznym. Kontrola.
  Reakcje gazowe. Przykłady. Teorja koła reakcyjnego. Absorbowanie gazów. Reakcje między cieczą a ciałem stałem. Teorja i praktyka rozpuszczania, krystalizacji, oddzielania ciała stałego od płynu, wymywania.
  Reakcje wysokotemperaturowe.
  Zestawienie różnych przemysłów nieorganicznych.
  Zasady metalografji. Wyprażanie i wytapianie. Przykłady.
  Nauka o korozji i badanie materjałów do budowy aparatów chemicznych. Analiza serjowa.

  429. Technologja chemiczna przemysłu solnego, wykłada Dr. Inż. Donat Längauer, ćwiczenia prowadzi kierownik laboratorjum Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński
  Tyg. 1 godz. wykł. i 10 godz. ćwicz, w obu półr.

  430. Ceramika i przemysł cementowy, wykłada ....
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.
  Wyroby ogniotrwałe. Wyroby garncarskie. Polewy. Badanie wyrobów ceramicznych. Cementy.

  431. Ćwiczenia laboratoryjne z ceramiki, prowadzi...
  Tyg. 2 godz. w obu półr.

  432. Elektrochemja techniczna, Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 1 godz. wykł. w półr. let.
  Teorja i budowa ogniw. Akumulatory. Zasady elektrolizy. Elektroliza chlorków. Elektroliza wody. Elektroliza pod ciśnieniem. Redukcja i utlenianie. Otrzymywanie najważniejszych preparatów. Elektroosmoza i kataforeza ze szczególnem uwzględnieniem zastosowań technicznych. Działanie prądu zmiennego wysokiego napięcia na układy fizykochemiczne. Łuk elektryczny i reakcje w łuku.

  433. Technologja chemiczna przemysłu rolniczego, Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr.
  Repetitorjum chemji węglowodanów. Cukrownictwo. Wyrób krochmalu, dekstryn i cukru gronowego.
  Przemysł fermentacyjny: gorzelnictwo, drożdżarstwo, piwowarstwo, occiarstwo.

  434. Technologja chemiczna przemysłu organicznego, Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. let. (I. część) i 3 godz. wykł. w półr. zim. (II. część).
  Przemysł celulozowy. Sucha destylacja drewna. Przeróbka mazi pogazowej.
  Syntetyczny przemysł organiczny. Półprodukty, barwniki. Chemiczna technologja włókien tkackich. Garbarstwo. Przemysł tłuszczowy. Kauczuk, żywice.

  435. Technologja nafty, wosku ziemnego i gazów ziemnych, Prof. Dr. Stanisław Pilat
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. wykł. w półr. let.
  Przegląd gatunków rop naftowych oraz zasady ich przeróbki technicznej. Urządzenia rafinerji nafty. Własności produktów naftowych i ich zastosowanie. Przeróbka węgla na paliwo płynne. Technologja gazów ziemnych i fabrykacja gazoliny. Technologja łupków bitumicznych i wosku ziemnego.

  436. Aktualne zagadnienia przemysłu naftowego, Prof. Dr. Stanisław Pilat
  2 godz. wykł. w półr. let.

  437. Chemja rolnicza C, wykłada ...
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.
  Procesy tworzenia się gleb. Koloidy w glebie i ich własności. Zjawiska adsorbcji i absorbcji. Rozkład materji organicznej w glebie. Własności fizyczne i chemiczne gleby. Gleba ziem polskich. Obieg azotu w glebie. Analiza gleby. Nauka o nawozach i nawożeniu.

  438. Chemja barwników, wykłada Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let. Podstawy fizyczne i pomiar barwy. Barwniki organiczne i ich zastosowania.

  439. Chemja materjałów wybuchowych i gazów bojowych, Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let.


  1) Od kandydatów egzaminu dyplomów, wymaga się dowodu, że pracowali poprzednio ze skutkiem przez cztery półrocza w laboratorjach specjalnych. Studenci nowowstępujący do pracowni specjalnych muszą odbyć na wstępie w jednej z pracowni b) c) lub d), ćwiczenia z chem. analizy technicznej. Warunek ten nie dotyczy ćwiczeń z preparatyki organicznej. 2) Na ćwiczenia w laboratorjum nieorg. technol. chem. mogą być przyjęci tylko ci studenci, którzy złożyli z dodatnim wynikiem egzaminy kursowe z chemji og. nieorganicznej, zasad mechaniki og. i techn. jakoteż fizyki B oraz wyczerpali program ćwiczeń z chemji analitycznej II.


