Copyright © 2001 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.
Oddział w Krakowie.
Wszystkie prawa zastrzeżone.


KSIĄŻKI

CZASOPISMAJeszcze o wydawnictwach z 1996 r.

"Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948" (wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 1996) traktuje o losach przebogatych zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych Lwowa, które przepadły bezpowrotnie, lub zostały zatrzymane przez nową administrację w czasie i po II wojnie światowej. Autor, Maciej Matwijów pisze, że utrata lwowskich zbiorów należała do najdotkliwszych strat, jakie kultura polska poniosła w okresie II wojny. Lwów należał do największych w Polsce ośrodków życia naukowego i kulturalnego, zaś zbiory lwowskie były trzecimi, a w niektórych dziedzinach drugimi w kraju, po zbiorach warszawskich i krakowskich. Zbiory naukowych bibliotek lwowskich przewyższały ilością zbiory analogicznych krakowskich (Jagiellońskiej, Czartoryskich i PAU).

Autor wymienia główne biblioteki, muzea i archiwa Lwowa - warto je tu przytoczyć, bo dziś już na ogół mało się to pamięta:

Biblioteka Uniwesytecka (najstarsza)
Biblioteka Zakłau Narodowego im. Ossolińskich (wraz z Biblioteką Pawlikowskich)
Biblioteka Fundacji Wiktora Baworowskiego
Biblioteka Dzieduszyckich, tzw. Poturzycka
Biblioteka Miejska
Biblioteki uczelniane: Politechniki Lwowskiej, Akademii Handlu Zagranicznego, Akademii Medycyny Weterynaryjnej
Księgozbiory specjalistyczne: kościelne i zakonne, towarzystw naukowych, pedagogiczna, wojskowa, Czytelni Akademickiej i td.
Księgozbiory prywatne, przede wszystkim F. Biesiadeckiego, A. Czołowskiego, R. Mękickiego, M. Opałka, A. Semkowicza.
Archiwum Państwowe
Archiwum Akt Dawnych m. Lwowa
Archiwa kościelne i zakonne
Muzeum im. Lubomirskich (związane z Z.N. im. Ossolińskich)
Kolekcja graficzna Biblioteki Pawlikowskich
Muzeum Dzieduszyckich (przyrodnicze)
Zbiory artystyczne Biblioteki Fundacji W. Baworowskiego
Miejskie Muzeum Przemysłu Artystycznego (tzw. Przemysłowe)
Muzeum Historyczne m. Lwowa
Muzeum Narodowe im. Jana III (wraz ze zbiorami Bolesłwa Orzechowicza i Konstantego Brunickiego)
Galeria Narodowa m. Lwowa (do niej należała Panorama Racławicka)
Muzeum Archidiecezjalne
Muzeum Etnograficzne (w stadium organizacji)
Muzeum Pradziejów Ziemi Czerwieńskiej (w stadium organizacji)
Zbiory prywatne, przede wszystkim Miączyńskich-Dzieduszyckich, Leona Pinińskiego, Włodzimierza Łukasiewicza, Rudolfa Mękickiego, Stanisława Zarewicza.

Były ponadto placówki mniejszości narodowych:
Biblioteka Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
Biblioteka Narodnego Domu
Ukraińskie Muzeum Narodowe
Biblioteka Żydowskiej Gminy Wyznaniowej.

Autor opisuje w swej książce dramat polskich zbiorów, ich zrzucanie i przewożenie na otwartych wozach, magazynowanie w przypadkowych pomieszczeniach, wywożenie w głąb ZSRR, a następnie pertraktacje w sprawie ich przekazania do PRL. Tego szerokiego i niezwykle interesującego materiału nie da się tu streścić.

Warto przypomnieć, że o małej części zbiorów ossolińskich, przekazanej do Wrocławia oraz o nowych pertraktacjach o zwrot reszty, pisaliśmy w CL 4/96 i 1/97.Copyright © 2001 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.
Oddział w Krakowie.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powrót

Powrót