  440. Prace w chemicznych pracowniach specjalnych1)
  Tyg. 20 godz. w obu półr. dla III. i IV. r. Obejmują one następujące ćwiczenia:

  1. Ćwiczenia z preparatyki organicznej, Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda lub Prof. Dr. Inż.. Wacław Leśniański (do wyboru). Równoważne z jednem półroczem ćwiczeń technologicznych. (Program obejmuje wykonanie 20 preparatów organicznych).
  2. Prace w laboratorjum nieorganicznej technologji chemicznej 2), Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński. Wybieralne w ciągu ostatnich czterech półroczy.
  3. Prace w laboratorjum technologji chemicznej przemysłu rolniczego, Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt. Wybieralne w ciągu ostatnich czterech półroczy.
  4. Prace w laboratorjum technologji chemicznej organicznej, Prof. Dr. Inż. Wacław Leśniański. Wybieralne w ciągu ostatnich czterech półroczy.
  5. Prace w laboratorjum elektrochemji technicznej, Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy.
  6. Prace w laboratorjum technologji nafty, Prof. Dr. Stanisław Pilat. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy.
  7. Prace w laboratorjum technologji chemicznej przemysłu solnego, prowadzi Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy.
  8. Prace badawcze w laboratorjum chemji nieorganicznej, Prof. Dr. Wiktor Jakób. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy i dla absolwentów. Wpis po poprzedniem zgłoszeniu u profesora.
  9. Prace z zakresu chemji organicznej, Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda lub Doc, Dr. Inż. Edwin Płażek. Wybieralne w ciągu ostatnich trzech półroczy.
  10. Prace w laboratorjum mikrobiologji technicznej, Prof. Dr. Inż. Adolf Joszt. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy i dla absolwentów.
  11. Prace specjalne w laboratorjum chemji fizycznej, Zast. prof. Prof. Dr. Wiktor Jakób. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy i dla absolwentów.
  12. Prace z zakresu surowców mineralnych Polski, Zast. prof. Prof. Dr. Juljan Tokarski. Wybieralne w ciągu ostatnich dwóch półroczy i dla absolwentów.

  441. Towaroznawstwo techniczne, Zast. prof. Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.
  Przegląd najważniejszych surowców ze świata roślinnego.

  442. Ćwiczenia mikroskopowe z towaroznawstwa1) Zast. prof. Prof. Dr. Dezydery Szymkiewicz
  Tyg. 4 godz. w półr. zim.

  443. Zarys budownictwa lądowego, wykłada Prof. Dr. Inż. Jan Bogucki
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. rys. w półr. zim.
  Materjały budowlane, ich własności i łączenie. Najprostsze konstrukcje budowlane. Zasady projektowania budowli fabrycznych i mieszkalnych. Wytrzymałość budowli. Najprostsze obliczenia statyczne. Przepisy budowlane.

  444. Kreślenie techniczne i elementy maszyn, wykłada Dr. Inż. Witold Aulich
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim. i 2 godz. wykł. w półr. let.
  a) Kreślenie techniczne: rzuty prostokątne; konwencjonalne sposoby przedstawiania rysunkowego; wymiarowanie; normy rysunkowe; zasady szkicowania technicznego,
  b) Elementy maszyn: zasadnicze pojęcia z nauki o wytrzymałości materjalów; elementy maszyn łączące; elementy pędni; zbiorniki, rurociągi i ich armatury.

  445. Rysunki techniczne, prowadzi Dr. Inż. Witold Aulich
  Tyg. 2 godz. rys. w obu półr.
  Szkicowanie techniczne. Ćwiczenia w technice kreślenia i opisywanie rysunków. Rozwiązywanie zagadnień z geometrji wykreślnej. Wykonywanie rysunków warsztatowych znormalizowanych części maszyn. Szkicowanie z modeli. Plan rurociągu.

  446. Maszynoznawstwo ogólne dla chemików, wykłada Dr. Inż. Witold Aulich
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim. Także dla Wydziału Roln.-Las.

  Silniki:
  a) parowe (kotły, maszyny parowe tłokowe, turbiny parowe),
  b) spalinowe (gazowe i do płynnego paliwa),
  c) wodne. Wybór odpowiedniego silnika.

  Maszyny napędzane:
  a) transportowe (do ciał stałych, płynnych i gazowych),
  b) maszyny do obniżania temperatury.


  1) Do ćwiczeń z towaroznawstwa będą dopuszczeni tylko ci studenci którzy zdali egzamin z chemji organ.


  447. Maszynoznawstwo specjalne dla chemików, wykłada Dr. Inż. Witold Aulich
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. let.
  Własności mechaniczne materjałów chem. odpornych; typowe aparaty i maszyny przemysłu chemicznego ze szczególnem uwzględnieniem ich strony konstrukcyjnej i ruchowej.

  448. Pomiary maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego, wykłada Dr. Inż. Witold Aulich
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.
  Metody pomiarowe i używane przyrządy. Kontrola ruchu i badania maszynowe.

  449. Ćwiczenia z pomiarów maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego, prowadzi Dr. Inż. Witold Aulich
  Tyg. 4 godz. w półr. let.
  Pomiary temperatury, ciepła, prędkości i ilości ciał, siły i pracy. Obsługa i pomiary wentylatora, kompresora, turbopompy, aparatury parowej, chłodzarki. Bilans cieplny kotła i generatora gazowego.

  450. Zasady elektrotechniki, wykłada Prof. Dr. Inż. Stanisław Fryze
  Tyg. 2 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w obu półr.
  Zasadnicze wiadomości z elektrotechniki ogólnej. Przyrządy miernicze. Urządzenia elektr. prądów silnych (stałych i zmiennych), z uwzględnieniem wysokiego napięcia. Technika prądów słabych (w zarysie). Urządzenia specjalne.

  451. Chemja węgla, wykłada Prof. Dr. Stanisław Pilat
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. zim.

  452. Mikroanaliza, wykłada...
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. let.

  453. Historja przemysłu w Polsce, wykłada Dr. Inż. Zygmunt Przyrembel
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr.
  (Część I). Organizacja państwowa Polski za pierwszych Piastów i jej wpływ na życie gospodarcze kraju. Wpływ chrześcijaństwa na rozwój przemysłu. Charakterystyka wytwórczości polskiej w poszczególnych działach do wieku XVI. włącznie. Ustrój miast. Prawo magdeburskie, chełmińskie i lubeckie. Organizacja cechowa. Serwitorjaty. Rozkwit przemysłu polskiego w wieku XVI. Ośrodki przemysłowe. Handel wewnętrzny i zewnętrzny. Ustrój przedsiębiorstw przemysłowych. Właściciele i używalnicy fabryk. Zaczątki ustroju hipotecznego. Stosunek rządu do przemysłu.. Urządzenia techniczne fabryk. Stosunki robotnicze. Narodowość majstrów i czeladzi.

  454. Wybrane działy chemji organicznej, Doc. Dr. Inż. Edwin Płażek
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr. Wpis po poprzedniem zgłoszeniu u wykładającego.


  Przedmioty z innych Wydziałów:

  • Zarys rolnictwa wraz z uprawą łąk i torfów, patrz Wydz. Inż. L. 22.
  • Ekonomja społeczna z zarysem skarbowości, patrz Wydz. Inż. L. 78.
  • Zarys prawa państwowego, patrz Wydz. Inż. L. 80.
  • Zarys prawa prywatnego, patrz Wydz. Inż. L. 81.
  • Prawo handlowe i wekslowe, patrz Wydz. Inż. L. 82.
  • Cegielnictwo i zaprawy, patrz Wydz. Arch. L. 129.
  • Technologja mechaniczna metali, patrz Wydz. Mech. L. 224.
  • Księgowość i bilanse, patrz Wydz. Mech. L. 317. Higjena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, patrz Wydz. Mech. L. 318.
  • Fizyka koloidów, patrz Wydz. Roln.-las. L. 504. Zoologja z uwzględnieniem szkodników, patrz Wydz. Roln.-las. L. 553.
  • Zasady nauki ekonomji społecznej z zarysem skarbowości, patrz Wydz. Roln.-las. L. 598.
  • Metody ważniejszych pomiarów fizycznych, patrz Wydz. Og. L. 724.
  • Analiza widmowa i budowa materji, patrz Wydz. Og. L. 726.
  • Prądy elektryczne w próżni i gazach, patrz Wydz. Og. L. 725.
  • Fotografja I., patrz Wydz. Og. L. 749.
  • Fotografja II., patrz Wydz. Arch. L. 127,
  • Encyklopedja górnictwa, patrz Wydz. Mech. L. 276.


   5. Program studjów na Wydziale Chemicznym.

   Warunki przejścia na wyższe lata studjów.

   1. Przy wpisie na II-gi rok studjów wymaga się:

   1. uzyskania frekwentacji z ćwiczeń wstępnych z fizyki i wykazania się dodatnim postępem z ćwiczeń w laboratorjum chemji analitycznej I. za oba półrocza1), przyczem przyjęcie na ćwiczenia fizyczne I. i na ćwiczenia z chemji analitycznej I. w półroczu letniem, uwarunkowane jest złożeniem po I-szem półroczu kolokwjum z fizyki B i chemji ogólnej nieorganicznej.
   2. uzyskania frekwentacyj z wszystkich obowiązkowych wykładów a ponadto z następujących ćwiczeń: z elementów matematyki wyższej, zasad mechaniki ogólnej i technicznej oraz botaniki,
   3. złożenia egzaminów kursowych z matematyki i chemji analitycznej I. O ile student nie ukończył ćwiczeń z chemji analitycznej I., natomiast spełnił wszystkie inne warunki przejścia na II-gi rok studjów, może za zgodą Dziekana wpisać poza ćwiczeniami z chemji analitycznej I., następujące przedmioty II-go roku studjów : mineralogja z ćwiczeniami, chemja analityczna II., kreślenie techniczne i elementy maszyn, rysunki techniczne, zarys prawa państwowego i prywatnego, a nadto ewentualnie w półroczu letniem ćwiczenia z chemji analitycznej II.

   2. Przy wpisie na III-ci rok studjów wymaga się:

   1. uzyskania frekwentacyj z wykładów i ćwiczeń z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na II-gim roku oraz z ćwiczeń w laboratorjum fizycznem I., o ile nie zostały one odrobione w I-szym roku studjów,
   2. wyczerpania programu ćwiczeń z chemji analitycznej II.,
   3. zdania egzaminów kursowych z chemji ogólnej nieorganicznej, zasad mechaniki i fizyki B, przyczem egzamin z zasad mechaniki należy zdać przed egzaminem z fizyki.

    Spełnienie powyższych warunków umożliwia studentom zapisanie się tylko na przeciąg jednego półrocza na ćwiczenia z technologii nieorganicznej. O ile student pragnie pracować dłużej niż jedno półrocze w laboratorjum technologji nieorganicznej lub technologji przem. solnego, musi wykazać się złożonym egzaminem kursowym z chemji organicznej. Przyjęcie na ćwiczenia z preparatyki organicznej, technologji przemysłu rolniczego; technologji przemysłu organicznego i technologji nafty, uwarunkowane jest nadto złożeniem kolokwjum z zasad chemji organicznej u kierownika odnośnej pracowni, w przypadku, gdy student nie posiada egzaminu kursowego z chemji organicznej. W razie, gdy student nieukończył ćwiczeń z chemji analitycznej II., natomiast spełnił wszystkie inne warunki wymagane przy przejściu na III-ci rok studjów, może za zgodą Dziekana wpisać poza ćwiczeniami z chemji analitycznej II. następujące przedmioty III-go roku studjów: zasady elektrotechniki z ćwiczeniami, maszynoznawstwo ogólne dla chemików, maszynoznawstwo specjalne dla chemików, zarys budownictwa lądowego z rysunkami, a nadto ewentualnie w półroczu letniem prace w chemicznych pracowniach specjalnych.


   1) W razie nieukończenia programu ćwiczeń z chemji analitycznej 1. w ciągu dwóch półroczy, student może być przyjęty wyjątkowo jeszcze tylko na jedno półrocze tych ćwiczeń. O ile student w ciągu trzech półroczy nie ukończy programu ćwiczeń, nie może już kontynuować studjów na Wydziale Chemicznym.


   3. Przy wpisie na IV-ty rok studjów wymaga się:

   1. złożenia egzaminu ogólnego,
   2. uzyskania frekwentacyj z wykładów i ćwiczeń z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na roku III-cim,
   3. wykazania się conajmniej jednym postępem z pracowni technologicznej.

   Ostatecznym terminem spełnienia warunków przejścia na lata wyższe jest w danym roku akademickim dzień 30 września. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej podanych warunków przejścia na wyższe lata studjów wyklucza możliwość zapisania się na rok wyższy oraz na jakikolwiek przedmiot roku wyższego. Spełnienie warunków przejścia na wyższy rok studjów dopiero w ciągu zimowego półrocza, zatem po dniu 30-go września, uprawnia studenta jedynie do zapisania się w półroczu letniem na ćwiczenia chemiczne roku wyższego.

   Egzamin ogólny.

   Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ogólnego jest m. i. wysłuchanie i uzyskanie frekwentacyj z wszystkich przedmiotów i ćwiczeń przepisanych programem, jako obowiązujące na I. i II. roku studjów. W zakres egzaminu ogólnego na Wydziale Chemicznym wchodzą następujące przedmioty: Elementy matematyki wyższej, zasady mechaniki ogólnej i technicznej, fizyka, chemja ogólna nieorganiczna, chemja ogólna organiczna, mineralogja, botanika. Jeżeli kandydat wykaże się przynajmniej dostatecznemi wynikami egzaminów kursowych z przedmiotów egzaminu ogólnego, wtedy odpada składanie egzaminu przed Komisją. W razie złożenia egzaminu ogólnego z pomyślnym wynikiem ze wszystkich przedmiotów, wystawia Dziekan kandydatowi świadectwo egzaminu ogólnego, zawierające uzyskane postępy z poszczególnych przedmiotów oraz z ćwiczeń z Chemji analitycznej I. i II. (za cztery półrocza) i wynik ogólny egzaminu.

   Egzamin dyplomowy.

   Egzamin dyplomowy dzieli się na egzamin praktyczny (elaborat) i ustny. Kandydat może być zwolniony od egzaminu praktycznego na podstawie doświadczalnej pracy dyplomowej, wykonanej pod kierunkiem profesora i przez niego zaopinjowanej. W zakres ustnego egzaminu dyplomowego na Wydz. Chem. wchodzą: Chemja analityczna i technologja chemiczna. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest m. i. wysłuchanie od czasu złożenia z pomyślnym wynikiem egzaminu ogólnego czterech półroczy z wszystkich przedmiotów i ćwiczeń, przepisanych programem jako obowiązkowe na III. i IV. roku studjów. Ponadto dowód złożenia egzaminów kursowych z następujących przedmiotów: Chemja fizyczna z ćwicz., mikrobiologja z ćwicz., towaroznawstwo techn. z ćwicz., kreślenie techniczne i elementy maszyn wraz z rysunkami techn., maszynoznawstwo ogólne dla chemików, maszynoznawstwo specjalne dla chemików, zasady elektrotechniki z ćwicz. W końcu dla kandydatów, którzy rozpoczęli I. rok studjów w r. ak. 1926/27 lub w latach późniejszych, wymagane jest odbycie conajmniej jednomiesięcznej praktyki fabrycznej, uznanej przez Radę Wydziału.

   Dla uznania praktyki należy przedłożyć nie tylko świadectwo odbytej praktyki, wystawione przez kierownictwo odnośnego zakładu, ale także sprawozdanie, które powinno obejmować:

   1. opis całości fabryki,
   2. dziennik, w którym są podane daty przebywania praktykanta w poszczególnych oddziałach fabrycznych i przydzielone jemu zagadnienia,
   3. szczegółowy opis prac, wykonywanych przez praktykanta w danych oddziałach fabrycznych.
   Obowiązek przedkładania powyższych sprawozdań dotyczy praktyk, odbywanych począwszy od wakacyj letnich roku 1931. • Data modyfikacji strony: 2008-05-18


  Powrót
  Licznik